Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Κλήση Αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου, λόγω Θανάτου τακτικού Δημοτικού Συμβούλου

Α Π Ο Φ Α Σ Η    -   59      -

                                                              

Θέμα: «  Κλήση  Αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου, λόγω Θανάτου τακτικού Δημοτικού Συμβούλου».

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΕΜΕΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1.       Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 55 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Α΄/7-06-2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2.       Την υπ΄αριθ. 37/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (εκουσία διαδικασία) περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (τακτικών και αναπληρωματικών), όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ΄αριθμ. 41/2014 Απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου.
  3.        Την Ληξιαρχική Πράξη θανάτου ( αριθμ./τόμος /έτος) 27/1/2019 με ημερομηνία θανάτου 30/ 04/2019 , του Ληξιαρχείου Δήμου Νεμέας, του τακτικού Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Νεμέας Ζάχου Χρήστου  του Πέτρου,  του συνδυασμού της πλειοψηφίας  « ANAΠΤΥΞΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ».
  4.       Την ανάγκη της αναπλήρωσης του αποθανόντος Δημοτικού Συμβούλου, για την καλλίτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Καλούμε τον κ. Ταρνάρα Σπυρίδωνα του Παναγιώτη, ο οποίος ως Τέταρτος αναπληρωματικός  του ιδίου συνδυασμού της πλειοψηφίας « ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»  καταλαμβάνει τη δημιουργηθείσα κενή θέση του αποθανόντος τακτικού μέλους του Δημοτικού Συμβούλου Νεμέας,  Ζάχου Χρήστου του Πέτρου, με θητεία μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, όπως εντός πέντε (5) ημερών από λήψεως της παρούσας να παρουσιασθεί ενώπιον του Δημάρχου Νεμέας για να δώσει τον προβλεπόμενο νόμιμο όρκο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αντίγραφο αυτής

να επιδοθεί  στον καλούμενο για ορκωμοσία με αποδεικτικό  Επίδοσης.

  

 

Κοινοποίηση:                                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1. Αποκ. Διοικ. Πελοποννήσου,Δυτ.                                                         

   Ελλάδας & Ιονίου-Τμήμα Τοπ.Αυτ/σης

  &Ν.Π. Τρίπολης                                                                                                                      

(μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας,                                         ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 με το πρακτικό ορκωμοσίας)

2. Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠΔΔ                                              

    Ν. Κορινθίας.

3. κ.Ταρνάρα Σπυρίδωνα του Παναγ.

 ( με αποδ.επίδοσης)

 

Εσωτ.Διανομή: 

-Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

-Τμήμα Δ/κών και Οικ.Υπηρ.         

Κατεβάστε την απόφαση