Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Απόσπασμα δημοτικού συμβουλίου Νεμέας στις 20-12-2016

                                                                                                      Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το Πρακτικό της αριθμό   22/20-12-2016  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεμέας .

Αριθμός  Απόφασης  _- 310_ 

                                                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

 

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, έτους 2017

Σήμερα  την  20η   του μήνα Δεκεμβρίου   έτους  2016 ημέρα  Τρίτη    και ώρα  7:00μμ    το Δημοτικό Συμβούλιο Νεμέας  συνήλθε σε  δημόσια   συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου αριθ. -39Β-  ύστερα από την υπ’αριθμ.     8198/16-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου  που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό  στους Δημοτικούς Συμβούλους  και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ.  8198/16-12-2016 ίδιαΠρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.6 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος αυτής διαπίστωσε  πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι ένα (21) Δημοτικών Συμβούλων  ήταν παρόντες δέκα πέντε   (15) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ονομαστικά οι :   

                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

 1.     Ζάχος Χρήστος (Πρόεδρος)                                                                   1. Κόϊκας Βασίλειος
 2.     Κουτσοδήμος Παναγιώτης  (Αντιπρόεδρος   Δ.Σ.)                                     2. Αναστασίου Νικόλαος
 3.     Σκάζας Σωτήριος (Γραμματέας Δ.Σ.)                                                        3. Σελλάς Ιωάννης
 4.     Σελλάς Γεώργιος                                                                                  4. Παλυβός Γεώργιος
 5.     Δαλιβίγκας Νικόλαος                                                                            5. Μπακασέτας Δημήτριος
 6.     Κεφάλας Σπυρίδων                                                                               6. Κόρακα-Ραφαηλίδη Δήμητρα
 7.     Καραχοντζίτης Απόστολος
 8.     Κότσιανης Νικόλαος                            
 9.     Μπενέκος Σπυρίδων
 10.    Γεωργούσης Γεώργιος
 11.   Καραμήτσος Γεώργιος
 12.   Χρυσικοπούλου-Μπρίνια Σοφία
 13.   Ανδριανάκος Ευάγγελος
 14.   Παπαλαμπροπούλου- Μπασανιώτη Ελένη
 15.   Σιαμπλή-Φιλντίση Ιωάννα

 

Πρόεδρος Δημ.Κοινότητας Νεμέας: Μπαραφάκας Χρήστος: Απών

Παρόντες Πρόεδροι Τοπ. Κοινοτήτων :  Αρχ. Νεμέας: Παπαδόπουλος Νικόλαος

Απόντες Πρόεδροι Τοπ. Κοινοτήτων :  Αρχ.Κλεωνών:Θεοδοσίου Ιωάννης

Παρόντες Εκπρόσωποι  Τοπ. κοινοτήτων : Δάφνης: Παπαδόπουλος Νικόλαος Γαλατά : Σαϊσανάς Κων /νος

Απόντες Εκπρόσωποι  Τοπ. κοινοτήτων

Αηδονίων: Κακαρίκος Γεώργιος, Καστρακίου : Δημητράκαινας Άγγελος Πετρίου: Λεκουσιώτης Γεώργιος , Λεοντίου Ταραντίλης Γεώργιος,Κουτσίου: Μπουζινέλος Χρήστος.

Στη συνεδρίαση αυτή   παρέστη ο Δήμαρχος Νεμέας κος Καλαντζής  Κωνσταντίνος

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παπαλαμπροπούλου Δήμητρα υπάλληλος  του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών

Στη συνεδρίαση δεν παρευρίσκεται  ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Τιμολέων Χρυσάϊδος του Ιωάννη αν και νόμιμα κλήθηκε  σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.2 του Ν. 3443/06.  

Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το  25Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, έτους 2017, ο κ. Πρόεδρος ανέφερε τα εξής:

Ι.   Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010:

«Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό.

Το τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα».

Με την αριθμ. 41179/23-10-2014 υπουργική απόφαση  (ΦΕΚ 2970/Β/2014)  Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014−2019 ως προσχέδιο Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το πρώτο έτος της δημοτικής περιόδου δύναται να λογίζεται ο αντίστοιχος ετήσιος προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα του ιδίου έτους.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα  Δράσης του πρώτου έτους της δημοτικής περιόδου  οριστικοποιείται με την ολοκλήρωση της κατάρτισης  του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος

Όπως επίσης  με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 79 του Ν. 4172/2013 με τις οποίες αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν οι όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 266 και της παρ. 1 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010 ( Α΄87΄) αντίστοιχα έχει απεμπλακεί η ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού από το πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Ετήσιο  Πρόγραμμα δράσης που οφείλει να εκπονεί ο Δήμοςκαι η Περιφέρεια . Απαραίτητη προϋπόθεση για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού έκαστου έτους των Δήμων, είναι η προηγούμενη κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος για το έτος αυτό.

ΙΙ.  Με το άρθρο 208 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής: 

«1. Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια, καθώς και τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνδέσμων  οφείλουν, δύο (2)  τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, να  αποφασίζουν για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα  έργα που πρέπει να εκτελεστούν και που η δαπάνη τους πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα κάθε  είδους έσοδα του προϋπολογισμού. Η δαπάνη για κάθε έργο υπολογίζεται κατά προσέγγιση,  σύμφωνα με προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες ή άλλα στοιχεία.

2. α. Αν ο Δήμος ή η Κοινότητα απαρτίζεται από περισσότερα δημοτικά ή τοπικά διαμερίσματα  ή οικισμούς, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο οφείλει να περιλάβει στο ετήσιο τεχνικό  πρόγραμμα τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν για κάθε δημοτικό ή τοπικό διαμέρισμα ή  οικισμό και να κάνει κατανομή των πιστώσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων  του προγράμματος, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών του πληθυσμού ή και με  τα εισφερόμενα έσοδα.

Δεν απαιτείται κατανομή των πιστώσεων, όταν το έργο εξυπηρετεί όλα τα δημοτικά ή τοπικά  διαμερίσματα ή όλους τους οικισμούς του Δήμου ή της Κοινότητας.

β. Από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των έργων που περιλαμβάνονται  στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα και δεν εξυπηρετούν όλα τα τοπικά διαμερίσματα, διατίθεται,  αποκλειστικώς, για έργα που εκτελούνται στα τοπικά διαμερίσματα ποσοστό τουλάχιστον  τριάντα τοις εκατό (30%) των πιστώσεων εκείνων που θα διατίθενται, αν η κατανομή αυτών  γινόταν με πληθυσμιακά κριτήρια.

Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια δύνανται με απόφασή τους να μεταθέτουν την εφαρμογή  του ανωτέρω ορίου πιστώσεων για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα του επόμενου έτους. Στην  περίπτωση αυτή η απαίτηση του ελάχιστου, ως άνω, ποσοστού, θα καλύπτεται στη βάση της  διετίας.

3. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση έργου που δεν περιλαμβάνεται στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα.

4. Τροποποίηση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος επιτρέπεται μόνο ύστερα από  αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.». 

5. Επίσης σύμφωνα με την αριθμ.  οικ. 23976/16 (ΦΕΚ 2311 Β/26-7-16): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2017 -τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης.

όπου στο άρθρο 3 παρ. Α7  αναφέρει:

 Στον υπό κατάρτιση Π/Υ, το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α Εσόδων «1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων» (πρώην Σ.Α.Τ.Α) πρέπει να είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2016 που αποδόθηκε στο δήμο, επί δώδεκα.δηλ. 8.835,,00€Χ12 = 106.020,00 € (σχετ. η  με αριθμ. 2325/25-1-2016 απόφαση ΥΠΕΣ& Δ.Α. (ΑΔΑ: ΩΞΑΣ465ΦΘΕ-Ζ3Τ)  «Κατανομή πιστώσεων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 των  Δήμων, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους, (πρώην ΣΑΤΑ) 1η κατανομή 2016.»)

Όμοια  στο άρθρο 3 παρ. Α8  αναφέρει:

 Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων,  , υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2015 δηλ. 12.800,00 € (σχετ. η  με αριθμ. 29779/29-8-2015 απόφαση  ΥΠΕΣ& Δ.Α.  (ΑΔΑ 7ΛΞ9465ΦΘΕ-9Ι1) Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 των Δήμων, για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, (ΣΑΤΑ). )

