Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 για τη σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 /Α΄) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/7.2.2019).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/2017).
5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/Α΄/2018).
6. Την υπ’ αριθ. 8/22-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΦ2ΛΩΚΔ-ΛΘΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεμέας με θέμα: «Περί υποβολής αιτήματος πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών των δημοτικών κοιμητηρίων».
7. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 26527/08-02-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Νεμέας από λοιπές αντικαταβολές».
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 31540/22-04-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί έγκρισης σύναψης, μεταξύ άλλων, μίας (1) σύμβασης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Νεμέας.
9. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 31909/25-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από λοιπές αντικαταβολές)».
Σελίδα 2 από 7
10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2722/τ.Β΄/18.11.2011) και την υπ’ αριθ. πρωτ. 2631/16-05-2019 βεβαίωση της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, περί ύπαρξης κενών θέσεων.
11. Την υπ’ αριθ. πρωτ.2630/16-05-2019 της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (για την παροχή υπηρεσιών από λοιπές αντικαταβολές) του Δήμου Νεμέας, που εδρεύει στη Νεμέα Ν. Κορινθίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): πατήστε εδώ για συνέχεια

Παράρτημα ΣΟΧ