Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Περί: ΄Εγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς στην έδρα του Δήμου Νεμέας.

ΔΗΜΟΣ   ΝΕΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
   
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το Πρακτικό της αριθμό  17/ 9-12- 2014  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεμέας .
Αριθμός  Απόφασης  _-259 -_  
                                                
                                             Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Περί:   ΄Εγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς στην έδρα του  Δήμου Νεμέας. 
Σήμερα  την  9η   του μήνα Δεκεμβρίου  έτους  2014 ημέρα  Τρίτη και ώρα  7:30μμ    το Δημοτικό Συμβούλιο Νεμέας  συνήλθε σε  δημόσια   συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου αριθ. -39Β-  ύστερα από την υπ'αριθμ. 8870/4-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό  στους Δημοτικούς Συμβούλους  και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 8870/4-12-2014Πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.6 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος αυτής διαπίστωσε  πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι ένα (21) Δημοτικών Συμβούλων  ήταν παρόντες είκοσι ένα (21) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ονομαστικά οι 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.    Ζάχος Χρήστος(πρόεδρος)
2.    Κουτσοδήμος Παναγιώτης (αντιπρόεδρος)
3.    Σκάζας Σωτήριος(Γραμματέας)
4.    Χρυσικοπούλου -Μπρίνια Σοφία                      
5.    Γεωργούσης Γεώργιος
6.    Δαλιβίγκας Νικόλαος 
7.    Σελλάς Γεώργιος
8.    Καραχοντζίτης Απόστολος                                   
9.    Κεφάλας Σπυρίδων
10.  Κότσιανης Νικόλαος
11.  Μπενέκος Σπυρίδων
12.  Κόϊκας Βασίλειος
13.  Καραμήτσος Γεώργιος
14.  Αναστασίου Νικόλαος
15.  Ανδριανάκος Ευάγγελος
16.  Σελλάς Ιωάννης
17.  Σιαμπλή- Φιλντίση Ιωάννα
18.  Κόρακα- Ραφαηλίδη Δήμητρα
19.  Παπαλαμπροπούλου- Μπασανιώτη Ελένη
20.  Παλυβός Γεώργιος
21.  Μπακασέτας Δημήτριος

    

ΑΠΟΝΤΕΣ

                      Κανένας 

           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


Παρέστησαν νόμιμα κληθέντες οι  :
  
