Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, έτους 2018

ΔΗΜΟΣ   ΝΕΜΕΑΣ                                                

ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το Πρακτικό της αριθμό  22/28-11-2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεμέας .

Αριθμός  Απόφασης  288-   

                                               

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

                                                Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, έτους 2018

 

Σήμερα  την  28η   του μήνα Νοεμβρίου     έτους  2017 ημέρα  Τρίτη και ώρα  7:00μμ    το Δημοτικό Συμβούλιο Νεμέας  συνήλθε σε  δημόσια   συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου αριθ. -39Β-  ύστερα από την υπ’αριθμ.   8889/24-11-2017    έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό  στους Δημοτικούς Συμβούλους  και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ.  8889/24-11-2017    Πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.6 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος αυτής διαπίστωσε  πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι ένα    (21) Δημοτικών Συμβούλων  ήταν παρόντες δέκα έξι  (16) Δημοτικοί Σύμβουλοι    και ονομαστικά οι :

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Παλυβός   Γεώργιος(αντιπρόεδρος
 2. Κότσιανης Νικόλαος
 3. Μπενέκος Σπυρίδων
 4. Κόρακα- Ραφαηλίδη Δήμητρα
 5. Σιαμπλή- Φιλντίση Ιωάννα

 

 

    

.  

 

 

 

      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Ζάχος Χρήστος(πρόεδρος)
 2. Σκάζας Σωτήριος(Γραμματέας)
 3. Καραχοντζίτης Απόστολος          
 4. Σελλάς Γεώργιος
 5. Δαλιβίγκας Νικόλαος
 6. Καραμήτσος Γεώργιος
 7. Γεωργούσης Γεώργιος
 8. Κόικας Ευάγγελος
 9. Κεφάλας Σπυρίδων
 10. Χρυσικοπούλου-Μπρίνια Σοφία
 11. Κόϊκας Βασίλειος
 12. Ανδριανάκος Ευάγγελος
 13. Παπαλαμπροπούλου- Μπασανιώτη Ελένη
 14. Σελλάς Ιωάννης
 15. Κουτσοδήμος Παναγιώτης
 16. Μπακασέτας Δημήτριος

 

 

 

Παρέστησαν νόμιμα κληθέντες οι  :

Πρόεδρος Δημ.Κοινότητας Νεμέας: Μπαραφάκας Χρήστος: Απών

Παρόντες Πρόεδροι Τοπ. Κοινοτήτων  Αρχ.Κλεωνών:Θεοδοσίου Ιωάννης, Αρχ. Νεμέας: Παπαδόπουλος Νικόλαος

Απόντες Πρόεδροι Τοπ.Κοινοτήτων   Ουδείς

Παρόντες Εκπρόσωποι  Τοπ. κοινοτήτων: Γαλατά : Σαϊσανάς Κων /νος Δάφνης:Παπαδόπουλος Νικόλαος

Απόντες Εκπρόσωποι  Τοπ. κοινοτήτων

Αηδονίων: Κακαρίκος Γεώργιος, ,Κουτσίου: Μπουζινέλος Χρήστος, Καστρακίου Δημητράκαινας Άγγελος, Λεοντίου Ταραντίλης Γεώργιος ,   Πετρίου: Λεκουσιώτης Γεώργιος 

Στη συνεδρίαση αυτή  παρέστη ο Δήμαρχος Νεμέας κος Καλαντζής  Κωνσταντίνος

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παπαλαμπροπούλου Δήμητρα υπάλληλος  του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών

Στη συνεδρίαση δεν παρευρίσκεται  ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Τιμολέων Χρυσάϊδος του Ιωάννη αν και νόμιμα κλήθηκε  σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.2 του Ν. 3443/06

Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση  απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  και  εισηγούμενος το 9o  Θέμα της     ημερήσιας διάταξης  Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, έτους 2018 ο κ. Πρόεδρος ανέφερε τα εξής:

Ι.   Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010:

«Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό.

Το τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα».

