Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Διανομή τροφίμων προγράμματοσ ΤΕΒΑ/FEAD

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ                                                                    

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΝΟΜH ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΒΑ/FEAD

 

Την Παρασκευή  05  Οκτωβρίου 2018 καιώρα 09.00 έως 13:00 στοχώροτουΔημαρχείουΝεμέας (Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) θαπραγματοποιηθείδιανομήΤροφίμων - ειδώντουΕπιχειρησιακούΠρογράμματος«ΕπισιτιστικήςκαιΒασικήςΥλικήςΣυνδρομήςΤΕΒΑ/FEAD», τοοποίοαφοράτουςδικαιούχουςτουΚΕΑ (ΚοινωνικόΕισόδημαΑλληλεγγύης) οιοποίοιέχουντροποποιήσειτηναίτησήτουςγιαπαροχήειδώνΤΕΒΑ.

Ταείδηταοποίαθαδιανεμηθούνανάλογαμετηνοικογενειακήκατάστασητηςκάθεωφελούμενηςμονάδας είναι ρύζι, μακαρόνια, ζάχαρη και τοματοπολτός .

ΟιωφελούμενοιτουΔήμουΝεμέαςθαενημερωθούνμε  μήνυμα SMS.

ΟιωφελούμενοιθαπρέπειναέχουνμαζίτουςεπίσημοέγγραφοπιστοποίησηςτουΑΜΚΑτουςκαιτηνταυτότηταήτοδιαβατήριότους. Εάνγιασοβαρούςλόγουςδενμπορείναπαραλάβειοωφελούμενος, μπορείναπαραλάβειμέλοςτηςοικογένειας μεφωτοτυπίατηςταυτότηταςτουωφελούμενουκαιτοΑΜΚΑτου. Σεδιαφορετικήπερίπτωση (άλλοσυγγενικόήφιλικόπρόσωπο) απαιτείταιεξουσιοδότησημετογνήσιοτηςυπογραφήςτουωφελούμενου.

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε το δελτίο τύπου