Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Διαγωνισμός Ανάπλασης παλαιάς εισόδου Δ.Κ Νεμέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΕΜΕΑ 24-6-2019
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ Αριθμ.πρωτ.3614
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Νεμέας, διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Δ.Κ ΝΕΜΕΑΣ » Εκτιμώμενης αξίας 71.227,83 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ». Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 71.227,83 Ευρώ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών: 42.329,99 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 7.619,40 €.
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) :
7.492,41 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016.
Φόρος προστιθέμενης αξίας (24%) : 13.786.03 €
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού ΜΗΔΕΝ(0) σύμφωνα με το
άρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 09 / 07 / 2019 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών), στα γραφεία του Δήμου ΝΕΜΕΑΣ (Λ. Παπακωνσταντίνου 39Β, ΤΚ 20500) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε κατηγορίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς
και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Το έργο χρηματοδοτείται από Π.Δ.Ε 21.116,85 € ΕΤΟΥΣ 2018, Π.Δ.Ε 15.000,00 ΕΤΟΥΣ 2014, Π.Δ.Ε 5.966,39 € ETOYΣ 2013, Π.Δ.Ε 6.000,00 € ΕΤΟΥΣ 2009, Π.Δ.Ε 6.000,00 € ΕΤΟΥΣ 2010, Δ.Π 17.144,59 € Το έργο έχει εγγραφεί στην υπ΄αριθμ. 25/294/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεμέας. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.149,00 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση έχει ισχύ Εννέα (9) μήνες και τριάντα (30) ημέρες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι 9 - 5 - 2020.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/16, για διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νεμέας. Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) βρίσκονται στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νεμέας (Λ. Παπακωνσταντίνου 39Β, ΤΚ 20500, τηλ. 2746360125 ) και η αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία είναι η Κα ΜΥΤΤΑ ΙΩΑΝΝΑ (ΤΗΛ. 2746360119) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν το αριθμημένο τεύχος οικονομικής προσφοράς τους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                   ΚΩΝ.ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

1-Περίληψη εισόδου.pdf

2-Αναλυτική εισόδου.pdf

3-Μελέτη παλαιάς εισόδου.pdf

4-Τ.Ε.Υ.Δ.pdf