Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Ανοιχτή πρόσκληση για την συγκρότηση της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Νεμέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       Νεμέα     9-10-2019

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ   ΝΕΜΕΑΣ                                                                                                    Αριθμ.Πρωτ. –  6030     

Ταχ. Δ/νση : Παπακ/νου 39Β  

Ταχ. Κωδικας : 205 00

Πληροφορίες :

Τηλ.Υπηρεσίας : 2746360126

Fax         :     2746360134 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ

Ο Δήμος Νεμέας, προκειμένου, να προβεί στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν από τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4555/2018  καλεί

 Τους Δημότες του Δήμου Νεμέας  που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Νεμέας και ενδιαφέρονται να είναι μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου, να υποβάλουν σχετική αίτηση για την εγγραφή τους στον ειδικό κατάλογο που θα τηρηθεί στην υπηρεσία,  έως την Πέμπτη  24/10/2019, στο Πρωτόκολλο του Δήμου  Νεμέας.   

Οι  δημότες αποτελούν σε  αριθμό   το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών των εκπροσώπων των φορέων  που συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και  ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου. 

Η δημοτική Επιτροπή διαβούλευσης συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, στους δήμους   με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους

 

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..

Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.

στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α' 167).

Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.

                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                   ΦΡΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε την πρόσκληση