Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Έγκριση έκθεσης εσόδων και εξόδων Γ' τρίμηνου 2017 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                                                                                     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της αριθμό 21/21-11-2017συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεμέας .
Αριθμός Απόφασης 275-
                                                                                       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Περί: Έγκρισης έκθεσης εσόδων και εξόδων Γ’ τριμήνου έτους 2017 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
Σήμερα την 21η του μήνα Νοεμβρίου έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00μμ το Δημοτικό Συμβούλιο Νεμέας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου αριθ. -39Β- ύστερα από την υπ’αριθμ. 8645/17-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 8645/17-11-2017 Πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.6 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος αυτής διαπίστωσε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι ένα (21) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα πέντε (15) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ονομαστικά οι :
Παρέστησαν νόμιμα κληθέντες οι :
Πρόεδρος Δημ.Κοινότητας Νεμέας: Μπαραφάκας Χρήστος: Απών
Παρόντες Πρόεδροι Τοπ. Κοινοτήτων Αρχ.Κλεωνών:Θεοδοσίου Ιωάννης
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζάχος Χρήστος(πρόεδρος)                                  1. Κότσιανης Νικόλαος
2. Παλυβός Γεώργιος(αντιπρόεδρος)                        2. Μπενέκος Σπυρίδων
3. Σκάζας Σωτήριος(Γραμματέας)                            3. Κόικας Ευάγγελος
4. Καραχοντζίτης Απόστολος                                   4. Σελλάς Ιωάννης
5. Σελλάς Γεώργιος                                                5. Κουτσοδήμος Παναγιώτης
6. Δαλιβίγκας Νικόλαος                                           6. Κόρακα- Ραφαηλίδη Δήμητρα
7. Καραμήτσος Γεώργιος        
8. Γεωργούσης Γεώργιος
9. Κεφάλας Σπυρίδων
10. Χρυσικοπούλου-Μπρίνια Σοφία
11. Κόϊκας Βασίλειος
12. Ανδριανάκος Ευάγγελος
13. Παπαλαμπροπούλου- Μπασανιώτη Ελένη
14. Σιαμπλή- Φιλντίση Ιωάννα
15. Μπακασέτας Δημήτριος
.
2
Απόντες Πρόεδροι Τοπ.Κοινοτήτων Αρχ. Νεμέας: Παπαδόπουλος Νικόλαος
Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπ. κοινοτήτων: Δάφνης:Παπαδόπουλος Νικόλαος
Απόντες Εκπρόσωποι Τοπ. κοινοτήτων
Αηδονίων: Κακαρίκος Γεώργιος, Γαλατά : Σαϊσανάς Κων /νος,Κουτσίου: Μπουζινέλος Χρήστος, Καστρακίου Δημητράκαινας Άγγελος, Λεοντίου Ταραντίλης Γεώργιος , Πετρίου: Λεκουσιώτης Γεώργιος
Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη ο Δήμαρχος Νεμέας κος Καλαντζής Κωνσταντίνος
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παπαλαμπροπούλου Δήμητρα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών
Στη συνεδρίαση δεν παρευρίσκεται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Τιμολέων Χρυσάϊδος του Ιωάννη αν και νόμιμα κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.2 του Ν. 3443/06.
Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 23o Θέμα της ημερήσιας διάταξης Περί: Έγκρισης έκθεσης εσόδων και εξόδων Γ’ τριμήνου έτους 2017 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη του σώματος τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 ( ,όπως συμπληρώθηκε με την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/11 (ΦΕΚ 138/Α/16-6-2011)) και το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 ορίζονται τα εξής:

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε το απόσπασμα