Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                   Νεμέα    14  -01-  2015
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ                                                         Αριθμ. Πρωτ.:- 192-
  
                                                 
  
  
          
                                          ΔΗΜΟΣΙΑ       ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
  
    ΘΕΜΑ: Πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη βάσει των διατάξεων  του άρθρου     163 του Ν. 3584/2007.
                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
  
  
΄Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 περίπτ. δ΄  του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/τ.Α.07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης »,περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 ( ΦΕΚ 143/2007/τ.Α΄/28-6-2007), «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί Ειδικών  Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από 01- 01 2013 σύμφωνα με τις περ. 1 και 2 της υποπαρ. ΣΤ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/12 ( ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12-11- 2012) σχετικά με τον επανακαθορισμό των θέσεων ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων στους ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού, 
3. Την υπ΄αριθμ. 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ., με την οποία διευκρινίζεται  ότι γα την πρόσληψη των ατόμων στις θέσεις Ειδικών  Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών δεν απαιτείται να προβλέπονται οι θέσεις αυτές στους ΟΕΥ των δήμων, γιατί συνιστώνται απευθείας από το νόμο,
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Νεμέας, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.7760/ 25-10-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2722/ τ.Β΄/ 18-11-2011.
5. Το γεγονός ότι στο Δήμο Νεμέας δεν είναι καλυμμένη  η θέση Ειδικού Συμβούλου ή Ειδικού Συνεργάτη ή Επιστημονικού Συνεργάτη.
6.Το άρθρο ένατο του Ν. 4057 /2012 « Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου» σε συνδυασμό με το ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ./898/8687/14-5-2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικ. Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/Γεν. Διεύθυνση Κατάστασης προσωπικού/Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού, με το οποίο διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη προσωπικού ειδικών θέσεων των ΟΤΑ Α και Β΄βαθμού δεν απαιτείται έγκριση της Τετραμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2206.
7. Την ανάγκη πρόσληψης ειδικού συνεργάτη για τον τομέα Δημοσίων σχέσεων και Τύπου για την κάλυψη αντίστοιχων αναγκών.                                           
                                               ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
Την  πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου και ειδικότερα έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για την υποστήριξη του Γραφείου Δημάρχου με επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης γραφείου τύπου και Δημοσίων σχέσεων του Δήμου και συγκεκριμένα:
Αντικείμενο εργασίας του Ειδικού Συνεργάτη θα είναι  η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά, σχετικών με τις δημόσιες σχέσεις, Δημοσιότητα, Γραφείο Τύπου, οργάνωση συνεντεύξεων τύπου για τοπικά θέματα, δημοσιογραφική κάλυψη εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος, παρακολούθηση της δραστηριότητας του Δήμου και όλων  των θεμάτων που τον αφορούν και δημοσιεύονται στον τύπο, σύνταξη δελτίων τύπου για τις δραστηριότητες του Δήμου , επιμέλεια της έκδοσης ενημερωτικών εντύπων από το Δήμο, συγκέντρωση φωτογραφικού ή άλλου υλικού που αφορά εκδηλώσεις του Δήμου, επικοινωνία με Δημάρχους άλλων Ο.Τ.Α. και μέριμνα  για μετάβαση και συμμετοχή σε συνέδρια Τοπικής Αυτοδιοίκησης της δημοτικής Αρχής καθώς και υποδοχή επισκεπτών ή αποστολών εσωτερικού και εξωτερικού στο Δήμο, ενημέρωση της ιστοσελίδας του Δήμου με τα τελευταία νέα, διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και συναντήσεων του Δήμου με τοπικούς Φορείς, καλλιεργητές, εργαζόμενους κι επιχειρηματίες, για την εφαρμογή αποφάσεων προς επίλυση τοπικών προβλημάτων και την προβολή των παραγόμενων  τοπικών προϊόντων.
Το συμβουλευτικό έργο του απευθύνεται προς τον Δήμαρχο.
Οι ενδιαφερόμενοι /νες  πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α). Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 ( άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά  προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β). Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της  αλλοδαπής, με ειδίκευση όπως προσδιορίζεται ανωτέρω στο αντικείμενο του έργου.
Γ). άριστη γνώση τουλάχιστον μίας γλώσσας της Ευρωπαϊκής ένωσης και κατά προτίμηση αγγλικής ή γαλλικής. Η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί.
Δ). Γνώση  Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων  ( iii ) και υπηρεσιών διαδικτύου .
Ε).Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας. 
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου  φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση ( παρ. 4 άρθρο 163 Ν. 3584/2007).
Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών. 
     Η εργασιακή σχέση του ειδικού συνεργάτη , διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και λύεται κατά την κείμενη νομοθεσία.
     Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας, φωτοαντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι « πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 ( άρθρα 11 έως και 17)», υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι: α) έλαβε γνώση των άρθρων 11 έως και 17 και  του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 που αφορούν τους ειδικούς συνεργάτες και ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρ. 163 του Ν. 3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού και β) τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα στοιχεία είναι αληθή , καθώς  και όσα δικαιολογητικά αποδεικνύουν τα προαναφερόμενα προσόντα τους, εντός πέντε (5) ημερών από την επόμενη της  δημοσίευσης της παρούσας στον Τύπο, δηλαδή έως και την Τρίτη 20-01-2015 , στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νεμέας, Λεωφ.Παπακ/νου 39β΄, Τ.Κ. 20 500,Νεμέα Ν. Κορινθίας, απευθύνοντάς την  στο Γραφείο προσωπικού, υπόψη κας Παπαλαμπροπούλου  Δήμητρας ( τηλ. Επικοινωνίας: 2746360115, 2746023735) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
   Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία(1) τοπική εφημερίδα του Νομού , να γίνει ανάρτησή της στο χώρο των ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Νεμέας και να αναρτηθεί στη Διαύγεια καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεμέας.
                                                                  

                                                                             Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                         
                                                                        ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