Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Γ τριμήνου 2018 Πρατίνας

Σήμερα την 6η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:30 μ.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων του Δημοτικού Καταστήματος Νεμέας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος με την επωνυμία «ΠΡΑΤΙΝΑΣ» ύστερα από την υπ’αριθμ. 137 /1-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κεφάλα Σπυρίδωνα η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/ Α΄/7-6-2010) σε κάθε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο Εννέα {9} μελών ήταν παρόντα επτά {7} μέλη.

1.Απόσπασμα απόφασης

2.Τριμηνιαίο εσόδων Γ 2018 Πρατίνας

3.Τριμηνιαίο εξόδων Γ 2018 Πρατίνας