Παρέστησαν νόμιμα κληθέντες οι :
Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Νεμέας: Μπαραφάκας Χρήστος: παρών
Παρόντες Πρόεδροι Τοπ. Κοινοτήτων :
Αρχ.Νεμέας: Παπαδόπουλος Νικόλαος, Αρχ.Κλεωνών:Θεοδοσίου Ιωάννης,
Παρόντες Εκπρόσωποι  Τοπ. κοινοτήτων: Καστρακίου : Δημητράκαινας Άγγελος,Λεοντίου Ταραντίλης Γεώργιος
Απόντες Εκπρόσωποι  Τοπ. κοινοτήτων
Αηδονίων: Κακαρικος Γεώργιος, Γαλατά Σαϊσανάς Κων/νος    Δάφνης:Παπαδόπουλος Νικόλαος, Κουτσίου Μπουζινέλος Χρήστος, Πετρίου: Λεκουσιώτης Γεώργιος:
Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη ο Δήμαρχος Νεμέας κος Καλαντζής  Κωνσταντίνος .  
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παπαλαμπροπούλου Δήμητρα υπάλληλος  του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών
Στη συνεδρίαση δεν παρευρίσκεται  ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Τιμολέων Χρυσάϊδος του Ιωάννη αν και νόμιμα κλήθηκε  σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.2 του Ν. 3443/06. 
Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση  απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  και  εισηγούμενος το 10o  Θέμα της     ημερήσιας διάταξης Περί: ΄Εγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας λαϊκής αγοράς στην έδρα Δήμου Νεμέας,έθεσε υπόψη του δημοτικού Συμβουλίου    τα εξής:
Με το άρθρο 94 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 η αρμοδιότητα για την ίδρυση και την εν γένει λειτουργία των λαϊκών αγορών μεταβιβάστηκε από τις Νομαρχίες  στους Δήμους. Συγκεκριμένα πρόκειται για την υπ΄αριθ.32 αρμοδιότητα του άρθρου 94 παρ. 6.Ν.3852/2010 η οποία προστέθηκε στο άρθρο 75 παρ.ΙΙ Ν. 3463/06 ως εξής:
«32. Η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη μετακίνηση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου, εκτός από την απόφαση τοποθέτησης των πωλητών στις λαϊκές αγορές, η οποία εκδίδεται από το περιφερειακό συμβούλιο, ανά περιφερειακή ενότητα. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες δεν αφορούν τους δήμους των Νομών Αττικής και θεσσαλονίκης».
Σύμφωνα επίσης με τις Γενικές διατάξεις για τις λαϊκές αγορές  του Κεφαλαίου Β΄  του Ν. 4264/14 ( ΦΕΚ 118/15-05-2014 τ. Α΄)  άρθρο 3 παρ. 3 για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών, ρυθμίζονται θέματα ιδίως για τη λειτουργία των  λαϊκών αγορών με αποφάσεις κανονιστικού περιεχομένου του δημοτικού συμβουλίου. 
         Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 79 του Κώδικα (Ν.3463/2006),ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής :
« 1. οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας».
-Σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 το συμβούλιο της δημοτικής Κοινότητας προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών.
-Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1Β v )του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Δ.Κ.Κ. 
Στο Δήμο Νεμέας δεν έχει συγκροτηθεί Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, καθώς ο Δήμος μας έχει πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων.
Στην εγκύκλιο 59/74896/30-12-2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ. επισημαίνεται ότι σε δήμους κάτω των δέκα χιλιάδων κατοίκων, για τους οποίους δεν προβλέπεται συγκρότηση Ποιότητας Ζωής , τις αρμοδιότητες  ασκεί το Δημοτικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι είναι το όργανο που έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας.( άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/10).
Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας με την αριθμ. 8/24/21-11-2014 απόφασή του , εισηγήθηκε στο δημοτικό Συμβούλιο για τον ορισμό των χώρων λειτουργίας Λαϊκής αγοράς καθώς και για την ημέρα λειτουργίας αυτής.
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας λαϊκής αγοράς στην έδρα του Δήμου Νεμέας, όπως αυτό υποβλήθηκε με την εισήγηση του αρμοδίου υπαλλήλου του Δήμου μας,   κ.Παλυβού Νικολάου, Γεωπόνου του Δήμου, προς έγκριση.
Το δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. προέδρου και είδε:
- Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 6 του Ν. 3852/2010,
- Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1Β v) του Ν. 3852/2010,
- Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006,
- Τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010,
- Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4264/14( ΦΕΚ 118/15.05.2014 τ. Α΄),
- Την αριθμ. 24/14  Γνώμη της Δημοτικής Κοινότητας Νεμέας,
- Την ανάγκη λειτουργίας λαϊκής αγοράς στην έδρα του Δήμου Νεμέας
και μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  
Α. Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς στην έδρα του Δήμου Νεμέας ,( όπως αυτός υποβλήθηκε με την εισήγηση του αρμοδίου υπαλλήλου του Δήμου), ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1Ο 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1.Τα άρθρα 94 & 95 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2.Το Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118Α/2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις»
3. Την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006
 
ΑΡΘΡΟ 2Ο 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1) Η Λαϊκή Αγορά της  Νεμέας θα λειτουργεί κάθε ΠΕΜΠΤΗ στις εξής οδούς: α)σε τμήμα της οδού Αθανασοπούλου, β) σε τμήμα της οδού Τόμπρου, γ) σε τμήμα της οδού Χριστοπούλου και δ) σε τμήμα της οδού Τομαρά.
2) Στις περιπτώσεις που η ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς συμπίπτει με αργία (επίσημη ή τοπική), επιτρέπεται η λειτουργία της να γίνεται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
3) Η αλλαγή - μετακίνηση του χώρου λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς, δύναται να γίνει κατά τη διάρκεια του έτους, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνώμη της οικείας Αστυνομικής Αρχής, η οποία αποφαίνεται μόνον σχετικά με την κυκλοφοριακή επίπτωση της ενδεχόμενης μετακίνησης. Η εν λόγω γνωμοδότηση δίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής πρόσκλησης από το Δήμο.
4) Το ωράριο λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς καθορίζεται ως εξής: Για το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου έως 30η Σεπτεμβρίου από 6.00 πμ έως 12.30 μμ, και για το χρονικό διάστημα από 1η Οκτωβρίου έως 30 Απριλίου από 7.00 πμ έως 13.30 μμ. Η προσέλευση και η εγκατάσταση των πωλητών στις θέσεις της Λαϊκής Αγοράς πρέπει να γίνεται μια ώρα πριν την έναρξη λειτουργίας της, η δε αποχώρησή τους πρέπει να ολοκληρώνεται μισή ώρα μετά τη λήξη λειτουργίας της. Απαγορεύεται αυστηρά η καταστρατήγηση και η μη εφαρμογή του ωραρίου λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται σύμφωνα με όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
5) Απαγορεύεται η διέλευση και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς, κατά την ημέρα και τις ώρες λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων των πωλητών. Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες οχημάτων πρέπει να μεριμνούν ώστε να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στους χώρους που ορίζεται η λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς από το προηγούμενο βράδυ.
 
