Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Ανακοίνωση Προγράμματος Εγκατάστασης Νέων Αγροτών

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ                                                                                                                                  19/10/2016                                                        

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πληροφ.: Παλυβός Ν.

Τηλ.: 2746360132

 

 

Ανακοίνωση Προγράμματος Εγκατάστασης Νέων Αγροτών

        

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η προκήρυξη του μέτρου 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που αφορά την Εγκατάσταση Νέων Αγροτών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους, για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίοι να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, να εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και να υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Στο πρόγραμμα αναμένεται να ενταχθούν 12.000 περίπου νέοι γεωργοί. Η ενίσχυση που θα λάβουν κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ ανάλογα με την κατεύθυνση της καλλιέργειας/εκτροφής και την περιοχή εγκατάστασης.

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31-10-2016 έως 30-11-2016. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής, δηλαδή από τις 1-12-2016 έως και τις 7-12-2016, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν σε σύμβουλο Γεωτεχνικό (μελετητή) για τη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου και την προβλεπόμενη τεχνική υποστήριξη, που θα αποδεικνύεται με την σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του υποψήφιου δικαιούχου και του συμβούλου.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το PDF