Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Περί : Προκήρυξη πλήρωσης για την κάλυψη της θέσεως καθαρίστριας στη σχολική μονάδα της Β/θμιας Εκπαίδευσης

Από το Πρακτικό της αριθμό 5/15-9-2016 συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου .
Αριθμός Απόφασης _- 7 -_


                                                                                      Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Σήμερα την 15η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων του Δημοτικού Καταστήματος Νεμέας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ» ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14/12-9- 2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Καραχοντζίτη Απόστολου η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/ Α΄/7-6-2010) σε κάθε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο εννέα {9} μελών ήταν παρόντα οκτώ {8} και απόντα ένα {1}.

     Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Καραχοντζίτης Απόστολος
(Πρόεδρος)
2. Σκάζας Σωτήριος (Αντιπρόεδρος)
3. Χρυσικοπούλου-Μπρίνια Σοφία
(Μέλος)
4. Μπακασέτας Δημήτριος (Μέλος)
5. Κυριάκος Σπυρίδωνας (Μέλος)
6. Μαράκος Παναγιώτης (Μέλος)
7. Ασημακόπουλος Ευάγγελος
(Μέλος)
8. Κόρακα-Ραφαηλίδη Δήμητρα
(Μέλος)  

     Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. Τσινάκη Γεωργία
(Μέλος)

