Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Υποβολή αιτήσεων απόκτησης αδειών νέων φυτεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πληροφορίες: Παλυβός Ν.

Τηλέφωνο:2746360132

FAX : 2746360135

Υποβολή αιτήσεων απόκτησης αδειών νέων φυτεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Από το έτος 2016 χορηγούνται  ετησίως άδειες για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου σε έκταση που αντιστοιχούν στο 1 % του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της επικράτειας. Συγκεκριμένα για το έτος 2016 θα χορηγηθούν άδειες νέων φυτεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για περίπου 6.500 στρέμματα. 

Η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά στην Υπηρεσία Συμπλήρωσης Αίτησης Δικαιωμάτων Φύτευσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (http://www.minagric.gr > Ψηφιακές Υπηρεσίες >Αίτηση Αδειών Φύτευσης Αμπέλου), από την 1η  Μαρτίου 2016 έως την 15η Απριλίου 2016.

Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις θα πρέπει ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο ή αγροτεμάχια έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται. Το αγροτεμάχιο μπορεί να είναι ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο, τουλάχιστον για 7 έτη.

Δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται ηλεκτρονικά στην αίτηση:

Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά, 

1. Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα,

2. Αποδοχή κληρονομιάς,

3. Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων,

4. Κτήση με προσκύρωση,

5. Με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας,

6. Κληρονομητήριο.

7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις Ε9 

Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή χρησιδάνεια.