ΑΡΘΡΟ 3Ο 
ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Παραγωγοί
Τα  προϊόντα  που  δύνανται  να  διαθέτουν  οι  παραγωγοί  και  τα  οποία  πρέπει  να  είναι αποκλειστικά δικής τους παραγωγής και οικοτεχνίας, και να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας  των  τροφίμων,  όπως  ορίζονται  κάθε  φορά  στην  κείμενη  εθνική  και  ενωσιακή νομοθεσία,  καθώς  και  στον  Κώδικα  Τροφίμων  και  Ποτών,  στις  διατάξεις  της  κείμενης Κτηνιατρικής Νομοθεσίας,  στους Κανόνες Διακίνησης και  Εμπορίας Προϊόντων και  Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) και στις ισχύουσες υγειονομικές και λοιπές διατάξεις, είναι τα εξής:
(α) αβγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού,
(β)  άνθη,  καλλωπιστικά  φυτά  και  κηπευτικό  χώμα  που  δεν  έχει  υποστεί  βιομηχανική
επεξεργασία.
(γ) ελιές,
(δ) οίνος εμφιαλωμένος,  ο οποίος έχει  παραχθεί,  εμφιαλωθεί  και  επισημανθεί,  σύμφωνα με
την κείμενη ενωσιακή και εθνική αμπελοοινική νομοθεσία,
(ε)  ελαιόλαδο  συσκευασμένο,  όπως  ορίζεται  στην  απόφαση  323902/18.09.2009  (Β'2026)
«Συμπληρωματικά μέτρα του Κανονισμού 1019/2002»,
(στ) μέλι τυποποιημένο,
(ζ) ξηροί καρποί,
(η) οπωροκηπευτικά,
(θ) όσπρια,
(ι) πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
(ια) μεταποιημένα ή συσκευασμένα ή τυποποιημένα προϊόντα οικοτεχνίας, ιδίως μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, προϊόντα ντομάτας, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα και αρτύματα,
(ιβ) νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας,
(ιγ) λοιπά αγροτικά προϊόντα,
(ιδ) τυροκομικά προϊόντα, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, φέρουν σήμανση αναγνώρισης (κωδικό αριθμό έγκρισης), σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 852/2004 και 853/2004, έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την επισήμανση, και κατά τη μεταφορά και πώλησή τους τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004 και 
(ιε) αλλαντικά, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες και πιστοποιημένες μονάδες παραγωγών και τηρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Επαγγελματίες πωλητές
Οι άδειες επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών διακρίνονται στις εξής δέκα (10) κατηγορίες:
α) νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών, κομμένων ανθέων,
β) βιολογικών νωπών, μεταποιημένων και τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων, πιστοποιημένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, που φέρουν το ειδικό σήμα αναγνώρισης ως βιολογικών προϊόντων,
γ) νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης, γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας),
δ) κατεψυγμένων ειδών αλιείας-αλιευμάτων, λαχανικών, σφολιάτας και παρασκευασμάτων ζύμης,
ε) ειδών κυλικείου (σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις),
στ) μέσων συσκευασίας (χάρτινες - πλαστικές σακούλες), εκμετάλλευση χημικών τουαλετών,
ζ) ειδών ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκών ειδών, ψιλικών, καθώς και ειδών υπόδησης και δερμάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια),
η) ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών με το μέτρο, εκκλησιαστικών ειδών, καθώς και ειδών παντοπωλείου (μη εδώδιμα),
θ) ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής (πήλινες, πλαστικές γλάστρες, χώμα), καλλωπιστικών φυτών, πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέλου). Ειδικά, η πώληση πολλαπλασιαστικού υλικού, επιτρέπεται μόνον από τους πωλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο N. 1564/1985 (Α΄ 164), ως ισχύει, και των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή του,
ι) ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα σε στερεά ή υγρή μορφή, εδώδιμα, τυροκομικά και αλλαντικά), χαρτιού ατομικής ή οικιακής φροντίδας, καθώς και ξηρών καρπών, μελιού, ζαχαρωδών προϊόντων, τυποποιημένου κομμένου καφέ.
Κάθε πωλητής κάτοχος επαγγελματικής άδειας επιτρέπεται να πωλεί προϊόντα από περισσότερες κατηγορίες, και ειδικότερα ως εξής:
α) κατηγορίες α΄, β΄ και ι΄
β) κατηγορίες ε΄ και στ΄ και
γ) κατηγορίες ζ΄, η΄ και θ΄.
Αλλαγή κατηγορίας επιτρέπεται μόνο από τις κατηγορίες στ΄, ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄, στις κατηγορίες α΄, β΄, γ΄, δ΄, και ε΄.
 
ΑΡΘΡΟ 4Ο 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στη λαϊκή αγορά της Νεμέας έχουν φυσικά πρόσωπα που είναι  παραγωγοί  ή επαγγελματίες πωλητές, αυτοπροσώπως ή με νόμιμη αναπλήρωση - υποβοήθηση, συνεταιριστικές οργανώσεις και αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με την ειδική άδεια «Πωλητή Λαϊκών Αγορών» (παραγωγική ή επαγγελματική)  νομίμως θεωρημένη σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 
 
ΑΡΘΡΟ 5Ο 
ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Α. Στους χώρους που θα λειτουργεί η λαϊκή αγορά θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων. Οι θέσεις που θα διαγραμμιστούν προκειμένου να τοποθετηθούν οι πωλητές - εκθέτες δεν θα καταλαμβάνουν χώρους εισόδων γκαράζ και δεν θα εμποδίζουν τη λειτουργία καταστημάτων. Η ευθύνη για την διαγράμμιση των θέσεων είναι του Δήμου με μέριμνα της τεχνικής υπηρεσίας.
Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, την έλευση των οχημάτων όπως ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ.λ.π. για τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία για την ομαλή διενέργεια της λαϊκής αγοράς. 
Β. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους πωλητές της λαϊκής αγοράς, η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης  των πάγκων, η αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των χωροθετημένων θέσεων, η  δραστηριότητα στους χώρους της λαϊκής αγοράς ελλείψει της σχετικής άδειας, η απ' ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε η μεταφορά των προϊόντων καθώς και η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους.
Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων τους επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια επιφάνεια των πάγκων τους, απαγορεύεται το κρέμασμα των εμπορευμάτων (είδη ρουχισμού, υπόδησης, υλικών και άλλων αντικειμένων) κατακόρυφα, μπροστά, πλάγια, πίσω ή και στο ύψος της τέντας που χρησιμοποιούν, η τοποθέτηση στάντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων καθώς επίσης και πέραν των διαγραμμίσεων, προκειμένου να επιδείξουν τα εμπορεύματά τους. 
Οι πωλητές υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία των όπισθεν αυτών ευρισκομένων καταστημάτων καθώς επίσης και των πεζοδρομίων για την ελεύθερη διέλευση των πεζών. 
Η παρουσία των κατόχων αδειών είναι υποχρεωτική, σε κάθε άλλη περίπτωση και όπου δημιουργείται η ανάγκη περί υποβοήθησης, αντικατάστασης, αναπλήρωσης κ.λ.π. απαιτείται η τροποποίηση της αρχικής άδειας με τις διαδικασίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Κατά τις ημέρες που δεν λειτουργεί η λαϊκή αγορά απαγορεύεται κάθε εμπορία και κάθε άλλη δραστηριότητα μέσα στους χώρους της από τους κατόχους αδειών (επαγγελματικών και παραγωγικών).
Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης, οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών, καθώς επίσης και η είσοδος κάθε τροχοφόρου κατά τις ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς πλην των ωρών έναρξης για την εκφόρτωση των εμπορευμάτων.
Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κ.λ.π. σε άλλη μέρα από εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται Δημοτικό Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρομίου.
 
ΑΡΘΡΟ 6Ο 
ΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ
1.Οι Δήμαρχοι υποχρεούνται να παρέχουν κατά προτεραιότητα στους παραγωγούς όλης της χώρας θέσεις στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους. 
2. Κάθε λαϊκή αγορά χωρίζεται σε τομέα παραγωγών πωλητών και σε τομέα επαγγελματιών πωλητών. 
Ο τομέας των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών διακρίνεται σαφώς με κάθε πρόσφορο τρόπο από τον τομέα των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών. Την ευθύνη υλοποίησης της ανωτέρω διάκρισης έχει η κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια. 
3.Οι παραγωγοί τοποθετούνται χωριστά από τους επαγγελματίες και κατά την κατανομή των θέσεων μεταξύ τους προκρίνονται οι παραγωγοί. 
4.Οι επαγγελματίες πωλητές, που δεν διαθέτουν τρόφιμα γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε μορφή ή άνθη, τοποθετούνται στην αρχή ή στο τέλος των λαϊκών αγορών, με τρόπο που τους καθιστά απολύτως διακριτούς από τους υπόλοιπους. 
5. Για την κατανομή των δικαιούχων στις θέσεις των λαϊκών αγορών λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια (παλαιότητα της άδειας, ηλικία του δικαιούχου, τυχόν αναπηρία του και ποσοστό αυτής, αριθμός τέκνων, ημέρες συμμετοχής σε λαϊκή αγορά) τα οποία δίνουν στον δικαιούχο μόρια. Αναλόγως με το πλήθος των μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε δικαιούχος κατατάσσεται στον οικείο πίνακα κατάταξης. Ο δικαιούχος που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια ανά λαϊκή αγορά κατατάσσεται στην πρώτη θέση του πίνακα και οι λοιποί σε φθίνουσα σειρά. Ο πρώτος στην κατάταξη δικαιούχος επιλέγει την θέση του στην λαϊκή αγορά στον οικείο τομέα. Ο δεύτερος και οι λοιποί επιλέγουν την θέση τους αναλόγως με τις λοιπές διαθέσιμες θέσεις και την σειρά τους στον οικείο πίνακα κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. Ο δικαιούχος που κληρώνεται επιλέγει πρώτος μεταξύ των ισοβαθμούντων.
6. Για κάθε έτος παλαιότητας της άδειας ο δικαιούχος λαμβάνει 1 μόριο. Δικαιούχος κάτω των τριάντα (30) και άνω των εξήντα (60) ετών λαμβάνει 15 μόρια. Δικαιούχος με αναπηρία έως 67% λαμβάνει 10 μόρια. Δικαιούχος με αναπηρία άνω του 67% και έως και 80% λαμβάνει 20 μόρια. Δικαιούχος με αναπηρία άνω του 80% λαμβάνει 30 μόρια. Για κάθε τέκνο ο δικαιούχος λαμβάνει 10 μόρια. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας τα μόρια της συγκεκριμένης κατηγορίας προσαυξάνονται κατά 50%. Για κάθε μία από τις έξι ημέρες (σε εβδομαδιαία βάση) που δεν συμμετέχει σε λαϊκή αγορά λαμβάνει 15 μόρια.
7. Οι θέσεις πώλησης προϊόντων θάλασσας και προϊόντων αλιείας χωροθετούνται υποχρεωτικά μόνο σε σημεία όπου υπάρχει αποχέτευση και σε κάθε περίπτωση στον οικείο τομέα για κάθε πωλητή.
8.Για τις νέες άδειες που θα διατίθενται σε κενούμενες θέσεις θα διενεργείται κλήρωση. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και σε περίπτωση προσθήκης νέων θέσεων - αδειών
9. Ρητά απαγορεύεται στους δικαιούχους η υπεκμίσθωση των θέσεων που κατέχουν.
10. Τα παραχωρούμενα μέτρα μήκους των πάγκων στη λαϊκή αγορά είναι τα εξής: τρία (3) μέτρα για τους κατόχους παραγωγικής άδειας και έξι (6) μέτρα για τους κατόχους επαγγελματικής άδειας. 
 
ΑΡΘΡΟ 7Ο 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ
1.Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη μπροστά στον πάγκο των προϊόντων τους και σε εμφανές σημείο πινακίδα (διαστάσεων 0,25 x 0,30 μ.) που θα φέρει φωτογραφία τους και θ' αναγράφει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, τον αριθμό της άδειας, τον αριθμό μητρώου, την ιδιότητα (παραγωγός, επαγγελματίας), τον τόπο παραγωγής και την τιμή πώλησης των προϊόντων τους.
2.Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας αυτών.
3. Απαγορεύεται αυστηρά η ανάρμοστη συμπεριφορά των πωλητών της Λαϊκής Αγοράς (φωνές, αντεγκλήσεις, διαλάληση των εμπορευμάτων κ.λ.π)
4. Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την πρόκληση ζημιών στις κατοικίες της περιοχής μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της λαϊκής, ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου της λαϊκής αγοράς να φροντίζουν οι ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την καθαριότητα του χώρου των καθώς και την συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή δοχεία τα οποία θα συλλέγουν στην συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου.
5. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους ιχθυοπώλες ακριβώς λόγω της φύσης της εργασίας τους οι οποίοι και υποχρεούνται να μην καθαρίζουν τα ψάρια, να συλλέγουν τα απορρίμματα με επιμέλεια και να απομακρύνουν τα νερά από το λιώσιμο του πάγου που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των ψαριών.
6. Με την ίδια ευθύνη πρέπει οι πωλητές να μεταφέρουν από τους χώρους της αγοράς τα εμπορεύματα που δεν διατέθηκαν, τα κενά είδη συσκευασίας και γενικά κάθε είδους εργαλείου-εξοπλισμού μετά τη λήξη της αγοράς και το αργότερο μέχρι τις 13.30 και 14.30, κατ' αντιστοιχία με το θερινό και χειμερινό ωράριο λειτουργίας της λαϊκής, απαγορευμένης της εγκατάλειψης όλων αυτών.
7. Για την τήρηση της καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργεί η λαϊκή αγορά (από την έναρξη και μέχρι την λήξη της λειτουργίας της) υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις) έστω και αν αναπληρώνονται, υποβοηθούνται ή προσλαμβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στις λαϊκές αγορές καθώς και το προσωπικό που απασχολούν.
Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν:
 Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.
 Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδεια τους.
 Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.
 Να μην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών κ.λ.π.), καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λ.π.).
 Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της λαϊκής αγοράς πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των οργάνων της παραπάνω υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους. Επίσης επιβάλει πρόστιμο. Εάν η παράβαση αυτή επαναληφθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά ο Δήμος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά.
 Να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της.
 Να απομακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί μέσα στο προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, διαφορετικά οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής ζητείται η ανάκληση της άδειας. Η παραμονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των υπαλλήλων τους, μετά το πέρας του νομίμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του κανονισμού «κοινοχρήστων χώρων».
 
ΑΡΘΡΟ 8Ο 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΤΩΝ
Τα αυτοκίνητα των πωλητών (φορτηγά) πρέπει να σταθμεύουν υποχρεωτικά εντός ειδικού χώρου, οι δε εποχιακοί παραγωγοί θα τακτοποιούνται στους χώρους με τη φροντίδα των αρμόδιων υπαλλήλων. Μετά την αποχώρηση όλων θα γίνεται από συνεργείο του Δήμου η καθαριότητα (πλύσιμο κ.λ.π.) της λαϊκής αγοράς.
 
ΑΡΘΡΟ 9Ο 
ΕΛΕΓΧΟΣ
Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους τη σχετική άδεια και να την επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα όταν τους ζητηθεί.
Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των ανωτέρω είναι:
(α) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
(β) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
(γ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Περιφερειών,
(δ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων,
(ε) οι υπηρεσίες και τα όργανα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων,
(στ) οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων,
(ζ) οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους,
(η) η Ελληνική Αστυνομία,
(θ) το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και οι Τελωνειακές Αρχές. 
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
 