Ο κ. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούμενος το 1o Θέμα της ημερήσιας διάταξης Περί: Προκήρυξη πλήρωσης για την κάλυψη της θέσεως καθαρίστριας στη σχολική μονάδα της Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεμέας και συγκρότηση και ορισμό τριμελούς Επιτροπής για την επιλογή της παραπάνω θέσεως για το διδακτικό έτος 2016 - 2017 και έθεσε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής:
1)Το ΦΕΚ 193/17.09.2013 τεύχος Α΄,ο Ν.4186/13 με τίτλο «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», που περιλαμβάνει τις διατάξεις για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων. Συγκεκριμένα με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ανωτέρω νόμου ορίζονται τα εξής: «1. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138), όπως είχε αντικατασταθεί, αντικαθίσταται ως εξής:«γ.i. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παρ.5 του άρθρου 113 του Ν. 1890/1990(Α΄101), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταρτίζονται για τα διδακτικά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015 σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών.ii. Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2015 & 2016 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. iii. Για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου, για το διδακτικό έτος 2015&2016 και εφεξής, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών θα εγγράφεται ειδική πίστωση, η οποία θα κατανέμεται, με απόφαση του Υπουργού, κατ’ αναλογία στους οικείους δήμους, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από την οποία να προκύπτει η αναγκαιότητα πρόσληψης του επί συμβάσει προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων. Μέχρι το ανωτέρω διδακτικό έτος εξακολουθεί να εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»Και αυτή τη χρονιά εποπτευόμενος οργανισμός που θα συνάπτει τις συμβάσεις αυτές με τους αναδόχους θα οριστεί το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
2. Νόμος υπ.αριθμ. 4115/2013 «Οργάνωση και Λειτουργία Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ» 3. Νόμος υπ.αριθμ. 4407 ( ΦΕΚ 134/27.07.2016 ΤΕΥΧΟΣ Α΄ άρθρο 51). 4. Η με αριθ.Κ1/138816 απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2759/01.09.2016ΤΕΥΧΟΣ Β΄) . 5. Νόμος υπ.αριθμ. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/06.09.2016 ΤΕΥΧ. Α΄ άρθρο 45). 6. Νόμος υπ.αριθμ. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/21.02.2016 ΤΕΥΧ. Α΄ άρθρο 8 ). 7. Οι υπ.αριθμ.144820& 144807αποφάσεις( Κ.Υ.Α. Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων, Υπουργείου Οικονομικών) ΦΕΚ 2873/09.09.2016 ΤΕΥΧΟΣ Β΄. 8. Το υπ΄ αριθ.πρωτ. 606/385/31669/02-09-2016 έγγραφο του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης προς τις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμων Επικράτειας. 9. Κ.Υ.Α 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/17-4-2008 ΤΕΥΧΟΣ Β’).
10. Την υπ' αριθμ. 6/4/8-9-2016 Απόφαση μας. Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών για τη χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών, σύμφωνα με τις με αρ. πρωτ 144820 & 144807 αποφάσεις(Κ.Υ.Α. Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων, Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 2873 ΤΕΥΧΟΣ Β΄), καθορίστηκε ο μέγιστος αριθμός ανθρωποωρών απασχόλησης για το έργο των σχολικών καθαριστριών & ο τρόπος
διαχείρισης χρηματοδοτήσεων με αναδόχους καθαριστές/ καθαρίστριες και συνεργεία καθαρισμού στα σχολεία Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Επικράτεια, κατά το διδακτικό έτος 2016-2017 (01.09.2016-30.06.2017). Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ με ανακοίνωση του "Καθαρισμός σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016 - 2017" στις 12/9/2016 και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες ενέργειες, για την έγκαιρη αντιμετώπιση των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων, θέτει υπόψη μας τα ακόλουθα: α. Στις περιπτώσεις που δεν υπήρξαν κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά, προβλήματα στην εργασιακή επάρκεια των αναδόχων καθαριστών-στριών, συνίσταται η διατήρηση της αντίστοιχης ποιότητας υπηρεσιών. α.1.Το αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης για το σχολικό έτος 2016-2017, το οποίο θα συμπεριληφθεί στη μεταξύ μας Σύμβαση, θα κυμανθεί ΑΥΣΤΗΡΑ στο εγκεκριμένο ποσό του2014-2015, το οποίο δύναται να τροποποιηθεί, μόνο για τις κάτωθι περιπτώσεις: α.2. Μειωμένο στις περιπτώσεις που έχει προκύψει κατάργηση, αναστολή λειτουργίας, συγχώνευση σχολικών μονάδων- ολοήμερων τμημάτων. α.3. Μειωμένο ανάλογα με το ωράριο εργασίας του προσωπικού καθαριότητας Ι.Δ.Α.Χ (Ν.4368/2016 «Άρθρο 8 Θέματα εργαζομένων Ο.Τ.Α. 1.α. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μειωμένου ωραρίου των εργαζομένων σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, μπορούν να τροποποιούνται, με αύξηση του ωραρίου εργασίας τους, μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους. Η τροποποίηση γίνεται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου και πρέπει να διαλαμβάνει ειδικά περί της ύπαρξης των απαιτούμενων για την αύξηση του ωραρίου πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό.» α.4. Αυξημένο εφόσον προκύπτει ίδρυση η μεταστέγαση σχολικής μονάδας. α.5. Αυξημένο εφόσον προκύπτει αύξηση ολοήμερων τμημάτων.
α.6. Αυξημένο εφόσον προκύπτει συνταξιοδότηση, άδεια κύησης-λοχείας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. Επισημαίνουμε ότι για οποιαδήποτε μεταβολή του ποσού χρηματοδότησης θα πρέπει να αποστέλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των αρμοδίων υπηρεσιών. Συγκεκριμένα:  Για ίδρυση νέας σχολικής μονάδας, Φ.Ε.Κ ίδρυσης & καρτέλα απογραφής του σχολείου στο my school .  Για μεταστέγαση σχολικών μονάδων, Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ,καρτέλα απογραφής του σχολείου στο my school καθώς & αν υπηρετεί προσωπικό ΙΔΑΧ.  Για αύξηση ολοήμερων τμημάτων η λειτουργικότητας κατά το χρονικό διάστημα 2015-2016, απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε η Δ.Ε αντίστοιχα.  Για συνταξιοδότηση προσωπικού ΙΔΑΧ, απαιτείται διαπιστωτική πράξη Δημάρχου η φύλλο διακοπής μισθοδοσίας, καρτέλα απογραφής του σχολείου στο my school .  Για ασθένεια προσωπικού καθαριότητας ΙΔΑΧ η άδεια λοχείας, θα πρέπει να προσκομίζεται η γνωμάτευση της αρμόδιας Επιτροπής Υγείας & καρτέλα απογραφής του σχολείου στο my school . α.7. Αυξημένο λόγω αύξησης της εργοδοτικής εισφοράς από24,56% σε 25,06%. α.8. Η έγκριση του ποσού της χρηματοδότησης θα γίνεται μετά από έλεγχο και διασταύρωση των σχετικών στοιχείων (αριθμός αιθουσών ,υπηρετούν προσωπικό –ωράριο Ι.Δ.Α.Χ αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης) κ.λ.π. και σύμφωνα με την υπ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/17-4-2008 Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αναφορικά με την χρηματοδότηση όσον αφορά στα κενά που δημιουργούνται από αποσπάσεις-μετακινήσεις του προσωπικού καθαριότητας σε άλλη υπηρεσία η κλάδο, διευκρινίζουμε ότι η σχετική δαπάνη αντικατάστασής τους, βαρύνει το Δήμο σας.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα ανωτέρω είπε:
Πρέπει να προβούμε σε διαδικασία πρόσληψης της θέσεως της καθαρίστριας με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε), για την κάλυψη της κενής θέσεως (δεν υπάρχει μόνιμη καθαρίστρια) στο Γυμνάσιο Νεμέας του Δήμου Νεμέας. Προτείνω η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά να είναι καθημερινά από την Παρασκευή 16-9-2016 έως και την Τετάρτη 21-9-2016 και ώρες από 09:00 π.μ. έως 02:00 μ.μ., ώστε η καθαρίστρια να αναλάβει τα καθήκοντά της όσο το δυνατόν συντομότερα για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Επειδή τα κριτήρια επιλογής δεν είναι καθορισμένα, με την έννοια ότι δεν προβλέπεται από κάποια διάταξη νόμου, προτείνω να γίνει με τα παρακάτω κριτήρια:
1. Αίτηση
2. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται:
α) η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων
β) ότι δεν έχουν καταδικαστεί, ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι, για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και
γ) ότι δεν έχουν συνάψει Σύμβαση με άλλη Σχολική Επιτροπή
3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
4. Βεβαίωση εντοπιότητας.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
7. Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που θα βοηθήσει στην πρόσληψη.
Μοριοδοτούμενα δικαιολογητικά:
1) Εντοπιότητα (πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας), εβδομήντα
(70) μόρια.
2) Βεβαίωση προϋπηρεσίας, είκοσι (20) μόρια.
3) Πολύτεκνοι, σαράντα (40) μόρια.
4) Τρίτεκνοι δέκα (10) μόρια.
5) Μονογονεϊκές οικογένειες εξήντα (60) μόρια,
6) Βεβαίωση ανεργίας από τα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, δέκα (10) μόρια.
Επίσης προτείνω τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής η οποία θα αξιολογήσει τις αιτήσεις με βάση τα κριτήρια που θα ορίσουμε.
Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και έχοντας υπόψη :
1.Την εισήγηση του προέδρου
2.Το ΦΕΚ 193/17.09.2013 τεύχος Α΄,ο Ν.4186/13, παρ. 1 του άρθρου 50
3.Οι υπ.αριθμ.144820& 144807αποφάσεις( Κ.Υ.Α. Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων, Υπουργείου Οικονομικών) ΦΕΚ 2873/09.09.2016 ΤΕΥΧΟΣ Β΄. 4.Το υπ΄ αριθ.πρωτ. 606/385/31669/02-09-2016 έγγραφο του Ιδρύματος
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης προς τις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμων Επικράτειας. 5. Κ.Υ.Α 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/17-4-2008 ΤΕΥΧΟΣ Β’).
Αποφασίζει ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την πρόσληψη καθαρίστριας με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διδακτικό έτος 2016-2017, για την παρακάτω μία (1) σχολική μονάδα αρμοδιότητάς της:
Α/Α  ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΘΕΣΗ
1         Γυμνάσιο Νεμέας              ΣΜΕ               ΜΙΑ (1)

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία της υπογραφής της έως 30-06-2017.
Η αμοιβή της καθαρίστριας καθορίζεται σύμφωνα με το 606/385/31669/02-09-2016 έγγραφο του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και προσδιορίζεται από τον αριθμό των αιθουσών του σχολείου.
Β) Εγκρίνει την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη της καθαρίστριας.
Η πρόσληψη θα γίνει με τα παρακάτω κριτήρια τα οποία ορίζονται ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής και είναι τα εξής:
1. Αίτηση
2. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται:
  α) η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων
  β) ότι δεν έχουν καταδικαστεί, ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι, για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και
  γ) ότι δεν έχουν συνάψει Σύμβαση με άλλη Σχολική Επιτροπή
3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
4. Βεβαίωση εντοπιότητας.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
7. Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που θα βοηθήσει στην πρόσληψη.
Μοριοδοτούμενα δικαιολογητικά:
1) Εντοπιότητα (πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας), εβδομήντα (70) μόρια.
2) Βεβαίωση προϋπηρεσίας, είκοσι (20) μόρια.
3) Πολύτεκνοι, σαράντα (40) μόρια.
4) Τρίτεκνοι δέκα (10) μόρια.
5) Μονογονεϊκές οικογένειες εξήντα (60) μόρια,
6) Βεβαίωση ανεργίας από τα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, δέκα (10) μόρια.
Γ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθημερινά από την
Παρασκευή 16-9-2016 έως και την Τετάρτη 21-9-2016 και ώρες από 09:00 π.μ. έως 02:00 μ.μ
Η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής όπως αναφέρονται ανωτέρω, θα υποβάλλονται στο Δημαρχείο Νεμέας -1ος όροφος- γραφείο Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεμέας (στον κ. Νικολάου Γ.) Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2746360128 και 2746360118
Δ) Ορίζει ως Τριμελή Επιτροπή για την επιλογή καθαρίστριας τους:
α) Τον κ. Καραχοντζίτη Απόστολο ως Πρόεδρο της Επιτροπής με αναπληρωτή του τον κ. Σκάζα Σωτήριο.
β) Την κα. Κόρακα-Ραφαηλίδη Δήμητρα ως μέλος της Επιτροπής με αναπληρωτή της τον κ. Μπακασέτα Δημήτριο.
και
γ) Το Διευθυντή /ντρια (της αντίστοιχης σχολικής μονάδας) ως μέλος της Επιτροπής.
Έργο της Επιτροπής θα είναι να εξετάσει τα δικαιολογητικά για την πρόσληψη των καθαριστριών των σχολικών μονάδων, να καταρτίσει πίνακα αποτελεσμάτων και να συντάξει πρακτικό, το οποίο θα αποστείλει στη Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεμέας.
Ο πρόεδρος θα συγκαλέσει συνεδρίαση, μετά την λήψη του πρακτικού της τριμελής Επιτροπής, και το Δ.Σ. θα επικυρώσει τα αποτελέσματα.
Η παραπάνω προκήρυξη θα αναρτηθεί στην Διαύγεια , στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, ΚΕΠ και στα Σχολεία του Δήμου Νεμέας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 7/2016
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ορίζει ο Νόμος.
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                                                              Νεμέα 15 Σεπτεμβρίου 2016
                                                                     

                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
     

                                                               Καραχοντζίτης Απόστολος

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το απόσπασμα