Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Έγκριση έκθεσης εσόδων –εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου Β’ τριμήνου έτους 2017 (σχετική εισήγηση οικονομικής Επιτροπής)

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                                                                                           Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της αριθμό 16/6-9-2017συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεμέας .
Αριθμός Απόφασης 184
                                                                                             Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Έγκριση έκθεσης εσόδων –εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου Β’ τριμήνου έτους 2017 (σχετική εισήγηση οικονομικής Επιτροπής)
Σήμερα την 6η του μήνα Σεπτεμβρίου έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00μμ το Δημοτικό Συμβούλιο Νεμέας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου αριθ. -39Β- ύστερα από την υπ’αριθμ. 5856/31-8-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 5856/31-8-2017 Πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.6 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος αυτής διαπίστωσε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι ένα (21) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα πέντε (15) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ονομαστικά οι :

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε την απόφαση

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε την έκθεση