Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Έγκρισης ή μη έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2017

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της αριθμό 9/23-5-2017συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεμέας .
Αριθμός Απόφασης _- 106_
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Περί: Έγκρισης ή μη έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2017.

Σήμερα την 23η του μήνα Μαϊου έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30μμ το Δημοτικό Συμβούλιο Νεμέας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου αριθ. -39Β- ύστερα από την υπ’αριθμ. 3238/19-5-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 3238/19-5-2017 Πρόσκληση του κ.
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.6 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος αυτής διαπίστωσε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι ένα (21) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα πέντε (15) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ονομαστικά οι :

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε την απόφαση

Πατήστε εδώ νακατεβάσετε την έκθεση