Με την αριθμ. 41179/23-10-2014 υπουργική απόφαση  (ΦΕΚ 2970/Β/2014)  Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014−2019 ως προσχέδιο Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το πρώτο έτος της δημοτικής περιόδου δύναται να λογίζεται ο αντίστοιχος ετήσιος προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα του ιδίου έτους.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα  Δράσης του πρώτου έτους της δημοτικής περιόδου  οριστικοποιείται με την ολοκλήρωση της κατάρτισης  του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος

Όπως επίσης  με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 79 του Ν. 4172/2013 με τις οποίες αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν οι όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 266 και της παρ. 1 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010 ( Α΄87΄) αντίστοιχα έχει απεμπλακεί η ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού από το πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Ετήσιο  Πρόγραμμα δράσης που οφείλει να εκπονεί ο Δήμοςκαι η Περιφέρεια . Απαραίτητη προϋπόθεση για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού έκαστου έτους των Δήμων, είναι η προηγούμενη κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος για το έτος αυτό.

ΙΙ.  Με το άρθρο 208 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής: 

«1. Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια, καθώς και τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνδέσμων  οφείλουν, δύο (2)  τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, να  αποφασίζουν για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα  έργα που πρέπει να εκτελεστούν και που η δαπάνη τους πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα κάθε  είδους έσοδα του προϋπολογισμού. Η δαπάνη για κάθε έργο υπολογίζεται κατά προσέγγιση,  σύμφωνα με προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες ή άλλα στοιχεία.

2. α. Αν ο Δήμος ή η Κοινότητα απαρτίζεται από περισσότερα δημοτικά ή τοπικά διαμερίσματα  ή οικισμούς, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο οφείλει να περιλάβει στο ετήσιο τεχνικό  πρόγραμμα τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν για κάθε δημοτικό ή τοπικό διαμέρισμα ή  οικισμό και να κάνει κατανομή των πιστώσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων  του προγράμματος, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών του πληθυσμού ή και με  τα εισφερόμενα έσοδα.

Δεν απαιτείται κατανομή των πιστώσεων, όταν το έργο εξυπηρετεί όλα τα δημοτικά ή τοπικά  διαμερίσματα ή όλους τους οικισμούς του Δήμου ή της Κοινότητας.

β. Από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των έργων που περιλαμβάνονται  στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα και δεν εξυπηρετούν όλα τα τοπικά διαμερίσματα, διατίθεται,  αποκλειστικώς, για έργα που εκτελούνται στα τοπικά διαμερίσματα ποσοστό τουλάχιστον  τριάντα τοις εκατό (30%) των πιστώσεων εκείνων που θα διατίθενται, αν η κατανομή αυτών  γινόταν με πληθυσμιακά κριτήρια.

Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια δύνανται με απόφασή τους να μεταθέτουν την εφαρμογή  του ανωτέρω ορίου πιστώσεων για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα του επόμενου έτους. Στην  περίπτωση αυτή η απαίτηση του ελάχιστου, ως άνω, ποσοστού, θα καλύπτεται στη βάση της  διετίας.

3. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση έργου που δεν περιλαμβάνεται στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα.

4. Τροποποίηση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος επιτρέπεται μόνο ύστερα από  αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.».

 1. Επίσης σύμφωνα με την αριθμ.  ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β'): “Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018”.

όπου στο άρθρο 3 παρ. Α7  αναφέρει:

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στους οικείους προϋπολογισμούς των Δήμων, ως έσοδα από επιχορηγήσεις του τακτικού προϋπολογισμού και ειδικότερα στις κατηγορίες

έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην Σ.Α.Τ.Α.),κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων καθώς και αντισταθμιστικών οφελών, υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίστηκαν κατά το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 23976/2016 (Β΄ 2311) κοινής υπουργικής απόφασης.

