Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Παράταση - Συμπλήρωση και Υποβολή Δηλώσεων Συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών έτους 2017

Η Δ.Α.ΟΚ. Π.Ε. Κορινθίας, σας ενημερώνει ότι οι αμπελουργοί κάτοχοι οινάμπελων, υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν ηλεκτρονικά Δήλωση Συγκομιδής μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του Υ.Π.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr > ψηφιακές υπηρεσίες > Δηλώσεις Συγκομιδής). Η ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Συγκομιδής παρατείνεται μέχρι

μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017

Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι όσοι αμπελουργοί κάτοχοι οιναμπέλων, δεν υποβάλουν Δήλωση Συγκομιδής αποκλείονται απο τα προγράμμα του Υπουργείου ( π.χ. αναδιάρθωση και μετατροπή αμπελώνων). Ωστόσο, απαλλάσσονται απο την υποβολή Δήλωσης Συγκομιδής

        1) οι οινοποιοί που οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους

        2) οι αμπελουργοί που καλλιεργούν συνολικά μέχρι ένα στρέμμα αμπελώνα που προορίζεται αποκλειστικά για οικογενειακή χρήση, και 

        3) οι περιτπωσεις ανωτέρας βίας (θάνατος - ασθένεια)

Σας αποστέλλουμε συνημένα το υπ. αριθ. 488/128013/28-11-2017 έγγραφο του Υ.Π.Α.Α.Τ. σχετικά με την παράταση και την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής 2017.

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε το σχετικό έγγραφο