Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Τοποθέτηση Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Νεμέας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ: - 45 -

 

      ΘΕΜΑ: « Τοποθέτηση Αναπληρωτή  Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Νεμέας»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

           Έχοντας υπόψη:

  1.     Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ Α' 87/2010).
  2.     Τις διατάξεις του άρθρου 100 του  Ν.3584/2007 "Κώδικας κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων" (ΦΕΚ 143 Α΄/2007) περί αναπλήρωσης προϊσταμένων όπως ισχύουν μέχρι σήμερα.
  3.     Tις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.1 του Ν.4024/2011 «Επίδομα θέσης ευθύνης» « Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία κ.α. διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
  4.     Τις διατάξεις των άρθρων 87-89 του Ν. 3584/2007, μετά και τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του Ν. 4369/2016( άρθρ.29 παρ.4,5 και 6)
  5.     Την αριθμ. 345/21-11-2014 (ΑΔΑ: 764ΝΩΚΔ-8ΟΝ) Απόφαση Δημάρχου, περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων Δήμου Νεμέας, κατόπιν επιλογής τους από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού ΟΤΑ Νομού Κορινθίας.
  6.     Το γεγονός ότι έχει κενωθεί η θέση προϊσταμένου Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, λόγω μετάταξής του υπαλλήλου  μέσω κινητικότητας.
  7.     Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νεμέας (ΟΕΥ), όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 2722/18-11-2011 τεύχος Β΄.
  8.     Την ανάγκη στελέχωσης του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας για την εύρυθμη και αποτελεσματική  λειτουργία αυτού, καθώς και τις υπηρεσιακές ανάγκες  και τα στοιχεία των υπηρετούντων υπαλλήλων οι οποίοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και ειδικότερα τα προσόντα, την εμπειρία και την ειδίκευση που διαθέτουν,  για τον ορισμό στη θέση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του εν λόγω Τμήματος,  μέχρι την επιλογή προϊσταμένων από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

 

                             

     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 

 1.Ορίζει ως αναπληρωτή Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Νεμέας, την κ. Παπαδά Γεωργία του Αθανασίου, υπάλληλο της κατηγορίας ΔΕ κλάδου  ΔΕ 1 Διοικητικού με βαθμό Α΄, η  οποία διαθέτει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τη θέση αυτή, λόγω κένωσης της θέσης αυτής και μέχρι την εκ νέου επιλογή προϊσταμένου από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο .

 2. Αναθέτει στην υπάλληλο που προαναφέρθηκε, τα καθήκοντα που προβλέπονται στην αντίστοιχη θέση από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νεμέας, παράλληλα με τα καθήκοντα που ήδη ασκεί.

 3. Εξουσιοδοτεί την ως άνω υπάλληλο να υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν τις Αρμοδιότητες του Τμήματος, όπως αυτές εξειδικεύονται στο Ο.Ε.Υ .

 4.Στην προαναφερόμενη θα καταβάλλεται για όσο χρόνο θα ασκήσει τα καθήκοντα του προϊσταμένου, το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα, με την ισχύ της παρούσας.

 Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

               

                                                                                                                 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                

            

                 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:                                                                                                                                 

 Αποδέκτες προς Κοινοποίηση:                                                                             

1.Γρ. Δημάρχου                                                                                 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2.Γρ.κ.κ. Αντιδημάρχων                                               

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:

 1. κ. Παπαδά Γεωργία ( με αποδεικτικό επίδοσης)                                    

 2.  Γραφείο προσωπικού &                                           

    Μισθοδοσίας.

   Εσωτερική Διανομή:

   Προϊσταμένους Τμημάτων Δήμου.

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε την απόφαση