Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Έγκρισης έκθεσης εσόδων Α τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της αριθμό 13/ 12-6-2019 κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεμέας .
Αριθμός Απόφασης - 115

Περί: Έγκρισης έκθεσης εσόδων Α τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019

Σήμερα την 12η του μήνα Ιουνίου έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30μμ το Δημοτικό Συμβούλιο Νεμέας συνήλθε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου αριθ. -39Β- ύστερα από την υπ’αριθμ. 3230/ 06-6-2019 έγγραφη κατεπείγουσα πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 3230/ 06-6-2019 όμοια κατεπείγουσα Πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.6 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος αυτής διαπίστωσε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι ένα (21) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα έξι( 16) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ονομαστικά οι :

Πατήστε εδώ για συνέχεια

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 μέχρι την 31/03/2019.