Δηλ.το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α Εσόδων «1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων» (πρώην Σ.Α.Τ.Α) πρέπει να είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2016 που αποδόθηκε στο δήμο, επί δώδεκα  δηλ. 8.835,,00€Χ12 = 106.020,00 € (σχετ. η  με αριθμ. 2325/25-1-2016 απόφαση ΥΠΕΣ& Δ.Α. (ΑΔΑ: ΩΞΑΣ465ΦΘΕ-Ζ3Τ)  «Κατανομή πιστώσεων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 των  Δήμων, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους, (πρώην ΣΑΤΑ) 1η κατανομή 2016.») και

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων,  , υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2015 δηλ. 12.800,00 € (σχετ. η  με αριθμ. 29779/29-8-2015 απόφαση  ΥΠΕΣ& Δ.Α.  (ΑΔΑ 7ΛΞ9465ΦΘΕ-9Ι1)

 7. Στο νέο τεχνικό εκτελεστέων έργων έτους 2017 γίνεται κατανομή   συνολικής πίστωσης ποσού   120.306,39€  προερχόμενης  από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  για υλοποίηση έργων και Επενδυτικών δραστηριοτήτων   (πρώην ΣΑΤΑ) παρελθόντων ετών και συγκεκριμένα5.966,39 €   έτους 2013 , 6.000,00€   έτους 2009, 6.000,00€   έτους 2010,   15.000,00€ έτους  2014 & 87.340,00€  έτους    2017 ,   πίστωσης ποσού 200.000,00€ προερχόμενης από επιχορήγηση του ΥΠΕΣ &Δ.Α. για τη χρηματοδότηση υποδομών προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων (21668/29-6-2017 απόφαση ΥΠΕΣΔΑ ΑΔΑ :7ΕΛΜ465ΦΘΕ-ΜΡ7), πίστωσης ποσού 7.843.450,00 € προερχόμενης από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων   ( δυνάμει της αριθμ. Ε075ΤΡΟΠ.0/22-12-2014 Συλλογικής  απόφασης  του υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,     κωδικός πράξης  Σ.Α. 2014ΣΕ07500005 ΑΔΑ :7Κ0Ο0-Ε95), πίστωσης 200.000,00€ προερχόμενης   από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για κατασκευή έργων για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες, (αριθμ. 25897/8-82017 απόφαση  του υπουργού Εσωτερικών     ΣΑΕ - 055 " κωδικός ενάριθμος έργου 2003ΣΕ05500005)   ΑΔΑ: 70Π3465ΧΘ7-7ΧΦ), πίστωσης 150.000,00€ προερχόμενης   από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για κατασκευή έργων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας (31467/20-9-2017   απόφαση   του υπουργού Εσωτερικών   ΣΑΕ - 055  κωδικός ενάριθμος  έργου 2001ΣΕ05500002 ΑΔΑ Ψ4ΙΠ465ΧΘ7-ΞΦΗ)   πίστωσης 1.600.000,00€ προερχόμενης   από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για κατασκευή επέκταση αντιπλημμυρικών οχετών έδρας Δήμου Νεμέας (δυνάμει της αριθμ. ΔΑΕΕ/1132/Φ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠ /8-8-2017   απόφασης του Υπουργού Υποδομών και  Μεταφορών    ΣΑΕ 572   κωδικός ενάριθμος έργου  2014ΣΕ57200002  ΑΔΑ :Ω52Ρ465ΧΘΞ-ΥΨΠ)

8.Με το αριθμ. 6286/13-9-2017  έγγραφό μας ζητήθηκε από το συμβούλιο της Δημοτικής κοινότητας Νεμέας ,από τα συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων Αρχ. Νεμέας, Αρχ. Κλεωνών και τους εκπροσώπους των Τ.Κ. Αηδονίων, Κουτσίου, Δάφνης ,Γαλατά ,Λεοντίου,  Πετρίου να υποβάλλουν τις εισηγήσεις τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3852/2010 στην εκτελεστική επιτροπή του Δήμου ,σχετικά με  έργα που πρέπει να εκτελεστούν

 1.    Σύμφωνα με την περίπτ. γ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έχοντας λάβει υπόψη την εισήγηση του συμβουλίου δημοτικής ή Τοπικής  κοινότητας (συμπεριλαμβανομένων προτάσεων κοινωνικών φορέων της περιοχής), για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.

Επίσης, στην ίδια διάταξη ορίζεται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την ευθύνη υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος.

