Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων Β Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 του Νομικού προσώπου

                                                                                                                      Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της αριθμό 6/21-8-2018 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου .
Αριθμός Απόφασης - 37-
                                                                                                                       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Περί: Περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων Β Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 του Νομικού προσώπου

Σήμερα την 21η του μήνα Αυγούστου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Νεμέας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος με την επωνυμία «ΠΡΑΤΙΝΑΣ» ύστερα από την υπ’αριθμ. 111/17-8-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κεφάλα Σπυρίδωνα η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/ Α΄/7-6-2010) σε κάθε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο Εννέα {9} μελών ήταν παρόντα πέντε{5} μέλη.

             Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                                    Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. Κεφάλας Σπυρίδων (πρόεδρος)                                   1. Κόϊκας Βασίλειος(αντιπρόεδρος)
2. Καραχοντζίτης Απόστολος                                          2. Ραφαηλίδη-Κόρακα Δήμητρα
3. Μπακασιέτας Δημήτριος                                             3. Κυριακόπουλος Δημήτριος
4. Κακαρίκου Δήμητρα                                                  4. Αράπογλου Άννα
5. Ρογκάκης Παναγιώτης
Ο κ. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούμενος το 3o Θέμα της ημερήσιας διάταξης Περί: Περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων Β Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 του Νομικού προσώπου, θέτει υπόψη του σώματος τα εξής: :
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 ( ,όπως συμπληρώθηκε με την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/11 (ΦΕΚ 138/Α/16-6-2011)) , και μετέπειτα με την αντικατάστασή της με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014, η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση,
Ο κ. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούμενος το 3o Θέμα της ημερήσιας διάταξης Περί: Περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων Β Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 του Νομικού προσώπου, θέτει υπόψη του σώματος τα εξής: :
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 ( ,όπως συμπληρώθηκε με την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/11 (ΦΕΚ 138/Α/16-6-2011)) , και μετέπειτα με την αντικατάστασή της με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014, η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση,
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Κόϊκας Βασίλειος(αντιπρόεδρος)
2. Ραφαηλίδη-Κόρακα Δήμητρα
3. Κυριακόπουλος Δημήτριος
4. Αράπογλου Αννα
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 236 και της παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον προϋπολογισμό το οικονομικό έτος ,τη διαχείριση εφαρμόζονται και στα Ν.Π.
Οπότε για το νομικό μας πρόσωπο σε αντιστοιχία με τους Δήμους συντάχθηκε η έκθεση των εσόδων- εξόδων B τριμήνου του οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με την αριθμ. 40038/2011 απόφαση του Υπουργού εσωτερικών (ΦΕΚ 2007/Β/2-9-2011) και περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία :
ανά πρωτοβάθμιο κωδικό.
Α. τα Έσοδα και Εισπράξεις και τα
Β. Έξοδα και Πληρωμές
με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη του:
 την ανωτέρω εισήγηση
 Την τριμηνιαία έκθεση του ΝΠΔΔ, που εμφανίζει τα βεβαιωθέντα, τα εισπραχθέντα και τα εισπρακτέα υπόλοιπα των εσόδων για το B τρίμηνο έτους 2018 και τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλθέντα και τα πληρωθέντα έξοδα
 Τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ.9 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/11 και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014
 την αριθμ. 40038/2011 απόφαση του υπουργού εσωτερικών (ΦΕΚ 2007/Β/2-9-2011)
 τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 236 και της παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006
 Το γεγονός ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού στην παρούσα φάση εκτέλεσής του, όπως προκύπτει από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ. και μετά από διαλογική συζήτηση
                                                                                                               Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι OMOΦΩΝΑ
Εγκρίνει την B΄ Τριμηνιαία έκθεση εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος με την επωνυμία «Πρατίνας» ως κάτωθι: Συνέχεια

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΣΟΔΩΝ Β_2018 ΠΡΑΤΙΝΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΞΟΔΩΝ Β_2018 ΠΡΑΤΙΝΑΣ