Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Ανάρτηση ΤΕΥΔ για τις δημοπρασίες Δήμου Νεμέας

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6212]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ Λ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 39Β / ΝΕΜΕΑ / 20500]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΜΥΤΤΑ ΙΩΑΝΝΑ – ΚΟΥΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ]
- Τηλέφωνο: [2746360119-2746360125]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [nemeaota@otenet.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……]

1. ΤΕΥΔ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ.doc

2. ΤΕΥΔ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ.doc

3. ΤΕΥΔ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ.doc