Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Ανακοίνωση - Προκήρυξη Σχολικού τροχονόμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                               Αρ.πρ. : - 18 -
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ                                                                                                                     Ημ/νια : 28-8-2019
Ν.Π.Δ.Δ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ»

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι-ες σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 4/8/28-8- 2019 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Νεμέας, για την κάλυψη δύο θέσεων του προγράμματος του Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου για τα Σχολεία: Α΄ Δημοτικό Σχολείο Νεμέας και Β΄ Δημοτικό Σχολείο Νεμέας, να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής της Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νεμέας , το οποίο βρίσκετε στον πρώτο όροφο του Δημαρχείου Νεμέας στην οδό Λ. Παπακωνσταντίνου 39Β (στον κ. Νικολάου Γ.) από: τις 2/9/2019 έως 10/9/2019, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του Δήμου Νεμέας έως την ώρα 12:00 π.μ. της 10/9/2019 (στην αίτηση θα δηλώνεται και η σειρά προτίμησης των Σχολείων) σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. Η πρόσληψη θα γίνει για το σχολικό έτος 2019-2020, δηλαδή από 11 Σεπτεμβρίου 2019 έως 15 Ιουνίου 2020.
2.Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.
3.Οι ώρες απασχόλησης είναι: Από τις 07:45 μέχρι τις 08:20 το πρωί και από τις 12:50 μέχρι τις 13:40 το μεσημέρι.
Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.
4.Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176,00 ευρώ, εκτός των μηνών Σεπτεμβρίου, που η κατ' αναλογία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 120,00 ευρώ, Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου που η κατ' αναλογία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 132,00 ευρώ και Απριλίου και Ιουνίου που η κατ' αναλογία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 88,00 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.
5.Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
6.Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα «SΤΟΡ» και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ». Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.
7. Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή στην πλήρωση των θέσεων είναι τα εξής:
1. Αίτηση
2. Βεβαίωση εντοπιότητας (πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας)
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
5. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται α) η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων β) ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα .
Μοριοδοτούμενα δικαιολογητικά:
Α) Εντοπιότητα (πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας).
Β) Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε Σχολείο του Δήμου μας.
Γ) Πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες.
Δ) Βεβαίωση ανεργίας από τα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.
Η επιτροπή που θα εξετάσει τις αιτήσεις και θα συντάξει το σχετικό πρακτικό θα είναι σύμφωνα με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ και θα αποτελείται από τους:
1. Το Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως Πρόεδρος,
2. Τον Πρόεδρο της Σχολικής επιτροπής και
3. Τον Πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου.
Ο έλεγχος των αιτήσεων και η επιλογή θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής την Τρίτη 10/9/2019 και ώρα 12:30 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή .
Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι από την ημ/νια υπογραφής της έως και την λήξη του Σχολικού έτους (από 11 Σεπτεμβρίου 2019 έως 15 Ιουνίου 2020).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία της σχολικής επιτροπής στο τηλέφωνο 2746360128.

                                                                                                          Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
                                                                                                                   Καραμήτσος Γεώργιος

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε την προκήρυξη