Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

ΑΔΣ Δ τριμήνου 2018 Παμπούκης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 3 /30-1-2019

Αριθμός Απόφασης 9

ΘΕΜΑ: περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων - εξόδων Δ' τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Σήμερα την 30η μήνα Ιανουαρίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 μμ στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεμέας επί της οδού Λεωφ. Παπακων/νου 39 Β συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Νεμέας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας «Δανιήλ Παμπούκης » ύστερα από την με αριθ. 3/89/24-1-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Σκάζα Σωτηρίου, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/ Α77-6-2010) σε κάθε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 9 μελών του ΔΣ βρέθηκαν παρόντα 6, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Παρόντες : 1. Σκάζας Σωτήριος , ως Πρόεδρος , 2. Δαλιβίγκας Νικόλαος 3. Κακαρίκου Δήμητρα 4. Παπαλαμπροπούλου Ελένη 5.Βαρδάκα Αγγελική 6. Τσέλιος Δημήτριος .

Απόντες : 1. Σελλάς Ιωάννης 2. Πιπίλου Χριστίνα 3. Κατσιρούμπας Αθανάσιος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Πλακογιάννη Παναγούλα , για την τήρηση των πρακτικών

Ο κ. Πρόεδρος πήρε το λόγο για το 60 θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων - εξόδων Δ' Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Νεμέας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας «Δανιήλ Παμπούκης »,ανέφερε τα εξής :

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε με την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/11 (ΦΕΚ 138/Α/16-6-2011) , και μετέπειτα με την αντικατάστασή της με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014, η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 236 και της παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον προϋπολογισμό το οικονομικό έτος ,τη διαχείριση εφαρμόζονται και στα Ν.Π.

Οπότε για το νομικό μας πρόσωπο σε αντιστοιχία με τους Δήμους συντάχθηκε η έκθεση των εσόδων- εξόδων Δ' τριμήνου του οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με την αριθ. 40038/2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2007/Β/2-9-2011) και περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία :

ανά πρωτοβάθμιο κωδικό.

Α. τα Έσοδα και Εισπράξεις και τα Β. Έξοδα και Πληρωμές

με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη του:

        Την τριμηνιαία έκθεση του ΝΠΔΔ, που εμφανίζει τα βεβαιωθέντα, τα εισπραχθέντα και τα εισπρακτέα υπόλοιπα των εσόδων για το Δ' τρίμηνο έτους 2018 και τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλθέντα και τα πληρωθέντα έξοδα.

        Τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ.9 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/11 και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014.


        την αριθ. 40038/2011 απόφαση του υπουργού εσωτερικών (ΦΕΚ 2007/Β/2-9-2011) .

        τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 236 και της παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 .

        Το γεγονός ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού στην παρούσα φάση εκτέλεσής του, όπως προκύπτει από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Δ' Τριμηνιαία έκθεση εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Νεμέας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας «Δανιήλ Παμπούκης » ως κάτωθι:

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Προϋπολ.

Βεβαιωθ.

%

Δισπραχθ.

%

%

 

1

2

2/1

3

3/1

3/2

0

Τακτικά έσοδα

128.698,98

128.698,98

1,00

128.698,98

1,00

1,00

01

Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

Πρόσοδοι από κινητή περιουσία

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

Φόροι και εισφορές

5.410,00

5.410,00

1,00

5.410,00

1,00

1,00

06

Έσοδα από επιχορηγήσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

Λοιπά τακτικά έσοδα

123.288,98

123.288,98

1,00

123.288,98

1,00

1,00

1

Έκτακτα έσοδα

121.093,18

118.382,38

0,98

118.382,38

0,98

1,00

11

Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

121.093,18

118.382,38

0,98

118.382,38

0,98

1,00

13

Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Λοιπά έκτακτα έσοδα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών

2.903,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Τακτικά έσοδα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Έκτακτα έσοδα

2.903,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

3

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

Εισπράξεις από δάνεια

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων

98.313,56

78.245,21

0,80

78.245,21

0,80

1,00

41

Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου

97.813,56

78.245,21

0,80

78.245,21

0,80

1,00

42

Εισπράξεις υπέρ τρίτων

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους

46.714,32

46.714,32

1,00

46.714,32

1,00

1,00

FSUM

Σύνολα εσόδων

397.723,61

372.040,89

0,94

372.040,89

0,94

1,00

 

 

 

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩ ΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Προϋπολ.

Δεσμευθ.

%

Τιμολ/ντα

%

Δνταλθ.

Πληρωθ.

%

%

 

1

2

2/1

3

3/1

4

5

5/1

5/3

6

Έξοδα

275.855,07

246.204,88

0,89

248.295,54

0,90

246.204,88

246.204,88

0,89

0,99

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

188.550,71

184.467,37

0,98

184.467,37

0,98

184.467,37

184.467,37

0,98

1,00

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

22.429,16

17.316,00

0,77

17.316,00

0,77

17.316,00

17.316,00

0,77

1,00

62

Παροχές τρίτων

18.773,21

17.440,45

0,93

17.440,45

0,93

17.440,45

17.440,45

0,93

1,00

63

Φόροι - τέλη

750,00

301,00

0,40

301,00

0,40

301,00

301,00

0,40

1,00

64

Λοιπά Γενικά έξοδα

25.594,65

14.012,15

0,55

16.102,81

0,63

14.012,15

14.012,15

0,55

0,87

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

19.757,34

12.667,91

0,64

12.667,91

0,64

12.667,91

12.667,91

0,64

1,00

67

Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68

Λοιπά Έξοδα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Επενδύσεις

5.156,93

4.969,19

0,96

4.969,19

0,96

4.969,19

4.969,19

0,96

1,00

71

Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

5.156,93

4.969,19

0,96

4.969,19

0,96

4.969,19

4.969,19

0,96

1,00

73

Έργα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις

115.558,06

99.635,40

0,86

17.244,50

0,15

99.635,40

99.635,40

0,86

5,78

81

Πληρμές Π.Ο.Ε.

17.244,50

17.244,50

1,00

17.244,50

1,00

17.244,50

17.244,50

1,00

1,00

82

Αποδόσεις

98.313,56

82.390,90

0,84

0,00

0,00

82.390,90

82.390,90

0,84

0,00

 

 

 

83

Επιχορηγούμενες

Πληρωμές

Υποχρεώσεων

Π.Ο.Ε.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85

Προβλέψεις μη είσπραξης

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Αποθεματικό

1.153,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FSUM

Σύνολα δαπανών

397.723,61

350.809,47

0,88

270.509,23

0,68

350.809,47

350.809,47

0,88

1,30

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 9/2019 αφού συντάχθηκε το
Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ του Δ.Σ.                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Νεμέα 30 Ιανουαρίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε το αρχείο