Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Συμπληρωματικό Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής οινοποιήσιμων αμπελώνων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                       Κόρινθος 31/10/2016                

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                                                                                 Αριθ. Πρωτ.280102/60082

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ                                                                           ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ       

ΤΜΗΜΑ : Φ. & Ζ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                                                                                                                                

Tαχ. Δ/νση : Γ. Παπανδρέου 24                      

Πληροφορίες : Θ.Ρούσση                                        

Τηλέφωνο : 27410 –81083,22145                                                                                                        

FAX : 27410 - 81087                                                                

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικό Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής οινοποιήσιμων αμπελώνων περιόδου  2016-2017»

 

Η  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για το συμπληρωματικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής οινοποιήσιμων αμπελώνων περιόδου  2016 -2017  καθορίζεται από 15-10-2016 μέχρι 30-11-2016.

Το πρόγραμμα καλύπτει μία η περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις :

 •          Την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, συμπεριλαμβανόμενου και του επανεμβολιασμού.
 •          Την μετεγκατάσταση των αμπελώνων (αλλαγή τοποθεσίας).
 •          Την βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων.

Οι αιτήσεις Θα υποβάλλονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  στην Κόρινθο.                (3ος  Όροφος  γραφεία 3 και 5  Γ. Παπανδρέου 24-26)

Oι ενδιαφερόμενοι   δύνανται να υποβάλλουν αίτηση   συμμετοχής (συνημμένο Υπόδειγμα 1)   στο πρόγραμμα συνοδευομένη από τα ακόλουθα   δικαιολογητικά:

 1.      Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Αμπελουργικό μητρώο.
 2.      Δηλώσεις συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπήςγια τις δύο  (2) τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα για όλα τα υφιστάμενα αμπελοτεμάχια του παραγωγού.
 3.      Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης που αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα , υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόμενα  οκτώ (8) έτη.
 4.      Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 5.      Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας η της φορολογικής δήλωσης η άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου-παραγωγού .
 6.      Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής, και σε περίπτωση έγκρισης ένταξής του στο πρόγραμμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων νομής η δεκαετές συμβολαιογραφικό ενοικιαστήριο κατά περίπτωση.
 7.      Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας  του βιβλιαρίου τραπέζης ,με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.

Επισημαίνουμε ότι:

               I.        Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των αιτούντων στο πρόγραμμα είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή της κοινοτικής και εθνικής αμπελοοινικής νομοθεσίας.

              II.        Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο παραγωγός κατέχει αμπελοτεμάχιο φυτεμένο παράνομα η αίτησή του απορρίπτεται και οφείλει να προβεί άμεσα στην εκρίζωση του.

             III.        Δεν παρέχεται στήριξη για την κανονική ανανέωση των αμπελώνων, δηλαδή την αναφύτευση της ίδιας ποικιλίας σταφυλιών οίνου στην ίδια έκταση και με το ίδιο σύστημα αμπελοκαλλιέργειας, όταν οι αμπελώνες προσεγγίζουν το τέλος της φυσικής τους ζωής.

             IV.        Σε περίπτωση που η αίτηση δεν είναι πλήρως συμπληρωμένη ή έχει υποβληθεί χωρίς το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών, θα απορρίπτεται.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την προμήθεια των σχετικών εντύπων αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας:

Γραφείο  Κορίνθου         

27410-81082

Γραφείο Α. Ο.  Κιάτου     

27420-22066

Γραφείο Α. Ο.  Ξυλοκάστρου             

27430-22038

Γραφείο Α. Ο. Δερβενίου                   

27430-31958

Γραφείο Α. Ο. Νεμέας     

27460-22824

Συνημμένα : αίτηση- δήλωση .             

                    Ε.Π.

   Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

 

        Γεώργιος Μουτάφης

                    Π.Δ.

 •          Γραφεία  αγροτικής οικονομίας ( μέσω E-mail).
 •          Δήμους -Έδρες τους ΠΕ Κορινθίας (με παράκληση να αναρτηθεί η συνημμένη ανακοίνωση στις Τ.Κ.) .
 •          ΑΣΕ    Κορινθίας -Έδρες τους(με παράκληση να αναρτηθεί η συνημμένη ανακοίνωση στους Συν/σμούς δικαιοδοσίας τους).
 •          Οινοποιητικό Συν/μο Νεμέας.
 •          Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κορινθίας (με την παράκληση να δοθεί η συνημμένη ανακοίνωση στα Μ.Μ.Ε. για δεκαήμερη ενημέρωση).
 •          Κο Μακρή με την παράκληση να αναρτηθεί η συνημμένη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου .

       

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση