Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 μέχρι την 30/06/2019

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 μέχρι την 30/06/2019.

                      

    

 

O/H  Προϊστάμενος/η της Δ/νσης των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, κ. Παπαλαμπροπούλου Δήμητρα η οποία ανέφερε τα ακόλουθα σύμφωνα με :

 

α) Τις διατάξεις της παρ. 9  του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» , όπως τροποποιήθηκε «και συμπληρώθηκε με την παρ. 4  του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011,σύμφωνα με τις οποίες: «Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία

έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας……….»

β) Την υπ' αριθμ. οικ 47490/18-12-2012 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 - τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».

γ) Την ΚΥΑ 7261/22-2-2013 περί «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013».

 δ) Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η τριμηνιαία έκθεση, καθορίζονται με την 40038/9-9-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Κατόπιν των ανωτέρω σας υποβάλλουμε την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου μέχρι 30/06/2019 σύμφωνα με τα στοιχεία που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση

Πατήστε για συνέχεια