Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Ορισμός υπαλλήλων ως αγγελιοφόρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                        Νεμέα   03 - 07 -2019

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ                                                                                                                                              Αριθμ.Πρωτ: 3967

 

Ταχ. /νση: Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β΄

Τ.Κ.: 205 00

Τηλ.: 2746360115

FΑΧ: 2746360134

Πληροφορίες: Παπαλαμπροπούλου Δήμ.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ: - 89 -

   ΘΕΜΑ: Ορισμός υπαλλήλων ως αγγελιοφόρων, για τη συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των Γενικών   Βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου    2019, ορισμός συντονιστών  υπαλλήλων της εκλογικής διαδικασίας του Δήμου μας.

Ο Δήμαρχος    Νεμέας

            Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ.1δ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Του Π.Δ. 56/2019 (ΦΕΚ.97/11-06-2019 Α’) <Διάλυσης της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής>.
 4. Της νομοθεσίας για την εκλογή των βουλευτών , όπως έχει κωδικοποιηθεί με τα π.δ.96/2007 « Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή των βουλευτών» (Α΄116) και 26/2012 « Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄57) και ειδικότερα των άρθρων 25 και 131 αυτών, όπως ισχύουν.
 5. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» ( ΦΕΚ Α΄98).
 6. Την με αρ.πρωτ. 46115/18-06-2019 Εγκύκλιο -58- του Υπουργείου Εσωτερικών <Περί καθορισμού εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019>.
 7. Την υπ’αριθμ. οικ.169963/32254/20-06-2019 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας <Περί καθορισμού των εκλογικών τμημάτων & καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019  »
 8. Το έγγραφο με αρ. πρωτ. 183857/34798/3-7-2019  του Γραφείου Εκλογών της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, με το οποίο κοινοποιείται η με αριθμ. 50690/3-7-2019 Εγκύκλιος -72- του Υπουργείου Εσωτερικών περί συγκέντρωσης & μετάδοσης εκλογικών αποτελεσμάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.
 9. Την υποχρέωσή μας για τη σωστή προετοιμασία και απρόσκοπτη διενέργεια των Γενικών Βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου  2019.
 10. Την με αρ.πρωτ.49153/27-06-2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών « Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών  κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 (Β΄2591).
 11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας,  ΦΕΚ 2722/ 18-11-2011).

                                    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Ορίζουμε τους παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου Νεμέας ως αγγελιοφόρους, στη διάθεση των Δικαστικών Αντιπροσώπων των αντίστοιχων εκλογικών τμημάτων, για τη μεταφορά των εντύπων μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 και την εποπτεία για την ορθή μετάδοσή τους, όπως παρακάτω:

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ

Α/Α

ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 1.          

180

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

6944552296

 1.         

181

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

6944552296

 1.         

182

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

 

ΓΛΑΝΤΖΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

6945706733

 1.         

183

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

 

ΓΛΑΝΤΖΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

6945706733

 1.         

184

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΜΕΑΣ

2Ο ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛ.

 

ΣΠΑΝΟΡΗΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

6978997268

 1.         

185

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΜΕΑΣ

2Ο ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛ.

 

ΣΠΑΝΟΡΗΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

6978997268

 1.         

186

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΜΕΑΣ

2Ο ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛ. 

 

ΣΠΑΝΟΡΗΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

6978997268

 1.         

187

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΗΔΟΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

6979504973

 1.         

188

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧ.ΝΕΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

ΠΕΠΠΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

 

6986203254

 1.       

189

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧ.ΝΕΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

ΠΕΠΠΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

 

6986203254

 1.        

190

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

6944775034

 1.       

191

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

6944775034

 1.       

192

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΓΑΛΑΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

6947656650

 1.       

193

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΤΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

ΓΚΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

6974078529

 1.       

194

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

 

6949977588

 

 1.       

195

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 

ΜΠΕΛΙΤΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

 

6977418857

 1.       

196

ΚΟΘΝΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΟΝΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

ΓΚΟΦΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

6972908004

 1.       

