Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Νεμέας

Δήμος Νεμέας, διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ» προϋπολογισμού 206.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.24% Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής.

1-Τίτλος

2-Τιμολόγιο υλικών

3-Τεχνική έκθεση

4-Τεχνικές προδιαγραφές

5-Τεχνικές περιγραφές υλικών

6-ΤΕΥΔ

7-Συγγραφή υποχρεώσεων

8-Προϋπολογισμός

9-Προϋπολογισμός προσφοράς

10-Περίληψη ψηφιακή

11-Διακήρυξη για ψηφιακή