Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή των τροφείων οικον. έτους 2016-2017 του ΝΠΔΔ Δήμου Νεμέας Κοινωνικής Προστασίας ,Αλληλεγγύης & Παιδείας « Δανιήλ Παμπούκης».

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το Πρακτικό της αριθμό  10/ 24-5-2016  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεμέας .

Αριθμός  Απόφασης  _-112-_ 

                                               

                        Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

 

Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή των τροφείων οικον. έτους 2016-2017 του ΝΠΔΔ Δήμου Νεμέας Κοινωνικής Προστασίας ,Αλληλεγγύης & Παιδείας « Δανιήλ Παμπούκης». ( από αναβολή).

 

Σήμερα  την  24η   του μήνα  Μαΐου   έτους  2016 ημέρα Τρίτη και ώρα  8:00μμ    το Δημοτικό Συμβούλιο Νεμέας  συνήλθε σε  δημόσια   συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου αριθ. -39Β-  ύστερα από την υπ’αριθμ. 2592/20-5-2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό  στους Δημοτικούς Συμβούλους  και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 2592/20-5-2016 ίδια Πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.6 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος αυτής διαπίστωσε  πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι ένα (21) Δημοτικών Συμβούλων  ήταν παρόντες δέκα εννέα  (19) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ονομαστικά οι :      

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ

 1.     Ζάχος Χρήστος(Πρόεδρος)                                                                      1. Γεωργούσης Γεώργιος
 2.     Κουτσοδήμος Παναγιώτης  (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)                                         2. Αναστασίου Νικόλαος
 3.     Σκάζας Σωτήριος (Γραμματέας Δ.Σ.)                                                              Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν                                           
 4.     Σελλάς Γεώργιος    
 5.     Δαλιβίγκας Νικόλαος
 6.      Κότσιανης Νικόλαος
 7.     Καραμήτσος Γεώργιος
 8.     Μπενέκος Σπυρίδων
 9.     Καραχοντζίτης Απόστολος                                  
 10.   Κεφάλας Σπυρίδων
 11.   Κόϊκας Βασίλειος
 12.   Χρυσικοπούλου-Μπρίνια Σοφία
 13.   Ανδριανάκος Ευάγγελος
 14.   Σελλάς Ιωάννης
 15.   Σιαμπλή-Φιλντίση Ιωάννα
 16.   Παπαλαμπροπούλου- Μπασανιώτη Ελένη
 17.   Μπακασέτας Δημήτριος
 18.   Κόρακα-Ραφαηλίδη Δήμητρα
 19.   Παλυβός Γεώργιος

Παρέστησαν νόμιμα κληθέντες

Παρόντες Πρόεδροι Τοπ. Κοινοτήτων : Αρχ.Κλεωνών:Θεοδοσίου Ιωάννης,  

Παρόντες Εκπρόσωποι  Τοπ. κοινοτήτων

Γαλατά : Σαϊσανάς Κων /νος,

Πρόεδρος Δημ.Κοινότητας Νεμέας: Μπαραφάκας Χρήστος: Απών

Απόντες πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων :Αρχ. Νεμέας: Παπαδόπουλος Νικόλαος

Απόντες Εκπρόσωποι  Τοπ. κοινοτήτων

Αηδονίων: Κακαρίκος Γεώργιος, Δάφνης: Παπαδόπουλος Νικόλαος, Καστρακίου : Δημητράκαινας Άγγελος Πετρίου: Λεκουσιώτης Γεώργιος , Λεοντίου Ταραντίλης Γεώργιος,Κουτσίου: Μπουζινέλος Χρήστος.

Στη συνεδρίαση αυτή ΔΕΝ παρέστη ο Δήμαρχος Νεμέας κος Καλαντζής  Κωνσταντίνος

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παπαλαμπροπούλου Δήμητρα υπάλληλος  του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών

Στη συνεδρίαση δεν παρευρίσκεται  ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Τιμολέων Χρυσάϊδος του Ιωάννη αν και νόμιμα κλήθηκε  σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.2 του Ν. 3443/06.

Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση  απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  και  εισηγούμενος το  8ο   Θέμα της  ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή των τροφείων οικον. έτους 2016-2017 του ΝΠΔΔ Δήμου Νεμέας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας « Δανιήλ Παμπούκης»  ( από αναβολή),  ανέφερε τα εξής:   

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 ,οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3  του άρθρου 236 του Ν.3463/2006 εφαρμόζονται και για τα Νομικά πρόσωπα ,συνεπώς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ έχει αντίστοιχες

αρμοδιότητες με το Δημοτικό Συμβούλιο και μπορεί να αποφασίζει για την επιβολή φόρων,τελών, δικαιωμάτων και εισφορών που αφορούν τις δομές του.

Οπότε θα πρέπει να προβούμε στην επιβολή τροφείων  , λαμβάνοντας υπόψη τις

ανάγκες λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού και την δυσμενή οικονομική συγκυρία.

Ακολούθως εισάγει στο σώμα την εισήγηση του κ. προέδρου του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας   «Δανιήλ Παμπούκης » της οποίας το πλήρες κείμενο έχει ως εξής:

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 

      Ενόψει της προσεχούς έναρξης εγγραφής – επανεγγραφής νηπίων στο Παιδικό Σταθμό του Δήμου μας, για την περίοδο 2016-2017 θα πρέπει να έχουν ορισθεί και αναρτηθεί το ύψος των τροφείων που θα πληρώνει ο γονέας, του οποίου το νήπιο έχει εγγραφεί στο Παιδικό Σταθμό.

Λαμβάνοντας υπόψη μας

α)  το άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας του Σταθμού

β) το άρθρο 234,235,240 του Ν 3463/06

γ)την δυναμικότητα του Παιδικού Σταθμού

δ) τα απολογιστικά στοιχεία του προηγούμενου έτους

ε) το γεγονός ότι το ΝΠΔΔ Δήμου Νεμέας  που ανήκει ο Παιδικός Σταθμός συμμετέχει στο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής  και 

Επαγγελματικής Ζωής »για το οποίο και θα υποβάλλουμε εκ νέου πρόταση σε περίπτωση συνέχισης του και

στ) τον προϋπολογιστικό πίνακα εσόδων – εξόδων που προκύπτει από την ανταποδοτικότητα των τροφείων και έχει ως εξής :

Ποσό επιβαλλόμενων τροφείων

Δαπάνη που θα καλυφθεί από τα τροφεία

        

5.500,00 ευρώ

1.Δαπάνη για  συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Κ.Α. 10-6263.003) ποσό 3.000,00€

2. Δαπάνη για καθαρισμό γραφείων (Κ.Α.10-6274.001) ποσό 1.000,00€

3. Δαπάνη για προμήθεια βιβλίων (Κ.Α. 10-6611.001) ποσό 500,00€

4. Δαπάνη για προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Κ.Α. 10-6631.001) ποσό 250,00€

5. Δαπάνη για έπιπλα και σκεύη (Κ.Α. 10-7133.001) ποσό 750,00€

    Εισηγούμαι όπως το συμβούλιο σας καθορίσει το ύψος των τροφείων για την περίοδο 2016-2017 στα εξής ποσά :

1. Για κατηγορίες γονέων Ελλήνων και Αλλοδαπών  με ετήσιο εισόδημα από 0 ευρώ έως 10.000,00 €, θα καταβάλλονται τροφεία μηνιαίως   25,00 €.

 2. Για κατηγορίες γονέων Ελλήνων και Αλλοδαπών με ετήσιο εισόδημα πάνω από  τις 10.000,00 €  θα καταβάλλονται τροφεία  μηνιαίως 35,00 € 

    Σαν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το ποσό που προκύπτει από τον συνυπολογισμό των κάθε φύσεως εισοδημάτων (επιδομάτων τακτικών ή εκτάκτων από εργασία ή άλλες πηγές )της οικογένειας του νηπίου, όπως προκύπτει από την φορολογική του δήλωση.