197

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΙΟΥ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

6972098602

2.΄Εργο των αγγελιοφόρων υπαλλήλων είναι:

  - Η φροντίδα για την προετοιμασία των καταστημάτων ψηφοφορίας σε συνεργασία με το αρμόδιο γραφείο Καθαριότητας του Δήμου Νεμέας και τον πρόεδρο της οικείας Δημοτικής ή Τοπικής κοινότητας. φρονίδΗ φρονΗ  Η

 

- Να παρευρίσκονται στα καταστήματα ψηφοφορίας πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας έως και την λήξη της και να βρίσκονται στη διάθεση του Δικαστικού αντιπροσώπου.

- Η έγκαιρη ενημέρωση του γραφείου εκλογών του Δήμου για την κανονική έναρξη και την κανονική λήξη της εκλογικής διαδικασίας.

- Η μεταφορά των εντύπων των αποτελεσμάτων των εκλογών και η εποπτεία για την ορθή μετάδοσή τους, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν από το γραφείο εκλογών του Δήμου και το Δικαστικό Αντιπρόσωπο.

3. Ορίζουμε ως συντονιστές της εκλογικής διαδικασίας το Δήμου μας τους κάτωθι υπαλλήλους:

α). Την Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Παπαλαμπροπούλου Δήμητρα, ως υπεύθυνη συντονισμού της εκλογικής διαδικασίας του Δήμου μας,  υπεύθυνη συντονισμού των αγγελιοφόρων υπαλλήλων του Δήμου και υπεύθυνη τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Γραφείο εκλογών της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και όλων των απαιτούμενων ενεργειών και δράσεων για την ομαλή διενέργεια των Γενικών Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 , Τηλεφ. Επικοινωνίας : 2746360115, κινητό: 6948516072. FΑΧ: 2746360134 και 27460 20411.

 β). Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Κ.Ε.Π. του Δήμου μας κ. Πανόπουλο Ευάγγελο , ως αναπληρωτή συντονιστή της εκλογικής διαδικασίας και υπεύθυνο για την παραλαβή , διαχείριση και διανομή του εκλογικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για την διενέργεια των Γενικών Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019  , καθώς και υπεύθυνο παραλαβής και συντονισμού διαδικασίας παράδοσης πιλοτικών κινητών τηλεφώνων στους Δικαστικούς αντιπροσώπους μετάδοσης αποτελεσμάτων. Τηλ. Επικοινωνίας: 2746360107 &  κινητό  6983194626 FAX : 2746360136.

 Οι ανωτέρω συντονιστές υπάλληλοι θα ελέγχουν τους υπεύθυνους υπαλλήλους και δεν θα επιτρέπουν την αποχώρησή τους πριν τους επιβεβαιώσουν ότι μετέφεραν όλα τα εκλογικά αποτελέσματα που χρεώθηκαν.

Επίσης οι ανωτέρω συντονιστές υπάλληλοι θα παραμείνουν στο Δήμο μέχρι την οριστική επιβεβαίωση από την υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας –Γραφείο Εκλογών, ότι όλα τα αποτελέσματα έχουν παραληφθεί.

  Κάθε άλλη λεπτομέρεια ή ζήτημα που τυχόν προκύψει πριν και κατά τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, θα επιλύεται από τα αρμόδια όργανα του Δήμου.

 1. Οι  αριθμοί FAXπου θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή των αποτελεσμάτων από το κτίριο του Δημαρχείου είναι:

 α).  2746360134       ,     β).  27460 20411  &   γ).  2746360136

  Κάθε άλλη λεπτομέρεια ή ζήτημα που τυχόν προκύψει πριν και κατά τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, θα επιλύεται από τα αρμόδια όργανα του Δήμου.

 Η παρούσα να δημοσιευθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στο πρόγραμμα Διαύγεια του Δήμου και στην επίσημη ιστοσελίδα και να κοινοποιηθεί: Στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας , Γραφείο Εκλογών, καθώς και στους οριζόμενους υπαλλήλους ενυπογράφως, προκειμένου να λάβουν γνώση.

 

                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                         

                     ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