Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Κάλυψη ζημιών από Περονόσπορο λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών σε αμπέλια του Δήμου Νεμέας

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σε συνέχεια του υπ’ αρίθμ. 4670/28-07-2015 εγγράφου μας που αφορούσε το αίτημα καλύψεως ζημιών από Περονόσπορο στις αμπελοκαλλιέργειες του Δήμου μας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις επισημάνσεις και την παρακολούθηση της εξέλιξης της προσβολής από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, οι ζημιές όπως εξελίχθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε είναι μεγαλύτερες των αρχικά προβλεφθέντων. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Συμπληρωματικά σας υποβάλλουμε συνημμένα τεχνική έκθεση του Γεωπόνου του Δήμου Νεμέας.

Με τιμή

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Περονόσπορος της αμπέλου (Plasmopara viticola) σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα της αμπελοκαλλιέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπό ευνοϊκές συνθήκες, ο μύκητας του περονοσπόρου είναι ικανός να προκαλέσει ολοκληρωτική απώλεια της σταφυλικής παραγωγής. Η αντιμετώπιση της ασθένειας σε ετήσια βάση πραγματοποιείται με επαναλαμβανόμενες έγκαιρες προληπτικές επεμβάσεις με τα κατάλληλα μυκητοκτόνα σκευάσματα, λαμβάνοντας υπόψη τα δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων που εκδίδονται από τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου.

Οι καιρικές συνθήκες όπως εξελίχθηκαν τη τρέχουσα αμπελουργική περίοδο στην περιοχή του Δήμου της Νεμέας και ειδικότερα το χρονικό διάστημα από 5 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου 2015, συνέβαλλαν τα μέγιστα στην ταχύτατη «περίοδο ωρίμανσης» του μύκητα του περονοσπόρου και στην έναρξη των πρωτογενών και εν συνεχεία δευτερογενών μολύνσεων.

Συγκεκριμένα, οι βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά το μήνα Ιούνιο του 2015 ήταν 33.4 mm βροχής, κατανεμημένα σε 14 ημέρες μέσα στο μήνα, ενώ κατά τις 2 πρώτες ημέρες του μήνα Ιουλίου του 2015 σημειώθηκαν 17.2 mm βροχής. Οι τιμές βροχοπτώσεων του μηνός Ιουνίου των ετών 2014, 2013 και 2012 ήταν 24 mm (κατανεμημένα σε 3 ημέρες), 6.2 mm (κατανεμημένα σε 6 ημέρες) και 0.2 mm, αντίστοιχα. Κατά τον μήνα Ιούλιο του 2014 σημειώθηκαν 5 mm βροχής, τον Ιούλιο του 2013 δεν υπήρχαν καθόλου βροχοπτώσεις, ενώ τον Ιούλιο του 2012 σημειώθηκαν 2.8 mm βροχής. Αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων των βροχοπτώσεων παρουσιάζονται στα Γραφήματα 1, 2 (πηγή: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών http://penteli.meteo.gr/stations/nemea).

Οι έντονες βροχοπτώσεις και το χρονικό εύρος κατανομής αυτών με τις συνθήκες υψηλής σχετικής υγρασίας που συνοδεύονταν, σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές θερμοκρασίας, είχαν ως αποτέλεσμα την εξαιρετικά γρήγορη μεταφορά των

μολυσμάτων αρχικά στα ανώτερα φύλλα και στα εξελισσόμενα βλαστικά στάδια της αμπέλου και εν συνεχεία στα σταφύλια.

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου με τα υπ’ αρίθμ. 37/23-06-2015 και 41/13-07-2015 δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων είχε ήδη επισημάνει τον κίνδυνο εξάπλωσης της ασθένειας και συνιστούσε στους καλλιεργητές συστηματικούς ελέγχους των αμπελώνων για τον έγκαιρο εντοπισμό προσβολών.