Επίσης :

Α.   1.   Οι τρίτεκνες -πολύτεκνες οικογένειες  και

        2.Οι  μονογονεïκές οικογένειες  ή διαζευγμένες οι σύζυγοι που έχουν την επιμέλεια των τέκνων, υποχρεούται στη καταβολή του 50% του ποσού των ανωτέρω κατηγοριών.

Β.Για το 2ο  παιδί κάθε οικογένειας καταβάλλεται το 50% των τροφείων , που καταβάλλεται για το πρώτο νήπιο.

Γ.Τα τροφεία θα  καταβάλλονται το πρώτο 10ήμερο του μήνα    στην Εθνική Τράπεζα   στο λογαριασμό που διατηρεί εκεί  το  ΝΠΔΔ του Δήμου Νεμέας , στη συνέχεια θα παραδίδεται στην Προϊσταμένη του  Παιδικού Σταθμού  του ΝΠΔΔ Δήμου Νεμέας Κοινωνικής  Προστασίας  Αλληλεγγύης & Παιδείας «Δανιήλ Παμπούκης » το διπλότυπο της κατάθεσης  και ακολούθως ο υπεύθυνος υπάλληλος της Ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Νεμέας   θα εκδίδει ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης.

Δ. Δεν θα καταβάλλονται τροφεία τον μήνα Αύγουστο που δεν λειτουργεί ο Σταθμός.

Ε. Οι γονείς θα καταβάλλουν τροφεία όλους τους  μήνες  που είναι εγγεγραμμένα τα τέκνα τους ανεξάρτητα από τις παρουσίες τους ανά μήνα και αυτό γιατί α) κρατάνε θέσεις νηπίων (λίστα αναμονής για εγγραφή )χωρίς να παρακολουθούν στον Παιδικό Σταθμό β) ο Παιδικός Σταθμός προβαίνει στην πρόσληψη προσωπικού και λειτουργικών εξόδων με βάσει τις εγγραφές και προϋπολογίζοντας τα τροφεία που θα εισέπρατταν από αυτές.

Ζ. Δεν καταβάλλουν τροφεία οι μητέρες των νηπίων που μετέχουν στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

Η. Απαλλάσσονται της επιβολής τροφείων οι οικογένειες των οποίων ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο έχει αποδεδειγμένη αναπηρία , με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω .

Θ. Όσοι γονείς επιθυμούν μπορούν να πληρώνουν προκαταβολικά τροφεία περισσότερων μηνών προς διευκόλυνση των ιδίων και του Νομικού Προσώπου 

Ι. σε περίπτωση που τα τροφεία δεν θα πληρωθούν για δύο συνεχόμενους μήνες θα γίνεται διαγραφή του παιδιού από τον Παιδικό Σταθμό.

Κ. Αν κατά την διάρκεια του σχολικού έτους προκύψει αιφνίδια , σοβαρή αλλαγή της οικογενειακής κατάστασης του παιδιού μετά από αίτηση του γονέα μπορεί να γίνει αλλαγή της μηνιαίας εισφοράς μετά από απόφαση του Προέδρου του ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΣΚΑΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος  κάλεσε το σώμα όπως αποφασίσει σχετικά με τον Καθορισμό τροφείων του παιδικού Σταθμού του Δήμου Νεμέας για την περίοδο 2016-2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

 • Την ανωτέρω εισήγηση
 • τις διατάξεις του Ν.3463/2006

Και μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Προσδιορίζει το ύψος των τροφείων του Παιδικού σταθμού   του Ν.Π.  του Δήμου μας, Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας   «Δανιήλ Παμπούκης » για την περίοδο 2016-2017 , σύμφωνα με την εισήγηση της παρούσας ως κάτωθι

1. Για κατηγορίες γονέων    με ετήσιο εισόδημα από 0 ευρώ έως 10.000,00 €, θα καταβάλλονται τροφεία μηνιαίως   25,00 €.

