Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Κατασκευή έργων για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται απο θεομηνίες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                              ΝΕΜΕΑ 18-12-2017
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ                                                                                                                                     Αριθμ.πρωτ. 9591
                                                         

                                                                     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
                                                                       ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
                                                    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
                                                        ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

                                                                                Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
                                                                                     Διακηρύσσει
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
Εκτιμώμενης αξίας : 200.000,00 Ευρώ
(ΜΕ 24 % Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη

Υπόλοιπα αρχεία:

1-Ε.Σ.Υ. ΜΕΛΕΤΗΣ

2-ΕΚΘΕΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

3-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4-ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΕΣ-ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

5-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ

6-ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

7-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

8-ΣΑΥ-ΦΑΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

9-ΤΕΥΔ

12-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

13-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

14-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

15-ΤΙΤΛΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