Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 28-07-2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.

* ΔΗΜΑΡΧΟ

* ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ

* ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ &

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

* ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

(ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην έδρα του Δήμου στη Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου αριθ. 39Β την 28η του μήνα ΙΟΥΛΙΟΥ έτους 2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 8:00μ.μ. σύμφωνα με το άρθρο 67 του N.3852/10 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον.έτους 2014 του Δήμου Νεμέας ( σχετ. εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής).

2. Περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον.έτους 2015 του Δήμου Νεμέας ( σχετ. εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής).

3. Περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον.έτους 2015 του Δήμου Νεμέας ( σχετ. εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής).

4. Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 3.900,00 € από ΥΠ.ΕΣ. για τη εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Δήμου Νεμέας που απασχολήθηκαν για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 (Σχετ.οι αριθμ.πρωτ.:οικ.656/16160/2-3-2015 και οι.2003/57440/14-7-2015 Αποφάσεις Γ.Γ.Α.Δ.Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου).

5. Περί έγκρισης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον.έτους 2015 για την εξασφάλιση πίστωσης ποσού 950,00 € για την πληρωμή τέλους επιτηδεύματος Ν. 3986/2011 & πληρωμής Φ.Π.Α. της πρώην Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νεμέας.

6. Περί έγκρισης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον.έτους 2015, για την εξασφάλιση πίστωσης ποσού 11.000,00 € για φόρο εισοδήματος και 3000,00 € για ενίσχυση εγγεγραμμένης πίστωσης για « ενιαίο φόρο ακινήτων»

7. Περί έγκρισης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον.έτους 2015 για την ενίσχυση διάφορων Κ.Α. εξόδων μισθοδοσίας των Διοικητικών και λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου.

8. Περί έγκρισης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 για την εξασφάλιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την εκτέλεση της εργασίας

«Συντήρηση κιγκλιδωμάτων,

περιφράξεων, σχαρών και

μεταλλικών κατασκευών Δήμου Νεμέας.

9. Περί έγκρισης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον.έτους 2015 για την εξασφάλιση πίστωσης ποσού 6.642,00 € για την «προμήθεια διακοσμητικών βαρελιών –γλαστρών».

10. Περί έγκρισης εκτέλεσης της εργασίας (υπηρεσίας) με τίτλο «Υποστήριξη Δήμου Νεμέας για την οριστική ένταξη του στο σύμφωνο Δημάρχων»

11. Περί έγκρισης εκτέλεσης του έργου με τίτλο « Οδοποιϊα Τ.Κ. Αηδόνια- Κούτσι- Λεόντιο-Γαλατά-Αρχ.Νεμέα- Πετρί- Καστράκι - Δ.Κ. Νεμέας» προϋπολογισμού 100.000,00 € ( Σχετ. η με αριθμ 28/2015 Μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου).

12. Περί έγκρισης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο» Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00€ ( σχετ. η με αριθμ. 29/.2015 μελέτη της Τ.Υ. Δήμου).

13. Περί έγκρισης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών για συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου μας» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 € ( σχετ. η με αριθμ.30/2015 μελέτη της Τ.Υ. Δήμο μας).

14. Περί έγκρισης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια αδρανών υλικών για τοπικές συντηρήσεις μικρής κλίμακας που απαιτούνται στο Δήμο μας», προϋπολογισμού 8.000,00 € ( σχετ. η με αριθμ. 27/2015 μελέτη της Τ.Υ. Δήμου μας)

15. Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 14.420,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2015 για διοργάνωση εκδηλώσεων με τίτλο « Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2015»

16. Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 20.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2015 για διοργάνωση εκδηλώσεων με τίτλο «Γιορτή Κρασιού 2015 ( Μεγάλες Ημέρες Νεμέας 2015).» .

17. Περί Παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου με τίτλο» Επισκευή Σχολικών Συγκροτημάτων Δήμου Νεμέας», ( Αριθμ. μελέτης 16/2014) δυνάμει της αριθμ. 4275/8-07-2015 εισήγησης της Τ.Υ. του Δήμου.

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Χαντζιάρα Δημητρίου του Αντωνίου για έκδοση Παραγωγικής ΄Αδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών.

19. Περί έγκρισης 1ης Τροποποίησης της Πράξης « Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό

Σύστημα Εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων του Δήμου Νεμέας»με Κωδικό ΜΙS 327627

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΄΄ Ψηφιακή Σύγκλιση ΄΄.

20.Περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου

« Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων στο Δήμο

Νεμέας» ( Κωδικός ΟΠΣ 327627).

21.Περί έγκρισης της με αριθμ. 26/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. « ΠΡΑΤΙΝΑΣ» αναφορικά

με έγκριση προϋπολογισμού οικον.έτους 2015.

22. Περί έγκρισης της με αριθμ. 27/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. « ΠΡΑΤΙΝΑΣ» αναφορικά

με έγκριση προϋπολογισμού οικον.έτους 2015.

23.Περί Δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Γηπέδου Τ.Κ.Πετρίου του Δήμου Νεμέας στο

Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος με την επωνυμία « Πρατίνας».

24. Περί τροποποίησης της με αριθμ. 14/210/2014 Α.Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό του

Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. « Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου

Νεμέας» και αντικατάσταση μελών.

25. Περί τροποποίησης της με αριθμ. 14/211/2014 Α.Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό

Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.» Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του

Δήμου Νεμέας» λόγω παραίτησης του Διευθυντή του Γεν. Λυκείου Νεμέας από μέλους

του Δ.Σ. αυτής και ορισμός αντικαταστάτη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΖΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΡΙΝΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

2. ΔΑΛΙΒΙΓΚΑΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

3. ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

4. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

5. ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

6. ΚΟΤΣΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

7. ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

8. ΚΟΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

9. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

10. ΣΚΑΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

11. ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

12. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

13. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

14. ΣΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

15. ΣΙΑΜΠΛΗ-ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

16. ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

17. ΚΟΡΑΚΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

18. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ

19. ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

20. ΠΑΛΥΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΜΕΑΣ

21 . ΜΠΑΡΑΦΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

22. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

( ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΩΝ)

23. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(ΑΡΧ. ΝΕΜΕΑΣ)

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

24. ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΑΗΔΟΝΙΩΝ)

25. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΔΑΦΝΗΣ)

26. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ)

27. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ (ΛΕΟΝΤΙΟ)

28. ΛΕΚΟΥΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ (ΠΕΤΡΙ)

29. ΜΠΟΥΖΙΝΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΚΟΥΤΣΙΟΥ)

30 ΣΑΙΣΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΑΛΑΤΑ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΖΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