ΑΡΘΡΟ 10Ο 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
Θέματα σχετικά με την καταβολή, το ύψος και τον τρόπο είσπραξης του ημερήσιου δικαιώματος προσέλευσης των πωλητών στην λαϊκή αγορά καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τις κείμενες διατάξεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 11Ο 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Α. ΠΟΙΝΙΚΕΣ
1.Όποιος παρεμποδίζει τον ασκούμενο έλεγχο ή αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους κάθε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, όπως ιδίως τα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης, τιμωρείται με φυλάκιση. Παρεμπόδιση ελέγχου θεωρείται και η απόκρυψη των απαιτούμενων στοιχείων ή η παραποίηση των στοιχείων αυτών ή η ψευδής παράθεσή τους.
2.Όποιος χωρίς άδεια ασκεί δραστηριότητα του Ν.4264/14, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
3.α) Όποιος διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή ή ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
β) Όποιος διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή ή επιβλαβή για την υγεία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
γ) Όποιος αναμιγνύει παράνομα και πωλεί είδη διαφορετικών ποιοτήτων τιμωρείται με φυλάκιση.
4.Όποιος παραποιεί ή νοθεύει άλλα είδη βιοτικής ανάγκης πλην τροφίμων ή εν γνώσει του κατέχει προς εμπορία ή πωλεί τέτοια είδη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. 
5.Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 13 και 16 (περί πρόσληψης υπαλλήλου) τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. 
6.Σε περίπτωση που η βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 11 περιέχει αναληθή ή ανακριβή στοιχεία, καθένα από τα υπογράφοντα μέλη τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους.
Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
α) για έλλειψη άδειας, πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και για μη κατοχή της τη στιγμή του ελέγχου πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ,
β) για πώληση προϊόντων που δεν αναγράφονται στην άδεια, πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ,
γ) για αυθαίρετη αλλαγή χώρου, μη τήρηση ωραρίου, μη αυτοπρόσωπη προσέλευση, μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο, μη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος, καθώς και μη αναγραφή της αληθούς προέλευσης αυτού και μη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας με τον αριθμό της άδειας, το όνομα του κατόχου και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, για καθεμία από τις ανωτέρω παραβάσεις,
δ) για διάθεση προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται από τα παραστατικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, ή συνοδεύονται από παραποιημένα ή με ανακριβή στοιχεία παραστατικά, πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,
ε) για χρήση ελαττωματικών ή μη εγκεκριμένων μέτρων, σταθμών και ζυγών, κατά τη ζύγιση ή στάθμιση των προϊόντων, για την με οποιονδήποτε τρόπο παραποίηση της ζύγισης, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ,
στ) για αναπλήρωση του πωλητή ή πρόσληψη υπαλλήλου από αυτόν, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του παρόντος, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ,
ζ) για πώληση προϊόντων εκτός του καθορισμένου ωραρίου της λαϊκής αγοράς, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ. 
Για τις λοιπές παραβάσεις, που δεν ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο, με απόφαση της αρχής που χορηγεί τη συγκεκριμένη άδεια, επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. 
Σε περίπτωση που επιβληθεί πρόστιμο περισσότερες από τρεις φορές στον ίδιο αδειούχο, εντός τριών (3) ετών, η αρμόδια αρχή ανακαλεί οριστικά την άδεια.  
Σε περίπτωση που για τρεις (3) συνεχείς μήνες δεν αποσταλούν τα στοιχεία στη βάση δεδομένων υπαίθριου εμπορίου), οι Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, σύμφωνα με τα άρθρα 233 και 234 του ν. 3852/2010 (Α' 87).
Πωλητής λαϊκών αγορών, επαγγελματίας ή παραγωγός, που απουσιάζει αδικαιολόγητα πέραν του τριμήνου από τη λαϊκή αγορά, στερείται της θέσης του.
 
ΑΡΘΡΟ 12Ο 
ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για την εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης.
Η ισχύς του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους συναλλασσόμενους (πωλητές του Δήμου). 
Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στην έδρα του Δήμου Νεμέας,  εγκρίνει επίσης ο παρευρισκόμενος στη παρούσα Συνεδρίαση και κατά τη συζήτηση του εν λόγω θέματος  Πρόεδρος της Δημοτικής κοινότητας Νεμέας κ. Μπαραφάκας Χρήστος.
Β.Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί υποχρεωτικά , κατά το πλήρες κείμενό της, στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου,  κατά τον τρόπο που προβλέπεται από  τις διατάξεις  της παρ. 4 του άρθρ.79 του Ν. 3463/2006  σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρ.94 παρ.6 εδαφ. 32 του Ν. 3852/2010 καθώς και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 του Ν. 3463/2006.
Γ. Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα το Νομού , σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου  79 του Ν. 3463/2006.
Δ. α. Η απόφαση να παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένη σε χώρο του δημοτικού καταστήματος, που είναι προσιτός στο κοινό.
     β. Η απόφαση, με φροντίδα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
     γ. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου όπως λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
Η   παρούσα απόφαση  πήρε αύξοντα αριθμό   259/2014.
Αφού  συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Νεμέα  10 Δεκεμβρίου 2014 
                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  

  
                                             ΖΑΧΟΣ    ΧΡΗΣΤΟΣ