 2. Για κατηγορίες γονέων   με ετήσιο εισόδημα πάνω από  τις 10.000,00 €  θα καταβάλλονται τροφεία  μηνιαίως 35,00 € 

    Σαν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το ποσό που προκύπτει από τον συνυπολογισμό των κάθε φύσεως εισοδημάτων (επιδομάτων τακτικών ή εκτάκτων από εργασία ή άλλες πηγές )της οικογένειας του νηπίου, όπως προκύπτει από την δήλωση φορολογίας εισοδήματος  φορολογικού  έτους 2015.

Επίσης :

Α.   1.   Οι τρίτεκνες -πολύτεκνες οικογένειες  και

        2.Οι  μονογονεïκές οικογένειες  ή διαζευγμένες οι σύζυγοι που έχουν την επιμέλεια των τέκνων, υποχρεούται στη καταβολή του 50% του ποσού των ανωτέρω κατηγοριών.

Β.Για το 2ο  παιδί κάθε οικογένειας καταβάλλεται το 50% των τροφείων , που καταβάλλεται για το πρώτο νήπιο.

Γ.Τα τροφεία θα  καταβάλλονται το πρώτο 10ήμερο του μήνα    στην Εθνική Τράπεζα   στο λογαριασμό που διατηρεί εκεί  το  ΝΠΔΔ του Δήμου Νεμέας , στη συνέχεια θα παραδίδεται στην Προϊσταμένη του  Παιδικού Σταθμού  του ΝΠΔΔ Δήμου Νεμέας Κοινωνικής  Προστασίας  Αλληλεγγύης & Παιδείας «Δανιήλ Παμπούκης »το διπλότυπο της κατάθεσης  και ακολούθως ο υπεύθυνος υπάλληλος της Ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Νεμέας   θα εκδίδει ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης.

Δ. Δεν θα καταβάλλονται τροφεία τον μήνα Αύγουστο που δεν λειτουργεί ο Σταθμός.

Ε. Οι γονείς θα καταβάλλουν τροφεία όλους τους  μήνες  που είναι εγγεγραμμένα τα τέκνα τους ανεξάρτητα από τις παρουσίες τους ανά μήνα και αυτό γιατί α) κρατάνε θέσεις νηπίων (λίστα αναμονής για εγγραφή )χωρίς να παρακολουθούν στον Παιδικό Σταθμό β) ο Παιδικός Σταθμός προβαίνει στην πρόσληψη προσωπικού και λειτουργικών εξόδων με βάσει τις εγγραφές και προϋπολογίζοντας τα τροφεία που θα εισέπρατταν από αυτές..

Ζ. Δεν καταβάλλουν τροφεία οι μητέρες των νηπίων που μετέχουν στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

Η. Απαλλάσσονται της επιβολής τροφείων οι οικογένειες των οποίων ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο έχει αποδεδειγμένη αναπηρία , με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω .

Θ. Όσοι γονείς επιθυμούν μπορούν να πληρώνουν προκαταβολικά τροφεία περισσότερων μηνών προς διευκόλυνση των ιδίων και του Νομικού Προσώπου 

Ι. σε περίπτωση που τα τροφεία δεν θα πληρωθούν για δύο συνεχόμενους μήνες θα γίνεται διαγραφή του παιδιού από τον Παιδικό Σταθμό.

Κ. Αν κατά την διάρκεια του σχολικού έτους προκύψει αιφνίδια , σοβαρή αλλαγή της οικογενειακής κατάστασης του παιδιού μετά από αίτηση του γονέα μπορεί να γίνει αλλαγή της μηνιαίας εισφοράς μετά από απόφαση του Προέδρου του ΔΣ

 

Η    παρούσα απόφαση  πήρε αύξοντα αριθμό   112/2016

Αφού  συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει

 

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                                           ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                                                                                                                 Νεμέα  26 Μαΐου   2016

                                                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             
 
 
                                                                                                                          ΖΑΧΟΣ    ΧΡΗΣΤΟΣ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την απόφαση