Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 09/10/2018

Καλείσθε να προσέλθετε   σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται  στην έδρα του Δήμου στη  Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου  αριθ. 39Β την     9η     του μήνα OKTΩΒΡΙΟΥ   έτους  2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 8:00μ.μ.   σύμφωνα με το άρθρο 67 του N.3852/10 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Περί: Αποδοχής ποσού 125.000,00€ από το ΥΠΕΣ  , στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την εκτέλεση  της Πράξης   «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Νεμέας»
  2. Περί Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για την κάλυψη διαφόρων αναγκών
  3. Περί Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος  α) για την απορρόφηση της πίστωσης των 29.400,00 €    που αποτελεί προϊόν έκπτωσης του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Νεμέας» β) Για την απορρόφηση της πίστωσης των 35.700,00€ που αποτελεί προϊόν έκπτωσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις  Δήμου Νεμέας» γ) Για την απορρόφηση της  πίστωσης των 36.600,00€ που αποτελεί προϊόν έκπτωσης του έργου «Βελτίωση ασφαλτικών   Δήμου Νεμέας»  
  4. Περί Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για την εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης για την προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων
  5. Περί Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για την απόδοση κρατήσεων
  6. Περί Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για Καταβολή   επιδικασθέντος  ποσού στη Μπέκου Βασιλική  σε εφαρμογή  των αριθμ. 19/2013 και 112/2017   αποφάσεων του Μον/λούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου και Μον/λούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης αντίστοιχα
  7. Περί: Υποβολής πρότασης  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη  στον Άξονα Προτεραιότητας 16 «Τεχνική συνδρομή Ταμείου Συνοχής» στο πλαίσιο της αριθμ. πρωτ. οικ.7244/18-9-2018 (Α/Α ΟΠΣ 2826) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Ψηφιακή Χαρτογράφηση και διαχείριση των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Νεμέας»
  8. Περί απευθείας ανάθεση της προμήθειας  με τίτλο « Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου του Δήμου Νεμέας και των Ν.Π. του Δήμου έτους 2018 ( μέρος ειδών της αριθμ. 4/2018 μελέτης της Τ.Υ.)
  9. Περί: έγκρισης πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας   με τίτλο «συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού αναμετάδοσης ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος», αναδόχου Λιβάνη Βασιλείου  δαπάνης 4.990,18€    , σύμφωνα με τις διατάξεις   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)

      10.Περί: έγκρισης πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας   με τίτλο «Έλεγχος  οικονομικών καταστάσεων χρήσης  οικον. έτους 2017 από τον ορκωτό λογιστή »,    δαπάνης 5.500€,  €    , σύμφωνα με τις διατάξεις   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)

      11.Περί: έγκρισης πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας   με τίτλο«Συντήρηση επισκευή φωτισμού Δήμου Νεμέας »,    δαπάνης 10.000,00€    , σύμφωνα με τις διατάξεις   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)

      12.Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής  παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση αστικών υποδομών (Διαμόρφωση υφιστάμενου ανοικτού ελευθέρου κοινόχρηστου χώρου στον οικισμό της Νεμέας πρώην ιδιοκτησία Λαζόπουλου»

      13.Περί :Έγκρισης 1ης τροποποίησης   προγραμματικής σύμβασης για την πράξη: «Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου και περιβάλλοντος χώρου Δήμου Νεμέας Ν. Κορινθίας»

      14.Περί: Έγκρισης διοργάνωσης εκδηλώσεων εορτασμού της Εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940

      15.Περί: Έγκρισης καταβολής εξόδων κηδείας απόρου δημότη

      16.Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου για διάφορες υποθέσεις

      17.Λήψη απόφασης για απαλλαγή απόρων ατόμων με αναπηρίες ,πολυτέκνων και  δικαιούχων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης από δημοτικούς φόρους ή τέλη (άρθρο 202 του Ν.3463/2006 όπως αντικαταστάθηκε ).

      18.Περί: έκδοσης κανονιστικής απόφασης  για τον καθορισμό χώρων στους οποίους θα επιτρέπεται η διαφήμιση

      19.Περί: Επιχορήγησης ποσού  16.381,50€  από ΚΑΠ  στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας      «Δανιήλ Παμπούκης» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών (8η,9η   κατανομές έτους 2018) (KA 00-6712.001) 

      20.Περί : Επιχορήγησης ποσού    4681,73 € από ΚΑΠ  στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας      «Πρατίνας» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών (8η ,9η   κατανομές έτους 2018)   (KA 00-6712.003)

      21.Περί: Έγκρισης της με αριθμ. 65/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ«Δανιήλ Παμπούκης» αναφορικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για την ομάδα Ι

      22.Περί: Έγκρισης της με αριθμ. 66/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δανιήλ Παμπούκης» αναφορικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 δυνάμει της αριθμ. 172860/11-9-2018 απόφασης  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

      23.Περί: αντικατάστασης μελών στο Διοικητικό συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Δανιήλ Παμπούκης¨»

      24.Περί: Έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου Νεμέας στην Πύλο για να παραστεί στο Διεθνές συμβούλιο Ελαιοκομίας του δικτύου Πόλεων -Βιώσιμη Πόλη

      25.Ενημέρωση και συζήτηση αναφορικά με θέματα μηχανογράφησης  του Δήμου

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

                                                                                                                             

       ΖΑΧΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ    

                                                                           

                                     ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΡΙΝΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

2.ΔΑΛΙΒΙΓΚΑΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

3.ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

4.ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

5.ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

6.ΚΟΤΣΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

7.ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

8.ΚΟΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

9.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

10.ΣΚΑΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

11.ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

12.ΚΟΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

13.ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

14.ΣΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

15.ΣΙΑΜΠΛΗ-ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

16.ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

17.ΚΟΡΑΚΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ     

18.ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ

19.ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

20.ΠΑΛΥΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΜΕΑΣ

21.ΜΠΑΡΑΦΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

22.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ( ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΩΝ)

23.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ(ΑΡΧ. ΝΕΜΕΑΣ)

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

24.ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  (ΑΗΔΟΝΙΩΝ)

25.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  (ΔΑΦΝΗΣ)

26.ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ   (ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ)

27.ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ  (ΛΕΟΝΤΙΟ)

28.ΛΕΚΟΥΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ  (ΠΕΤΡΙ)

29.ΜΠΟΥΖΙΝΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΚΟΥΤΣΙΟΥ)

30.ΣΑΙΣΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   (ΓΑΛΑΤΑ)

Πατήστε εδώ νακατεβάσετε την πρόσκληση