  Με την αριθμ. 3/2017 απόφασή της, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου και λαμβάνοντας υπόψη  τις εισηγήσεις της Δ.Κ. Νεμέας και των Τ.Κ.   ,αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει το προσχέδιο του Τεχνικού προγράμματος του  Δήμου .

Στο σημείο αυτό ανέφερε  ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του  αρθρου 76 του Ν.3852/2010, προβλέπεται ότι η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου αλλά στο δήμο μας δεν έχει συγκροτηθεί καθότι έχει λιγότερους από 10.000 κατοίκους.

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος κάλεσε το σώμα  να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του τεχνικού προγράμματος.

Τότε  πήρε το λόγο   ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Ευάγγελος Ανδριανάκος ο οποίος έκανε τις εξής παρατηρήσεις  

Θεωρώ ότι το τεχνικό πρόγραμμα είναι λίγο στο πόδι , θα το ψηφίσουμε βέβαια, απλά θα ήθελα  όσον αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στον Ξηριά, ο οποίος τα τελευταία χρόνια μας  έχει δημιουργήσει προβλήματα . Να δοθεί προτεραιότητα  ανάμεσα στα δύο  γεφύρια στο νεκροταφείο  και να  γίνει κάποιο τοιχίο ώστε να προστατευτεί αυτό το σημείο από τις πλημμύρες.  Με την άποψη του κ. Ανδριανάκου Ευάγγελου  συμφώνησαν και οι Δημοτικοί σύμβουλοι κκ Παπαλαμπροπούλου-Μπασανιώτη Ελένη, Σελλάς Ιωάννης, Κουτσοδήμος Παναγιώτης και Μπακασέτας Δημήτριος επίσης προερχόμενοι από τη μειοψηφία

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του:

 •          Την παρ.1 του άρθρου 266, την περίπτ.γ’ άρθρο 63, την παρ.2α του άρθρου 76 και την παρ.4 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010
 •          Το άρθρο 208 του Ν. 3463/06
 •          τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 79 του Ν. 4172/2013
 •          Την υπ’ αριθ. 3/2017 απόφαση-εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος
 •          Τις σχετικές προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος
 • Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010

και μετά από διαλογική συζήτηση  και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ  :

 

Α. Ψηφίζει το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2018  ως ακολούθως:

 

 

ΝΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2018

 

 

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

 

 

1

15-7331.005

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ

24.800,00€

800,00 από ΚΑΠ  για συντήρηση και Επισκευή σχολικών κτιρίων έτους 2016(ΣΑΤΑ)13.700,00€  από ΚΑΠ  για συντήρηση και Επισκευή σχολικών κτιρίων έτους 2017(ΣΑΤΑ)    10.300,00€  από ΚΑΠ  για συντήρηση και Επισκευή σχολικών κτιρίων έτους 2018(ΣΑΤΑ)

 

2

20-7325.010

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜOΥ

18.874,13€

δημοτικοί πόροι

 

3

20-7326.012

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ

217.000,00€

200.000,00€ ΥΠΕΣ,15.000,00€ ΚΑΠ από το Πρόγραμμα δημοσίων Επενδύσεων  έτους 2014  (πρώην ΣΑΤΑ)  & 2000,00€ ΚΑΠ από το Πρόγραμμα δημοσίων Επενδύσεων  έτους 2009(πρώην ΣΑΤΑ)

 

4

25-7312.046

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ

20.837,27 €

δημοτικοί πόροι

 

5

25-7325.004

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ

23.758,56

ΚΑΠ από το Πρόγραμμα δημοσίων Επενδύσεων  έτους 2018  (πρώην ΣΑΤΑ)

 

6

25-7336.004

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

60.000,00

ΚΑΠ από το Πρόγραμμα δημοσίων Επενδύσεων  έτους 2017 (πρώην ΣΑΤΑ)

 

7

30-7312.013

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ

60.000,00€

27.340,00€  ΚΑΠ από το Πρόγραμμα δημοσίων Επενδύσεων  έτους 2017(πρώην ΣΑΤΑ)  , 22.660€ δημοτικοί πόροι & 10.000 €  ΚΑΠ από το Πρόγραμμα δημοσίων Επενδύσεων  έτους 2018(πρώην ΣΑΤΑ)

