Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ - Β' - Γ' τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

Σήμερα  την 2η μήνα Μαΐου  του  έτους  2018ημέρα  Τετάρτη   και ώρα  13.30 μμ  στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου   Νεμέας  επί της οδού Λεωφ. Παπακων/νου 39 Β συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Νεμέας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας «Δανιήλ Παμπούκης » ύστερα από την με αριθ. 6/206/27-4-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου  κ. Σκάζα Σωτηρίου,   η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ 87/ Α΄/7-6-2010)  σε κάθε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση στα  θέματα της ημερήσιας διάταξης 

    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 9 μελών του ΔΣ βρέθηκαν παρόντα 5, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Παρόντες : 1. Σκάζας Σωτήριος , ως Πρόεδρος , 2. Δαλιβίγκας Νικόλαος 3.Σελλάς Ιωάννης 4. Τσέλιος Δημήτριος 5.Κατσιρούμπας Αθανάσιος

Απόντες : 1. Κότσιανης Νικόλαος 2. Παπαλαμπροπούλου Ελένη 3. Σπυρίδων Κων/να  4.Παπαγεωργίου Ελένη

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Πλακογιάννη Παναγούλα , για την τήρηση των πρακτικών                                        

Ο  κ. Πρόεδρος πήρε το λόγο για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξηςπερί έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Νεμέας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας «Δανιήλ Παμπούκης »,ανέφερε τα εξής :

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε με την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/11 (ΦΕΚ 138/Α/16-6-2011) , και μετέπειτα με την αντικατάστασή της με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014, η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας.   Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Σύμφωνα  με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 236 και της παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον προϋπολογισμό το οικονομικό έτος ,τη διαχείριση εφαρμόζονται και στα Ν.Π.

Οπότε για το νομικό μας πρόσωπο σε αντιστοιχία με τους Δήμους συντάχθηκε η  έκθεση των εσόδων- εξόδων Α΄ τριμήνου του οικονομικού έτους 2018  σύμφωνα με την αριθ. 40038/2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2007/Β/2-9-2011)  και περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία :

ανά πρωτοβάθμιο κωδικό.

Α. τα Έσοδα και Εισπράξεις και τα

Β. Έξοδα και Πληρωμές

με  τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου.

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη του:

  • Την τριμηνιαία έκθεση του ΝΠΔΔ, που εμφανίζει τα βεβαιωθέντα, τα εισπραχθέντα και τα εισπρακτέα υπόλοιπα των εσόδων για το Α΄  τρίμηνο έτους 2018 και τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλθέντα και τα πληρωθέντα έξοδα.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ.9 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/11 και αντικαταστάθηκε από  τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014.
  • την αριθ. 40038/2011 απόφαση του υπουργού εσωτερικών (ΦΕΚ 2007/Β/2-9-2011) .
  • τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 236 και της παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 .
  • Το γεγονός ότι  δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού στην παρούσα φάση εκτέλεσής του, όπως προκύπτει από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ και μετά από διαλογική συζήτηση

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    OMOΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την  Α΄ Τριμηνιαία έκθεση  εσόδων-εξόδων  οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Νεμέας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας «Δανιήλ Παμπούκης »    ως κάτωθι:

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε την έκθεση Α' τριμήνου

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε την έκθεση Β' τριμήνου

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε την έκθεση Γ' τριμήνου