Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Κατασκευή επέκταση αντιπλημμυρικών οχετών έδρας Δήμου Νεμέας

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου

Ο Δήμος Νεμέας

Διακηρύσει 

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΟΧΕΤΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ

Εκτιμώμενης αξίας: 1.600.000,00 ευρώ

(ΜΕ ΦΠΑ 24%),

1.Διακήρυξη

2.Αδειοδότηση αρχαιολογίας

3.Ε.Σ.Υ

4.Καθορισμός όρων

5.Λεκάνες απορροής

6.Οικονομική προσφορά αντιπλημμυρικά

7.Οριζοντιογραφία

8.Περιβαλλοντική αδειοδότηση

9.Προκήρυξη

10.Προμέτρηση ομάδες

11.Προϋπολογισμός ομάδες

12.ΣΑΥ-ΦΑΥ

13.Στατικό

14.ΤΕΥΔ

15.Τεχνική περιγραφή

16.Τίτλος μελέτης

17.Υψομετρική

18.Χρηματοδότηση Υπουργείου Υποδομών