Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 18/12/2018

Καλείσθε να προσέλθετε  για δεύτερη συνεχή φορά σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται  στην έδρα του Δήμου στη  Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου  αριθ. 39Β την     18η     του μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   έτους  2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ   και ώρα 7:30μ.μ.   σύμφωνα με το άρθρο 67 του N.3852/10 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής της Β’ φάσης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή τεχνικής υποστήριξης στο Δήμο Νεμέας για την εκπόνηση σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας», αναδόχου εταιρεία  «DIADIKASIABUSINESSCONSULTING Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε δαπάνης 13.000,00€ σύμφωνα με τις διατάξεις   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
 2. Περί: Έγκρισης    Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Νεμέας
 3. Περί: Αποδοχής όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από  το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το οποιο εντάσσεται στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4509/2017 και την  13022/19-4-2018  κοινή απόφαση των Υπουργών εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τΒ/24-4-2018) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τΒ/27-8-2018) και ισχύει  .
 4. Περί: Αποδοχής ποσού 23.880,00€ από το ΥΠΕΣ δυνάμει της με αριθ. Πρωτ.  70753/5-12-2018   απόφασης του ΥΠΕΣ  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Δ’ κατανομή) και έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για την εγγραφή  συμπληρωματικής πίστωσης ποσού  22.600,00€   
 5. Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού σε διάφορους ΚΑ του σκέλους των εξόδων
 6. Περί: έγκρισης πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής  των υπηρεσιών με τίτλους   α)  «Αμοιβή κτηνιάτρου για τα αδέσποτα ζώα» αναδόχου  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ δαπάνης  2.500,00 €   β)  Κάλυψη υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας από εξωτερικές υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης ΕΞΥΠΠ αναδόχου ΜΙΧΑ ΧΡΥΣΑΦΕΝΕΙΑΣ δαπάνης 1500,00€  , σύμφωνα με τις διατάξεις   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) γ)  «ΑΠΟΣΜΗΣΗ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   ΝΕΜΕΑΣ»    δαπάνης 2232,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%,αναδόχου ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  δ) της υπηρεσίας    καταπολέμησης κουνουπιών δαπάνης 620,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% αναδόχου ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ σύμφωνα με τις διατάξεις   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
 7. Περί: έγκρισης πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής  των υπηρεσιών με τίτλους   Α) «Διακίνηση αλληλογραφίας (ταχυμεταφορές –courier ) αναδόχου ΑCS-∆ιεθνείς μεταφορές διευκολύνσεις Α.Ε.Ε. Ταχυµεταφορές (cοurier) β) «διακίνηση  αλληλογραφίας (ταχυμεταφορές – ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ )  αναδόχου εταιρείας  «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » γ) «Τεχνική υποστήριξη και ασφάλιση ανελκυστήρα του Δήμου μας» αναδόχου ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΕΚΛΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕσύμφωνα με τις διατάξεις   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
 8. Περί: Έγκρισης της με αριθμ. 100/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δανιήλ Παμπούκης» αναφορικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018
 9.   Περί :Αποδοχής   ποσού   106.020,00  € των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για υλοποίηση έργων και Επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2018 (πρώην ΣΑΤΑ) και κατανομή αυτού
 10. Περί: αποδοχής ποσού 15.270,00 € που αφορά τέλος ακίνητης περιουσίας έτους 2018
 11. Περί: αποδοχής ποσού  15.100,00.€  που αφορά τέλος  τέλη διαφήμισης –κατηγορίας Δ’ (άρθρο 9 Ν.2880/2001) έτους 2018
 12. Επικαιροποίηση του μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 13. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ     για τοποθέτηση   φωτιστικού  σώματος στη   ΔΚ Νεμέας στη θέση Ραχιώτισσα   , δαπάνης 48,36€ 
 14. Περί Καθορισμού σημείου τοποθέτησης προτομής Θεόδωρου Κολοκοτρώνη  και συγκρότησης επιτροπής γνωμάτευσης  αισθητικής αρτιότητας της εν λόγω προτομής.
 15. Περί  Kαθορισμού ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών Καθαριότητας και ύδρευσης του Δήμου για το έτος 2019
 16. Περί : Εξουσιοδότησης υπαλλήλων Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για συναλλαγές με Τράπεζες ,Οργανισμούς και Δ.Ο.Υ. κ.λ.π. για το έτος 2019
 17. Περί : Ορισμού Δημοτικού υπαλλήλου ως επόπτη λαϊκής αγοράς  για το Α’ εξάμηνο έτους 2019  
 18. Περί: Ένταξης του Δήμου στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2019
 19. Περί έγκρισης εισόδου- εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης « Βιοτεχνικό Κτίριο» (Οινοποιείο)» εκτός σχεδίου, θέση Δαλαμανάρα, Δ.Κ. Νεμέας,( 4οΧΛΜ επαρχιακής οδού Νεμέας-Πετρί)  εκμετάλλευσης Αϊβαλή Σωτηρίου και ΣΙΑ Ο.Ε.
 20. Περί: αναπροσαρμογής  ή μη    τελών ύδρευσης για το έτος 2019 και εφεξής.
 21. Περί: Αναπροσαρμογής ή μη  δικαιωμάτων παραχώρησης οικογενειακών τάφων Νεκροταφείων Δήμου Νεμέας για το έτος 2019 και εφεξής.
 22. Περί διαγραφής, διορθώσεων ή μη οφειλών τελών από βεβαιωτικούς καταλόγους εσόδων του Δήμου μας. (από αναβολή)
 23.  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αίτησης Τρίκκα Κων/νου του Γεωργίου, εμπόρου Λαϊκής αγοράς Δήμου Νεμέας ( από αναβολή).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

                                                                                                                           

                                                                                                                                                                          ΖΑΧΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ                                                    

                                    

 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΡΙΝΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

2.ΔΑΛΙΒΙΓΚΑΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

3.ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

4.ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

5.ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

6.ΚΟΤΣΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

7.ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

8.ΚΟΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

9.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

10.ΣΚΑΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

11.ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

12.ΚΟΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

13.ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

14.ΣΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

15.ΣΙΑΜΠΛΗ-ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

16.ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

17.ΚΟΡΑΚΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ          

18.ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ

19.ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

20.ΠΑΛΥΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΜΕΑΣ

21.ΜΠΑΡΑΦΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

22.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ( ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΩΝ)

23.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ(ΑΡΧ. ΝΕΜΕΑΣ)

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

24.ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  (ΑΗΔΟΝΙΩΝ)

25.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  (ΔΑΦΝΗΣ)

26.ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ   (ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ)

27.ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ  (ΛΕΟΝΤΙΟ)

28.ΛΕΚΟΥΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ  (ΠΕΤΡΙ)

29.ΜΠΟΥΖΙΝΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΚΟΥΤΣΙΟΥ)

30.ΣΑΙΣΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   (ΓΑΛΑΤΑ)

Πατήστε εδώ