Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Ανακοίνωση λήξης ρύθμισης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΝΕΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Νεμέας,   στα πλαίσια του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α') «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί  έως και 16.07.2019.

Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο εντόςτεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4611/2019, δηλ. έως 16.09.2019 (άρθρο 111 Ν. 4611/2019).

 

Συγκεκριμένα:

Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 υπάγονται οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί  έως και 16.07.2019.

 

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

 

Γ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

 

Δ. Η ρύθμιση είναι πολύ ευνοϊκή, δεδομένου ότι αναλόγως του   αριθμού των δόσεων, δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής μέχρι και ποσοστού 100% τόσο των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής όσο και τυχόν επιβληθέντων προστίμων.

            Οι οφειλές ρυθμίζονται ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ- ΤΟΚΩΝ:

                                 Εφάπαξ  100%

    2  έως   24                            80%

    25 έως  48                            70%

    49 έως  72                            60%

    73 έως 100                           50%

Ε.Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ

 

ΣΤ. Η  Αίτηση του Οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα υποβάλλεται στο     Τμήμα Διοικ.-Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου ( Γραφείο Ταμειακής Υπηρεσίας) το αργότερο μέχρι και 16η Σεπτεμβρίου 2019 ( καταληκτική ημερομηνία).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Νεμέας (  Τηλ.επικοινωνίας 2746360118 -104 ).                                                 

                  

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

          ΔΗΜΗΤΡΑ  ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε την ανακοίνωση