Παρά την εφαρμογή επανειλημμένων ψεκασμών της φυλλικής επιφάνειας των πρέμνων από τους αμπελοκαλλιεργητές με δραστικές φυτοπροστατευτικές ουσίες δεν κατέστη δυνατή η αποτελεσματική αναχαίτιση του υψηλού δυναμικού του μολύσματος.

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις, η δρόσος, η επικράτηση υψηλών τιμών σχετικής υγρασίας κατά τις νυχτερινές και τις πρώτες πρωινές ώρες και οι αυξημένες θερμοκρασίες δημιούργησαν συνθήκες επιδημικής εξέλιξης της ασθένειας. Από το σύνολο των αμπελοειδών που καλλιεργούνται στην περιοχή της Νεμέας, οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν επισημανθεί στην ποικιλία Αγιωργίτικο, η οποία χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό ευαισθησίας στον περονόσπορο, ενώ μικρότερα ποσοστά ζημιάς υπάρχουν στις ποικιλίες Κορινθιακής σταφίδας και Σουλτανίνας. Η απώλεια σταφυλικής παραγωγής που έχει ήδη συντελεστεί στα οινάμπελα εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 40%, με τοπικούς θύλακες όπου το ευνοϊκό μικρόκλιμα έχει προκαλέσει ζημιές που υπερβαίνουν ακόμα και το 60%, με αυξητική τάση όσο πλησιάζει η περίοδος του τρύγου.

Στην απώλεια παραγωγής λόγω των άμεσων ζημιών (ξηράνσεις) των προσβεβλημένων σταφυλιών, θα πρέπει να προσμετρηθούν και οι έμμεσες επιπτώσεις από την ξήρανση και πτώση μεγάλου μέρους του φυλλώματος των πρέμνων, με αποτέλεσμα αφενός την ανεπαρκή φυσιολογική ωρίμανση των εναπομεινάντων σταφυλιών, λόγω μειωμένης φωτοσυνθετικής δραστηριότητας του φυλλώματος, και αφετέρου την έκθεση των μη προσβεβλημένων σταφυλιών στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία με καταστροφικές συνέπειες στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον, η πρόωρη φυλλόπτωση και επομένως ο πλημμελής εφοδιασμός των πρέμνων με αποθησαυριστικές ουσίες εμπεριέχει τον κίνδυνο δυσμενών επιπτώσεων από το μέγεθος της προσβολής του περονόσπορου στην ομαλή ωρίμανση (ξυλοποίηση) των βλαστών και στην ευρωστία και γονιμότητα των λανθανόντων οφθαλμών. Οι συνέπειες αυτών των παραμέτρων θα μπορούν να εκτιμηθούν κατά την επόμενη βλαστική περίοδο.

Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν την άποψη για το ρόλο των ακραίων καιρικών συνθηκών στην εξέλιξη του φαινομένου, δηλαδή της έκτασης και έντασης της επιδημίας. Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι να κινδυνεύει σήμερα ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής των αμπελώνων της Νεμέας με ολοκληρωτική καταστροφή, αφού η μόλυνση εξαπλώνεται ταχύτατα.

Γράφημα 1. Συγκριτική παράθεση των τιμών βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν τον Ιούνιο των ετών 2015, 2014, 2013, και 2012, όπως καταγράφηκαν από το μετεωρολογικό σταθμό που διατηρεί στη Νεμέα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. (http://penteli.meteo.gr/stations/nemea)

Γράφημα 2. Συγκριτική παράθεση των τιμών βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν τον Ιούλιο των ετών 2015, 2014, 2013, και 2012, όπως καταγράφηκαν από το μετεωρολογικό σταθμό που διατηρεί στη Νεμέα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. (http://penteli.meteo.gr/stations/nemea)

Νεμέα 12/08/2015

Ο Συντάκτης

ΠΑΛΥΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Προϊστάμενος Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Γεωπόνος MSc, Διδάκτωρ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών