Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Ανακοίνωση κλήρωσης υπαλλήλων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                               Νεμέα  28-2-2019

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ                                                                                                                     Αριθμ.Πρωτ.:941

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(Δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση  επιτροπής επισκευής συντήρησης και αγοράς ανταλλακτικών οχημάτων του Δήμου του έτους 2019)

 

Ο         Δήμαρχος Νεμέας

Έχοντας υπόψη:

  1. Tις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.Δ. 2396/53 (ΦΕΚ 117/8.5.1953 τεύχοςΑ΄) Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. 
  1.     Tις διατάξεις της αριθμ.. 3373/390/75 (ΦΕΚ-349 Β/27-3-1975) :Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμηθείας καυσίμων και λιπαντικών κλπ. των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ. περί ών το άρθρο 1 του Ν.Δ. 2396/53.
  2.     την υπ' αριθ. 4993/745/75 (ΦΕΚ-489 Β') απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως
  3.     Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση επιτροπής επισκευής συντήρησης και αγοράς ανταλλακτικών οχημάτων του Δήμου.
  4.     Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
  5.     Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  6.     Την με αριθμ. 14/2019   απόφαση Δημάρχου Περί ορισμού υπαλλήλων για τη διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό μελών για τη συγκρότηση  επιτροπής επισκευής συντήρησης και αγοράς ανταλλακτικών οχημάτων του Δήμου
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
  1. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/ξικ.23243/23-11-2011  Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ:

 

Σε εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στα ανωτέρω σχετικά , η δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση  επιτροπής επισκευής συντήρησης και αγοράς ανταλλακτικών οχημάτων του Δήμου του έτους 2019

Θα λάβει χώρα  τη Δευτέρα    4 Μαρτίου 2019       και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου  του δημαρχείου Νεμέας.

Η κλήρωση θα γίνει από υπάλληλο του Δήμου που κατέχει θέση ευθύνης παρουσία δύο ακόμα υπαλλήλων που ορίστηκαν με τη αριθμ 14/2019  απόφαση Δημάρχου Νεμέας .

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου  και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                                               Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                       ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε την ανακοίνωση