Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Ανοιχτή πρόσκληση σε φορείς για την συγκρότηση της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Νεμέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Νεμέα     9-10-2019

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ   ΝΕΜΕΑΣ                                                                         Αριθμ.Πρωτ. –    6031   

Ταχ. Δ/νση : Παπακ/νου 39Β  

Ταχ. Κωδικας : 205 00

Πληροφορίες :

Τηλ.Υπηρεσίας : 2746360126

Fax         :     2746360134

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ

Ο Δήμος Νεμέας, προκειμένου, να προβεί στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν από τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4555/2018  καλεί

Τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, όπως 

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,

θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και

να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση συμμετοχής τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προτείνοντας έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπό τους

 έως την έως την Πέμπτη  24/10/2019, στο Πρωτόκολλο του Δήμου  Νεμέας.  

Η δημοτική Επιτροπή διαβούλευσης συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, στους δήμους   με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..

Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.

στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α' 167).

Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.

                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                               ΦΡΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε την πρόσκληση