Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων Α Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 του Νομικού προσώπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
με την επωνυμία «ΠΡΑΤΙΝΑΣ»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της αριθμό 3/2-7-2019 κατεπείγουσας συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου .
Αριθμός Απόφασης 8

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 του Νομικού προσώπου
Σήμερα την 2α του μήνα Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Νεμέας συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος με την επωνυμία «ΠΡΑΤΙΝΑΣ» ύστερα από την υπ’αριθμ. 96/27-6-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κεφάλα Σπυρίδωνα η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/ Α΄/7-6-2010) σε κάθε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο Εννέα {9} μελών ήταν παρόντα έξι {6} μέλη.

Πατήστε εδώ για συνέχεια

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Α_2019 ΠΡΑΤΙΝΑΣ