Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Ανακοίνωση: Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη μελών του Δημοτικού συμβουλίου για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(Δημόσια κλήρωση για  την  ανάδειξη μελών του Δημοτικού συμβουλίου για τη  συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής    έργων )

Ο         Δήμαρχος Νεμέας

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την αριθμ.πρωτ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

5. Tις  διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3669/2008 καθώς κι αυτές του άρθρου

61 του Ν. 4257/2014 - ΦΕΚ 93/τ.Α΄/14-04-2014 (με τις οποίες αναδιατυπώνονται οι διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987), περί

σύστασης επιτροπής παραλαβής

6. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για  την συγκρότηση επιτροπών    προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων 

    

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ», προϋπολογισμού 125.000,00€, κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, σχετ. αριθμού μελέτης: 28/2016, της αναδόχου ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε

«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ», προϋπολογισμού 65.000,00€, κατηγορίαςΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-Η/Μ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, σχετ. αριθμού μελέτης 1/2016, της αναδόχου ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΑΤΑΦΕΙΟΥ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ», προϋπολογισμού 40.000,00€, κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, σχετ. αριθμού μελέτης 42/2015, της αναδόχου ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 40.000,00€, κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - Η/Μ, σχετ. αριθμού μελέτης 2/2016, της αναδόχου ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ:

 

Σε εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στα ανωτέρω σχετικά , η δημόσια κλήρωση    για την  ανάδειξη μελών του  Δημοτικού συμβουλίου   (τακτικού και αναπληρωματικού) για  την συγκρότηση επιτροπής  προσωρινής και οριστικής παραλαβής Την ανάγκη ανάδειξης μελών για  την συγκρότηση επιτροπών    προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων 

    

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ», προϋπολογισμού 125.000,00€, κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, σχετ. αριθμού μελέτης: 28/2016, της αναδόχου ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε

«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ», προϋπολογισμού 65.000,00€, κατηγορίαςΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-Η/Μ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, σχετ. αριθμού μελέτης 1/2016, της αναδόχου ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΑΤΑΦΕΙΟΥ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ», προϋπολογισμού 40.000,00€, κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, σχετ. αριθμού μελέτης 42/2015, της αναδόχου ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 40.000,00€, κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - Η/Μ, σχετ. αριθμού μελέτης 2/2016, της αναδόχου ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε

Θα λάβει χώρα  τη Πέμπτη    7 Μαρτίου 2019     και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου  του Δημαρχείου Νεμέας.

Η κλήρωση θα γίνει από υπάλληλο του Δήμου που κατέχει θέση ευθύνης παρουσία δύο ακόμα υπαλλήλων που ορίστηκαν με τη αριθμ  15/2019  απόφαση Δημάρχου Νεμέας .

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                         

 

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε την ανακοίνωση