Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 12/06/2019

Καλείσθε να προσέλθετε  σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται  στην έδρα του Δήμου στη  Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου  αριθ. 39Β την     12 η      του μήνα Ιουνίου     έτους  2019 ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 8:30μμ   σύμφωνα με το άρθρο 67  παρ. 5 του N.3852/10 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

          

(Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να συγκληθεί με την παρούσα πρόσκληση , διότι τα ανωτέρω θέματα κρίνονται επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκηςσύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010. )

 

 1. Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 για την εξασφάλιση πιστώσεων  στους Κ.Α. εξόδων 00-6126.001 & 00-6126.002 ποσών 20.000,00 € & 10.000,00 € αντίστοιχα για την πληρωμή εργοδοτικών εισφορών
 2. Περί: Έγκρισης έκθεσης εσόδων Α τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 
 3. Περί: Αποδοχής ποσού 23.500,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (σχετικά αριθμ. 31996/25-4-2019 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών)
 4. Περί: Πρόσληψης προσωπικού  για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου «Τριών  μηνών» ( Εργατών Πυροπροστασίας-Πυρασφάλειας).
 5. Περί: οικονομικής επιχορήγησης των  Σχολικών  Επιτροπών  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης   Δήμου Νεμέας  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων    δυνάμει της αριθμ. ΑΠ 78021/28-12-2018 απόφασης ΥΠΕΣ(ΑΔΑ: 7Μ3Φ465ΧΘ7-3Ν1)
 6. Περί : Επιχορήγησης ποσού    8.190,75 € από ΚΑΠ  στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας  «Δανιήλ Παμπούκης» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών (5η    κατανομή  έτους 2019) (KA 00-6712.001) 
 7. Περί : Επιχορήγησης ποσού    2.340,88 € από ΚΑΠ  στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας      «Πρατίνας» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών ( 5η κατανομή  έτους 2019)   (KA 00-6713.001) 
 8. Περί: Εγκρισης της με αριθμ. 30/2019 απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δανιήλ Παμπούκης» αναφορικά με  αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού 28.202,39 € (α΄ δόση έτους 2019 του χρηματοδοτούμενου προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ») και αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για την οικονομική τακτοποίηση της μισθοδοσίας των εργαζομένων στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» (Βοήθεια στο σπίτι).
 9. Περί: Ορισμού υπολόγου για το έργο με  τίτλο  Κατασκευή έργων   για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας  (ΣΑΕ 055 κωδικός ενάριθμος  έργου 2001ΣΕ05500002)
 10.  Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής  της υπηρεσίας με τίτλο  Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις  πόσιμου νερού»       για το χρονικό διάστημα από 20/3/2019 έως 30/4/2019     δαπάνης  1597,12 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% αναδόχου  Εταιρείας  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ –ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το διακριτικό τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
 11. Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής  της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων  Δήμου »     για το χρονικό διάστημα από 01/04/2019 έως 31/5/2019     δαπάνης  2066,67  € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% αναδόχου    ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ σύμφωνα με τις διατάξεις   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
 12. Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής  της υπηρεσίας με    τίτλο  Υπηρεσία μίσθωσης οχημάτων για τον καθαρισμό ανοικτών γαιωδών αγωγών προς αποφυγή νέων πλημμυρών στις Τ.Κ.. ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΑΗΔΟΝΙΩΝ ΠΕΤΡΙΟΥ δαπάνης 21.276,59€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  αναδόχου Σπανού Χρήστου σύμφωνα με τις διατάξεις   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
 13. Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής της υπηρεσίας  με τίτλο   Υπηρεσία μίσθωσης   οχημάτων για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στη Δ.Κ. ΝΕΜΕΑΣ και στη Τ.Κ. ΚΟΥΤΣΙΟΥ, δαπάνης 21.989,83€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  αναδόχου Σπανού Χρήστου σύμφωνα με τις διατάξεις   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
 14. Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής της υπηρεσίας  με τίτλο   Υπηρεσία μίσθωσης οχημάτων για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στις Τ.Κ.. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ, ΔΑΦΝΗΣ δαπάνης 21.276,59€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%αναδόχου Σπανού  Χρήστου   σύμφωνα με τις διατάξεις   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
 15. Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής της υπηρεσίας  με τίτλο   Υπηρεσία μίσθωσης οχημάτων για τον καθαρισμό ανοικτών γαιωδών αγωγών προς αποφυγή νέων πλημμυρών Δ.Κ. ΝΕΜΕΑΣ Τ.Κ. ΚΟΥΤΣΙΟΥ δαπάνης 21.276,59€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%   αναδόχου Σπανού Χρήστου σύμφωνα με τις διατάξεις   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
