Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Έγκρισης έκθεσης εσόδων Γ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2019

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της αριθμό 23/12-12-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεμέας . Αριθμός Απόφασης - 306 Περί: Έγκρισης έκθεσης εσόδων Γ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2019 Σήμερα την 12η του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:30μμ το Δημοτικό Συμβούλιο Νεμέας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου αριθ. -39Β- ύστερα από την υπ’αριθμ. 7423/6- 12-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 7423/6-12-2019όμοια Πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ.6 Ν.4555/2018 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος αυτής διαπίστωσε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι ένα (21) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα έξι (16) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ονομαστικά οι :

Συνέχεια

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 μέχρι την 30/09/2019