Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Επιλογή αναδόχου για την κατασκευή έργου:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ
Μ Ε Σ Ω Τ Ο Υ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )

Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ

Ε Ρ Γ Ο Υ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ»

Εκτιμώμενης αξίας : 322.879,62 Ευρώ

(ΜΕ 24 % Φ.Π.Α.),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

1-Αναλυτική ανάπλαση.pdf

2-Ε.Σ.Υ.pdf

3-Απόφαση οικονομικής ανάπλαση.pdf

4-Προμέτρηση.pdf

5-Προϋπ. ομάδες ανάπλασης.pdf

6-Σ.Α.Υ - Φ.Α.Υ.pdf

7-Τεχνικές προδιαγραφές.pdf

8-Τεχνική έκθεση.pdf

9-Τιμολόγιο μελέτης.pdf

10-Τίτλος.pdf

11-Οικονομική προσφορά ανάπλαση.pdf

12-Περίληψη.pdf