7.Στο νέο τεχνικό εκτελεστέων έργων έτους 2017 γίνεται κατανομή   συνολικού πίστωσης ποσού  101.418,27 € προερχόμενη από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  για υλοποίηση έργων και Επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2016 (πρώην ΣΑΤΑ) και συγκεκριμένα2.266,51€ από ΣΑΤΑ έτους  2008, 6.000,00€ από  ΣΑΤΑ έτους 2009, 6.000,00€ από ΣΑΤΑ έτους 2010  ,12.000,00€ από ΣΑΤΑ έτους 2011 , 13.410,30 €  από ΣΑΤΑ έτους 2012, 18.156,09 €   από ΣΑΤΑ  έτους 2013 ,   27.000,00€  από  ΣΑΤΑ έτους 2014 και 18.585,37€ από ΣΑΤΑ έτους 2016 ,όπως επίσης και πίστωση ποσού 7.228,33€ από Πολιτική Προστασία προηγούμενου  έτους , πίστωσης ποσού 200.000,00€ προερχόμενης από επιχορήγηση του ΥΠΕΣ &Δ.Α. για τη χρηματοδότηση υποδομών προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και πίστωσης ποσού 7.843.450,00 € προερχόμενης από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων   ( δυνάμει της αριθμ. Ε075ΤΡΟΠ.0/22-12-2014 Συλλογικής  απόφασης  του υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,     η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με κωδικό πράξης Σ.Α. 2014ΣΕ07500005)

8.Με το αριθμ. 5676/12-9-2016  έγγραφό μας ζητήθηκε από το συμβούλιο της Δημοτικής κοινότητας Νεμέας ,από τα συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων Αρχ. Νεμέας, Αρχ. Κλεωνών και τους εκπροσώπους των Τ.Κ. Αηδονίων, Κουτσίου, Δάφνης ,Γαλατά ,Λεοντίου,  Πετρίου να υποβάλλουν τις εισηγήσεις τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3852/2010 στην εκτελεστική επιτροπή του Δήμου ,σχετικά με  έργα που πρέπει να εκτελεστούν

9.Σύμφωνα με την περίπτ. γ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έχοντας λάβει υπόψη την εισήγηση του συμβουλίου δημοτικής ή Τοπικής  κοινότητας (συμπεριλαμβανομένων προτάσεων κοινωνικών φορέων της περιοχής), για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.

Επίσης, στην ίδια διάταξη ορίζεται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την ευθύνη υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος.

  Με την αριθμ.6/2016 απόφασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου και λαμβάνοντας υπόψη  τις εισηγήσεις της Δ.Κ. Νεμέας και των Τ.Κ.   ,αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει το προσχέδιο του Τεχνικού προγράμματος του  Δήμου .

Στο σημείο αυτό ανέφερε  ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του  αρθρου 76 του Ν.3852/2010, προβλέπεται ότι η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου αλλά στο δήμο μας δεν έχει συγκροτηθεί καθότι έχει λιγότερους από 10.000 κατοίκους.

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος κάλεσε το σώμα  να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του τεχνικού προγράμματος.

Ακολούθως πήρε το  λόγο   ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Ευάγγελος Ανδριανάκος ο οποίος είπε ότι καταψηφίζει το εν λόγω θέμα .Συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής:

 Τώρα που τα χρήματα είναι λιγοστά θα πρέπει να κατανέμονται στοχευμένα ώστε να πιάνουν τόπο

1ον .Το τεχνικό πρόγραμμα που υποβλήθηκε δεν έχει στόχευση, πχ θα μπορούσε να λέει ότι εφέτος θα κατανέμουμε τα χρήματα για να βελτιώσουμε τις εισόδους της πόλης.

2ον .Θεωρούμε ότι είναι ρουσφετολογικό πλούσιο σε ασφαλτούλες,τσιμεντάκια και τοιχιάκια ακόμα και να υλοποιηθεί στο σύνολό του τίποτα δεν θα αλλάξει στην εικόνα της πόλης και της περιοχής.

Με την άποψη του κ. Ανδριανάκου συμφώνησαν και οι κ.κ. Σιαμπλή-Φιλντίση Ιωάννα και Παπαλαμπροπούλου-Μπασανιώτη Ελένη

Προερχόμενοι επίσης από τη μειοψηφία

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του:

 •          Την παρ.1 του άρθρου 266, την περίπτ.γ’ άρθρο 63, την παρ.2α του άρθρου 76 και την παρ.4 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010
 •          Το άρθρο 208 του Ν. 3463/06
 •          τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 79 του Ν. 4172/2013
 •          Την υπ’ αριθ. 6/2016  απόφαση-εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος
 •          Τις σχετικές προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος
 • Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010

και μετά από διαλογική συζήτηση  και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά.

 

                                                               Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ :

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση