Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στης 7/9/2016

  Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται  στην έδρα του Δήμου στη  Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου  αριθ. 39Β την     7η   του μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ    έτους  2016 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 8:00μμ σύμφωνα με το άρθρο 67 του N.3852/10 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 1.     Περί: Έγκρισης Αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 για την εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης 15.000,00 € λόγω τροποποίησης συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΑΤΙΝΑΣ». (29η αναμόρφωση)
 2.     Περί: ΈγκρισηςΑναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 για την εγγραφή  πίστωσης ποσού  12.400,00€ για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ (gap fillers)» (30η αναμόρφωση)
 3.     Περί: ΈγκρισηςΑναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 για την εγγραφή πίστωσης ποσού 202,08€  για την τοποθέτηση δύο φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Πετρίου καθώς επίσης και τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2016 ,δυνάμει του αριθμ. 5540/27-7-2016 εγγράφου της ΔΕΔΔΗΕ(31η αναμόρφωση)
 4.     Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 για την εγγραφή ως έσοδο με τίτλο «επιστροφή εν γένει χρημάτων» και έξοδο με τίτλο «λοιπές επιστροφές ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα» πίστωσης ποσού 100,00 €. (32η αναμόρφωση)
 5.     Περί: Έγκρισης Αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 δυνάμει του αριθμ.πρωτ.550/23-6-2016 του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (33η αναμόρφωση)
 6.     Περί: Έγκρισης Αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικον. έτους 2016   για την εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 800,00€  τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων που αφορά ΣΑΤΑ έτους 2016 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων( 34η αναμόρφωση)
 7.     Περί:   Αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 18.230,00€,   δυνάμει της  με  αριθ. Πρωτ. 26044/ 12-8-2016  απόφασης  του ΥΠΕΣ& Δ.Α.   για την  κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων  και διάθεσης αυτού  στις σχολικές επιτροπές του Δήμου
 8.     Περί: Διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου μας στην 7η Πανελλήνια Γενική Έκθεση Κορινθία 2016 που διοργανώνει το επιμελητήριο Κορινθίας
 9.     Περί Έγκρισης διάθεσης δαπάνης για την τουριστική προβολή –διαφήμιση του Δήμου μας στο ένθετο «Ταξίδια της Καθημερινής της Κυριακής»
 10. Περί: Έγκρισης εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων και πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου Νεμέας και των Ν.Π. Δ.Δ. αυτου 2016-2017 δυνάμει της αριθμ. 39/2016 προϋπολογισμού δαπάνης 180.560,64€  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%)
 11. Περί: Έγκρισης εκτέλεσης της προμήθειας αντλητικών συγκροτημάτων προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00€  
 12. Περί: Έγκρισης εκτέλεσης της προμήθειας ανταλλακτικών για συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων προϋπολογισμού δαπάνης  5.000,00€  
 13. Περί: Έγκρισης εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση πρασίνου νέας ρυμοτομικής πλατείας»  προϋπολογισμού δαπάνης  8.000,00€  
 14. Περί: Έγκρισης εκτέλεσης της προμήθειας  Ηλεκτρικών ειδών για συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου μας προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00€  
 15. Περί: Έγκρισης εκτέλεσης της προμήθειας  λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού  προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00€  
 16. Περί: Έγκρισης εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση μεταφορικών μέσων Δήμου (πλύσιμο-λιπανση)      προϋπολογισμού δαπάνης  14.000,00€  
 17. Περί: Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης από Δημοτικούς Υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους για την παραλαβή υλικών, λόγω έναρξης ισχύος  από 8-8-2016 του Ν.4412/2016 
 18. Περί: Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης από Δημοτικούς Υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους για την παραλαβή προμηθειών ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου   λόγω έναρξης ισχύος  από 8-8-2016 του Ν.4412/2016  
 19. Περί συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής  Εργασιών-υπηρεσιών     λόγω έναρξης ισχύος  από 8-8-2016 του Ν.4412/2016.
 20. Περί : Έγκρισης της με αριθμ. 5/19/2016 απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. «Πρατίνας» που αφορά   έγκριση  της έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 
 21. Περί : Εγκρισης της με αριθμ. 6/49/2016 απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. «Δανιήλ Παμπούκης » που αφορά   Έγκριση  της έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2016  
 22. Περί Έγκρισης επικαιροποιημένου εγχειριδίου διαχείρισης για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020
 23. Συζήτηση επί της αιτήσεως της ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για έκδοση Παραγωγικής άδειας Πωλητή λαϊκών Αγορών
 24. Περί: Αυτεπάγγελτης μετατόπισης θέσης Περιπτέρου στη Δημοτική κοινότητα Νεμέας
 25. Περί Έγκρισης ή μη εκτέλεσης του έργου «Καθαρισμός έργων υδρευτικών γεωτρήσεων Δ.Κ. Νεμέας –Τ.Κ. Αρχ. Νεμέας –Τ.Κ. Λεοντίου»

 

                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

                                                                                               

                                                                                      

                                                                                           ΖΑΧΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   

       

                                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΡΙΝΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

2.ΔΑΛΙΒΙΓΚΑΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

3.ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

4.ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

5.ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

6.ΚΟΤΣΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

7.ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

8.ΚΟΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

9.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

10.ΣΚΑΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

11.ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

12.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

13.ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

14.ΣΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

15.ΣΙΑΜΠΛΗ-ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

16.ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

17.ΚΟΡΑΚΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ          

18.ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ

19.ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

20.ΠΑΛΥΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΜΕΑΣ

21 .ΜΠΑΡΑΦΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

22.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ( ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΩΝ)

23.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΡΧ. ΝΕΜΕΑΣ)

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

24.ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  (ΑΗΔΟΝΙΩΝ)

25.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  (ΔΑΦΝΗΣ)

26.ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ   (ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ)

27.ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ  (ΛΕΟΝΤΙΟ)

28.ΛΕΚΟΥΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ  (ΠΕΤΡΙ)

29.ΜΠΟΥΖΙΝΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΚΟΥΤΣΙΟΥ)

30.ΣΑΙΣΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   (ΓΑΛΑΤΑ)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση