Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων Δήμου Νεμέας

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων στο Δήμο Νεμέας, που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών  εκλογών της 7ης  Ιουλίου  2019».

ΑΠΟΦΑΣΗ  Αρ :  90/2019

Ο Δήμαρχος     Νεμέας

Έχοντας υπόψη:

  1. Της διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
  2. Της διατάξεις:

α. Του π.δ. 56/2019 « Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της Βουλής» ( Α΄97).

Β. της νομοθεσίας για την εκλογή των βουλευτών, της έχει κωδικοποιηθεί με τα π.δ. 96/2007  « Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή των βουλευτών»( Α΄116) και 26/2012» Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή των βουλευτών ( Α΄57) και ειδικότερα των άρθρων 25 και 131 αυτών, της ισχύουν.

Γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 « «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» ( ΦΕΚ Α΄98).

  1. Την υπ΄αριθμ. 45112/ 13-06-2019  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  σχετικά με « Προκήρυξη των  Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019»
  2. Την υπ’ αριθ. 49153/27.06.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Συγκρότησης ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Βουλευτικών εκλογών  της 7ης Ιουλίου 2019»(Β΄2591),  σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι ο μέγιστος αριθμός των απασχολούμενων στο Δήμο Νεμέας, είναι  τριάντα (30).
  3. Την ΚΥΑ αριθμ. 49540/28-06-2019 (ΦΕΚ 2641/28.06.2019 τ. Β΄) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών  « Περί του καθορισμού της  εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων  που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Βουλευτικών εκλογών  της 7ης Ιουλίου 2019», από την οποία προκύπτει ότι η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των  Δήμων καθορίζεται στο ποσό των εκατόν τριάντα ευρώ (130 €).
  4. Τον εξαιρετικά μεγάλο όγκο εργασιών, που απαιτείται για τη διοργάνωση και τη συστηματοποίηση των ενεργειών και εργασιών για την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου και τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων.
  5. Το γεγονός  ότι οι εν λόγω εργασίες, λόγω της φύσης και του όγκου της, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, από το προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά ή παράλληλα με αυτές, εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας.
  6. Τον εν ισχύ ΟΕΥ του Δήμου Νεμέας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.2722/τ.Β΄/18-11-2011  .        

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συγκροτούμε για το χρονικό διάστημα  από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του π.δ.56/2019 « Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της της Βουλής» (Α΄97), ήτοι από 11- 06-2019 έως 12- 7-2019,  ειδικά εκλογικά συνεργεία στο Δήμο Νεμέας προσφοράς έκτακτης εκλογικής εργασίας,  πέραν του κανονικού ωραρίου απασχόλησης των εργασίμων ημερών και κατά της εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες), της Σάββατο-Κυριακή, και της νυχτερινές ώρες, με ειδική εκλογική αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή, διεξαγωγή, συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων  των εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, για την ανάδειξη των  μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

 Στον παρακάτω Πίνακα αναγράφονται τα ονόματα των υπαλλήλων που μετέχουν στα ειδικά αυτά συνεργεία  και η εργασία που ανατίθεται σε καθένα από της.

Πατήστε εδώ