Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Προμήθεια καυσίμων οχημάτων και πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου Νεμέας και των Ν.Π.Δ.Δ έτους 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                             Νεμέα 26-11-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                    Αριθμ. πρωτ. 7140
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΕΜΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ ΕΤΟΥΣ 2019»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 139.967,81 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΑΡ. ΜΕΛ: 29/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O Δήμαρχος Νεμέας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (για τα καύσιμα με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης τιμών καυσίμων, που εκδίδεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (φαίνεται στην ιστοσελίδα http://www.fuelprices.gr/CheckPrices) για το Νομό Κορινθίας ). Η παρούσα προμήθεια είναι ενταγμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου και συγκεκριμένα στους κωδικούς: Κ.Α 10-6641.002, 10-6643.001, 20-6641.001, 25- 6644.001, 30-6641.001, 30-6641.003, 35-6641.001, 35-6644.001, 70-6641.001, 15- 6643.002, 60-6643.001 προμήθεια καυσίμων, με ΚΩΔΙΚΟΥΣ CPV: 09132100-4 (Αμόλυβδη Βενζίνη), 09134200-9 (καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ), 09135100-5 (Πετρέλαιο DIESEL θέρμανσης κατ' οίκον). Το αντικείμενό της και οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στην υπ'αριθμ. 29/2019 Τεχνική Έκθεση του τμήματος τεχνικών έργων και υπηρεσιών του Δήμου Νεμέας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.grτου συστήματος (Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών), στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας. Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι είκοσι δύο (22) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 120 και 121 (παρ. 1α) του Ν. 4412/2016. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Δήμου ΝΕΜΕΑΣ http://www.nemea.gr. Οι ημερομηνίες δημοσίευσης και διεξαγωγής του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Πατήστε εδώ για συνέχεια

1-Περίληψη καυσίμων

2-Μελέτη καυσίμων

3-Ορθή επανάληψη καυσίμων

4-Ε.Σ.Υ

5-Προϋπολογισμός

6-Τεχνική έκθεση

7-Τεχνικές προδιαγραφές