Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Ανακοίνωση ρύθμισης οφειλών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

                                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                                     

Ο Δήμος Νεμέας,  στα πλαίσια του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α') «Ρυθμίσεις για τον Εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας- Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή  θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4483/17, ήτοι έως και 30.09.2017

Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν.4483/17, δηλ. έως 30.11.2017. (άρθρο 52 παρ. 3 Ν. 4483/2017).

 

Συγκεκριμένα:

Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4483/2017 υπάγονται οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού, ήτοι έως και 30.09.2017.

Β. Στην ίδια ρύθμιση υπάγονται μεταξύ άλλων και μόνο αν ζητηθεί από τον οφειλέτη και οι οφειλές που  έχουν υπαχθεί σε προηγούμενες ρυθμίσεις ή διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής.

Γ. Η ρύθμιση είναι πολύ ευνοϊκή, δεδομένου ότι αναλόγως του   αριθμού των δόσεων, δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής μέχρι και ποσοστού 100% τόσο των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής όσο και τυχόν επιβληθέντων προστίμων.

            Οι οφειλές ρυθμίζονται ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ- ΤΟΚΩΝ:

                                 Εφάπαξ  100%

    2  έως   24                            80%

    25 έως  48                            70%

    49 έως  72                            60%

    73 έως 100                           50%

                                                                                                          

Δ. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

 

Ε. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017 πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση ή το ποσό της εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

 

ΣΤ. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ

 

     Ζ. Η  Αίτηση του Οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα υποβάλλεται στο     Τμήμα Διοικ.-Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου ( Γραφείο Ταμειακής Υπηρεσίας) το αργότερο μέχρι και 30/11/2017 ( καταληκτική ημερομηνία).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Νεμέας (  Τηλ.επικοινωνίας 2746360118 -104 και 115).

 

                                                                                                     Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

                                                                                                          ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                                   ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση