Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Έγκρισης έκθεσης εσόδων Δ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της αριθμό 7/9-4-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεμέας . Αριθμός Απόφασης - 65

Περί: Έγκρισης έκθεσης εσόδων Δ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018

Σήμερα την 9 η του μήνα Απριλίου έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30μμ το Δημοτικό Συμβούλιο Νεμέας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου αριθ. -39Β- ύστερα από την υπ’αριθμ. 1753/5-4-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 1753/5-4-2019 όμοια Πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.6 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’87). Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο αντιπρόεδρος αυτής διαπίστωσε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι ένα (21) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα οκτώ (18) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ονομαστικά οι :

Απόφαση Δ.Σ

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2018 έως 31/12/2018