 

8

30-7322.001

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ

145.579,62€

5.966,39 € ΚΑΠ από το Πρόγραμμα δημοσίων Επενδύσεων  έτους 2013(πρώην ΣΑΤΑ), 4.000,00€ ΚΑΠ από το Πρόγραμμα δημοσίων Επενδύσεων  έτους 2009 (πρώην ΣΑΤΑ) , 6000,00€  ΚΑΠ από το Πρόγραμμα δημοσίων Επενδύσεων  έτους 2010 (πρώην ΣΑΤΑ) , 97.351,79€ Δημοτικοί πόροι ) & 32.261,44€ ΚΑΠ από το Πρόγραμμα δημοσίων Επενδύσεων  έτους 2018  (πρώην ΣΑΤΑ)

 

9

30-7323.054

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ

60.000,00€

δημοτικοί πόροι

 

10

30-7323.055

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ

70.000,00

δημοτικοί πόροι

 

11

30-7326.021

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ

40.000,00€

ΚΑΠ από το Πρόγραμμα δημοσίων Επενδύσεων  έτους 2018 (πρώην ΣΑΤΑ)

 

12

63-7312.003

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ

150.000,00€

 

ΠΔΕ   ΣΑΕ - 055   κωδικός ενάριθμος  έργου 2001ΣΕ05500002

 

13

64-7323.003

Κατασκευή έργων για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες

200.000

 

ΠΔΕ ΣΑΕ - 055  κωδικός ενάριθμος έργου 2003ΣΕ05500005

 

14

63-7312.002

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ

1.343.450,00€

ΠΔΕ Σ.Α. 2014ΣΕ07500005

 

 

 

15

64-7326.002

Κατασκευή επέκταση αντιπλημμυρικών οχετών έδρας Δήμου Νεμέας

1.600.000,00€

ΠΔΕ   ΣΑΕ 572   κωδικός ενάριθμος 2014ΣΕ57200002)

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

1

15-7321.001

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

 

1.214,29

δημοτικοί πόροι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

15-7411.002

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΗΔΟΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

 

6.048,72

δημοτικοί πόροι

3

25-7312.041

ΚΑΤ. ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Δ ΑΡΧ. ΝΕΜΕΑΣ

 

9.684,70

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ

4

25-7312.042

ΚΑΤ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΚΟΥΤΣΙΟΥ-ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΩΝ

745,70

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ

5

30-7322.002

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝ/ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΔΡ. ΔΗΜΟΥ

 

7.802,64€

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ

6

30-7322.016

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤ. ΚΟΥΧΙΟΥ ΕΔΡ. ΔΗΜΟΥ

6.000,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ

7

30-7322.019

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

38.480,00€

8480,00€ ΣΑΤΑ ΚΑΠ από το Πρόγραμμα δημοσίων Επενδύσεων  έτους 2017(πρώην ΣΑΤΑ)& 30.000,00€ δημοτικοί πόροι)

8

30-7323.009

ΟΡΙΖ. ΔΡΑΣΕΙΣ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΔΡΑΣ Δ.ΝΕΜΕΑΣ

4.828,40

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ

9

30-7323.019

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ

1.000,00

δημοτικοί πόροι

10

30-7324.004

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ

2.082,37€

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ

11

61-7321.001

Αποπεράτωση κλειστού Γυμναστηρίου και Περιβάλλοντος χώρου Δήμου Νεμέας Ν. Κορινθίας

102.000,00€

ΠΔΕ ( ΣΑ Ε016 ΤΡΟΠ.1/25-10-2016  με κωδικό εναριθμο  έργου/MIS 2016ΣΕ1600022)

 

12

63-7312.001

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ

 

 

 

 

10.688.700,00 € (6.500.000 έτος 2017)

ΠΔΕ Σ.Α. 2014ΣΕ07500005

 

Η   παρούσα απόφαση  πήρε αύξοντα αριθμό   288 /2017

Αφού  συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Νεμέα  29   Νοεμβρίου   2017

                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           
 
                                                                                                                                                                  ΖΑΧΟΣ    ΧΡΗΣΤΟΣ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο