Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Ανακοίνωση προς μελισσοκόμους περφερειακής ενότητας Κορινθίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Από το ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ της ∆ΑΟΚ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ανακοινώνεται

ότι σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 144/15067/24-1-2019 (ΦΕΚ Β' 466/18-2-2019, όλοι οι μελισσοκόμοι που προμηθεύουν μικρές ποσότητες μελιού άμεσα τον τελικό καταναλωτή ή τα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύουν, Θα πρέπει να καταχωρηθούν από τις αρμόδιες ∆/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο σχετικό Μητρώο που θα δημιουργηθεί.


Η καταχώριση στο Μητρώο είναι υποχρεωτική.


Για την καταχώριση ο κάθε μελισσοκόμος Θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ Κορινθίας, συνοδευόμενη από τα παρακάτω:
1.  Μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ
2.  Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού στο χώρο
3.  'Εγγραφα τεκμηρίωσης της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (Α∆Τ, ΑΦΜ).
Οι μελισσοκόμοι δύνανται να προμηθεύουν μέχρι 10Κ ιδιοπαραγόμενου μελιού ανά κυψέλη ετησίως και μέχρι συνολικής ποσότητας 1.200Κ. Απαγορεύεται η προμήθεια στον τελικό καταναλωτή μη ιδιοπαραγόμενων ποσοτήτων μελιού.

Παρακαλούνται οι μελισσοκόμοι να απευθύνονται στο Τμήμα Κτηνιατρικής της ∆ΑΟΚ Κορινθίας και στα κατά τόπους Κτηνιατρικά Κέντρα του Νομού.

Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της εν λόγω ΥΑ Θα εφαρμόζονται οι διαδικασίες και οι κυρώσεις του Ν. 4235/2014.

∆ΑΟΚ ΚΟΡΙΝΟί ΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 24, ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΤΗΛ. 2741363349- 2741363342- 2741363348