Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Προμήθεια μηχανημάτων και έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Νεμέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ                                                                                        ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                          ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη, συνολικού προϋπολογισμού 125.000,00 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%), αφορά στην προμήθεια ενός ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ, ενός ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ, ενός ΟΠΙΣΘΟΕΚΣΚΑΦΕΑ, ενός ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ και ενός ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 7.5t
Με την αγορά των ανωτέρω μηχανημάτων ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις καθημερινές ανάγκες και δραστηριότητες των εργασιών καθαρισμού τόσο στους αγροτικούς όσο και στους δημοτικούς δρόμους αλλά και στους κοινόχρηστους.
Με τα ανωτέρω μηχανήματα θα πραγματοποιείται η συγκέντρωση και η αποκομιδή των απορριμμάτων-κλαδιών-οικοδομικών αποβλήτων με φόρτωση και απόθεση.
Ο ελκυστήρας τη χειμερινή περίοδο θα χρησιμεύσει για τον εκχιονισμό και τον καθαρισμό των δρόμων. Επίσης θα μπορεί ο Δήμος να παρέμβει με εργασίες μικρής κλίμακας σε καθημερινές τοπικές ζημιές στα υδραυλικά και αρδευτικά δίκτυα.
Με την προμήθεια των ανωτέρω μηχανημάτων θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας μόνιμου ή εποχιακού προσωπικού.

ΝΕΜΕΑ / /2019                                                                                       ΝΕΜΕΑ / /2019
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΥΤΤΑ ΙΩΑΝΝΑ                                                                                      ΚΟΥΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                                     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1-Πρώτη σελίδα μηχανήματα.pdf

2-Προϋπολογισμός

3-Τεχνική έκθεση

4-Έντυπο.pdf

5-Έντυπο.pdf

6-Νέο τιμολόγιο

7-Οικονομική προσφορά

8-ΤΕΥΔ