 16. Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής  των υπηρεσιών  με τίτλους   α) Εγγραφή του Δήμου στη συνδρομητική διαδικτυακή βάση πληροφοριών Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. δαπάνης  1860,00€ € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  β) Κάλυψη υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας από εξωτερικές υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης ΕΞΥΠΠ»  αναδόχου   Τεχνικού   Γραφείου  Μίχα  Χρυσαφένεια  του  Παύλου δαπάνης 980,00 γ) εγγραφή (ανανέωση) του Δήμου   στη Νομική βάση Πληροφοριών Ε.Π.Ε. Νομοτέλεια  δαπάνης 1922,00€ σύμφωνα με τις διατάξεις   άρθρου παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) δ) Δημοσίευσης σε εφημερίδα «αποδοχή παραίτησης αντιδημάρχου ,Ορισμός νέου Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» αναδόχου Σκουτέρη Χρήστο δαπάνης 223,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
 17. Περί: έγκρισης πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής  των    υπηρεσιών με τίτλους   Α) «Διακίνηση αλληλογραφίας (ταχυμεταφορές –courier ) αναδόχου ΑCS-∆ιεθνείς μεταφορές διευκολύνσεις Α.Ε.Ε. Ταχυµεταφορές (cοurier) β) «διακίνηση  αλληλογραφίας (ταχυμεταφορές – ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ )  αναδόχου εταιρείας  «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » γ) «Τεχνική υποστήριξη και ασφάλιση ανελκυστήρα του Δήμου μας» αναδόχου ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕσύμφωνα με τις διατάξεις   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
 18. Περί: Καθορισμού αμοιβής δικηγόρου  για σύνταξη εγγράφων εξηγήσεων τ. Αντιδημάρχου καθαριότητας του Δήμου Νεμέας Σωτηρίου Σκάζα στο πταισματοδικείο Νεμέας
 19. Περί: Έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε επιχείρηση ιδιοκτησίας της εταιρείας ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΟΑΕ   που βρίσκεται   στη θέση Κεφαλάρι  ΤΚ  Αρχ.Κλεωνών 
 20.  Περί: Έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε επιχείρηση ιδιοκτησίας του  Μητραβέλλα  Κων/νου     που βρίσκεται   στην  οδό Χριστοπούλου  ΔΚ Νεμέας 
 21. Περί :Έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης και έργων προστασίας Δήμου Νεμέας » αναδόχου ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ(7/2018 μελέτη τεχνικής υπηρεσίας)
 22. Περί :Έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο «Επισκευή Συντήρηση Σχολικού κτηρίου Γυμνασίου Νεμέας  » αναδόχου ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ,                                                                                                                                                          (11/2018 μελέτη τεχνικής υπηρεσίας )
 1. Περί :Έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο «Κατασκευή Αντιπλημμυρικών οχετών Δήμου Νεμέας   » αναδόχου ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,                                                                                                                                                (13/2017  μελέτη τεχνικής υπηρεσίας)
 1. Εξέταση αιτήματος και λήψη απόφασης για να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου εκδήλωση   του       Συλλόγου  Εφέδρων Πελοποννήσου
 2. Εξέταση αιτήματος και λήψη απόφασης για να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου εκδήλωση   του     Πολιτιστικού   Συλλόγου   Αρχ. Κλεωνών Φωκάς
 3. Περί: χορήγησης άδειας τομής οδοστρωμάτων για την τοποθέτηση και επισκευή υπόγειων τηλεφωνικών δικτύων ΟΤΕ

 

                                                                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

                                                                                                                          

                                                                                                  ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ     

                                               

         

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΡΙΝΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

2.ΔΑΛΙΒΙΓΚΑΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

3.ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

5.ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

6.ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

7.ΚΟΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

8.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

9.ΣΚΑΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

10.ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

11.ΚΟΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

12.ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ- ΜΑΖΟΥΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

13.ΤΑΡΝΑΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

14.ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

15.ΣΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

16.ΣΙΑΜΠΛΗ-ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

17.ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

18.ΚΟΡΑΚΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                

19.ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ

20.ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

21.ΠΑΛΥΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΜΕΑΣ

22.ΜΠΑΡΑΦΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

23.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ( ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΩΝ)

24.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΡΧ. ΝΕΜΕΑΣ)

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

25.ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  (ΑΗΔΟΝΙΩΝ)

26.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  (ΔΑΦΝΗΣ)

27.ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ   (ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ)

28.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  (ΛΕΟΝΤΙΟ)

29.ΛΕΚΟΥΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ  (ΠΕΤΡΙ)

30.ΜΠΟΥΖΙΝΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΚΟΥΤΣΙΟΥ)

31.ΣΑΙΣΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   (ΓΑΛΑΤΑ)